29/01/20

הצעה לעדכון סעיף 3.ג. בהחלטת המועצה מישיבתה ב-16.7.2019 -דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים – מסמך מס 4655

  • בישיבתה ביום 1.2020, דנה ות"ת בהצעה לעדכן את סעיף 3.ג. להחלטת המל"ג מיום 16.7.2019 (דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התכניות החוץ תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים), העוסק בנושא היקף תעסוקת מרצים ושכר בתוכניות חוץ תקציביות.
  • לאור בקשת המוסדות להטיל את נושא היקף תעסוקת מרצים ושכר בתוכניות החוץ תקציביות על הגורמים הרלוונטיים ביותר לביצועה בכלל המוסדות, החליטה ות"ת לאמץ את ההצעה לעדכן את סעיף 3.ג. בהחלטה כלהלן:

"הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ. הנשיא או לפי החלטתו הרקטור/ המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות, ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת…".