30/01/18

הצעה לעדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית

 1. ביום 30.1.18 דנה ות"ת בהצעה לעדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית .

במסגרת העבודה של מל"ג ות"ת לבחינת ההיבטים הרגולטוריים של נושא הלמידה הדיגיטלית והשפעתם על החלטות מל"ג ות"ת הרוחביות, ות"ת ממליצה למל"ג לעבות את הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית תוך הוספת שני חברים נוספים לוועדה שהם חברי מל"ג: פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר המל"ג, ופרופ' חנה דודיוק, חברת המל"ג.

הרכב הוועדה לאחר הצטרפות החברים החדשים יהיה כלהלן:

 1. פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה
 2. פרופ' אדו פרלמן- סגן יו"ר מל"ג
 3. פרופ' חנה דודיוק- חברת מל"ג
 4. ד"ר רבקה ודמני שאומן, חברת מל"ג וחברת ות"ת
 5. פרופ' עזרי טרזי, עיצוב תעשייתי, הטכניון – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה
 6. פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הטבע
 7. פרופ' אילת ברם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון
 8. ד"ר אינה בלאו, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחחה
 9. פרופ' דני בן-צבי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 10. פרופ' ברוך שוורץ, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית
 11. פרופ' מירי ברק, הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון
 12. גב' עדי משניות, חברת מל"ג, נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
 13. גב' שי-לי שפיגלמן, ראש מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

 

 1. תפקידי וועדת הליווי הם:

2.1 ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות .

2.2 ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן.

2.3 בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.