04/08/20

הצעה לעדכון סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה

בישיבתה ביום י"ד באב תש"פ (4.8.2020) דנה  המועצה להשכלה גבוהה  בבקשת יו"ר המל"ג לעדכן את סדרי הנוהל, כך שיתאפשר למועצה לקיים ישיבות מקוונות בכל הנושאים ובהתאם לסדרי הנוהל הרגילים (שנקבעו בהחלטת המל"ג ביום 26.12.2017), זאת באמצעות עדכון סעיף 2 לסדרי הנוהל אשר יחליף את התיקון שאישרה המל"ג לתקופת חירום הקורונה בישיבתה ביום 30.4.2020.  מכוח סמכותה לפי סעיף 8 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, החליטה המל"ג לתקן את סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה ולהוסיף סעיף 2ג כלהלן:

2. ג. " על אף האמור, בתקופה בה הכריזה הממשלה על מצב חירום לאומי, לאורו קיים קושי בקיום ישיבות פרונטליות, ניתן יהיה לקיים את ישיבות המועצה באמצעות מערכת מקוונת".

סדרי הנוהל המעודכנים, עם השינוי מסומן בצבע אדום,  מצורפים כנספח להחלטה זו.

נספח – סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה