03/03/15

הצעה לפיילוט – הסרת האנונימיות של סוקרים מטעם מל"ג

  1. המועצה להשכלה גבוהה, בישיבתה שהתקיימה בתאריך 3.3.2015, דנה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בהצעה לפיילוט- הסרת האנונימיות של סוקרים מטעם מל"ג.
  2. למען שמירת העקרון של שקיפות ציבורית בדרך עבודתה של המל"ג, מאמצת המל"ג את המלצת ועדת המשנה ומחליטה לקיים פיילוט של שנה בה הסוקרים החדשים שימונו מעתה מטעם מל"ג לא יהיו אנונימיים.
  3. בתקופה זו, תיבחן ההשפעה של הסרת האנונימיות על מידת הסכמת הסוקרים ליטול על עצמם בדיקת תוכניות מטעם מל"ג ו/או על ניסוח חוות דעתם.
  4. כמו כן, קובעת המל"ג כי עם הסרת האנונימיות של הסוקרים החדשים מעתה ואילך, יהיו הליכי המינוי של סוקר מטעם מל"ג זהים לאלו של חבר ועדה.
  5. המל"ג קובעת כי בתום שנה, או קודם לכן אם עלתה עילה מוצדקת, יתקיים דיון מחודש בנושא על סמך תוצאות הפיילוט ויוחלט האם יש לשמור על אנונימיות של סוקרים או לוותר על כך.
  6. למען הסר ספק, מבהירה מל"ג כי החלטה זו תחול על סוקרים חדשים שימונו מטעמה ממועד קבלת ההחלטה ואילך. הסרת אנונימיות של סוקרים קיימים תתאפשר רק אם יישאלו ויסכימו להסרת האנונימיות.