18/06/14

הצעה לשינוי מתכונת בתוכנית המלגות ע"ש זבולון המר

ות"ת מחליטה לאשר את ההצעה לשינוי מתכונת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר ז"ל לפיה:

 1. המועמדים למלגות יוגשו ע"י המכללות (ולא ע"י האוניברסיטאות).
 2. המועמדים למלגה יהיו תלמידי שנה אחרונה מצטיינים בלימודי התואר הראשון אשר בכוונתם להירשם בשנה העוקבת ללימודי תואר שני מחקרי  או מסלול ישיר לדוקטורט  באחת האוניברסיטאות בישראל.
 3. מידי שנה תעניק הות"ת עד 12 מלגות בגובה 40,880 ₪.
 4. המתכונת החדשה ל תוכנית תכלול את הנקודות הבאות:
 • קול-הקורא של התוכנית ישלח לכל המוסדות שאינם אוניברסיטאות ושאינם באחריות אוניברסיטאות (מכללות מתוקצבות, מכללות פרטיות ומוסדות להכשרת עובדי הוראה) מוסדות שגודלם הינו עד 2,200 סטודנטים יוכלו להגיש עד מועמד/ת אחד/ת למלגה. מוסדות שגודלם מעל 2,200 סטודנטים יוכלו להגיש עד 2 מועמדים/ות למלגה.
 • המוסדות יגישו מועמדיהם עד אמצע חודש מאי ולאחר שקיבלו את ציוני סמסטר א' של השנה האחרונה.
 • תנאי הסף להגשת המועמדים למלגה יכללו: הצטיינות בלימודים (מגובה בגליוני ציונים, המלצות מרצים/מנחים וכד'), פוטנציאל התקדמות בעולם האקדמי (מגובה בהמלצות ובמכתב נשיא המוסד), הצהרת המועמדים כי בכוונתם להירשם ללימודי תואר שני מחקרי/מסלול ישיר לדוקטורט בשנה העוקבת לסיום התואר הראשון.
 • בהמשך ידרשו המועמדים להמציא אישור מהאוניברסיטה על קבלתם ותחילת לימודיהם לתואר שני מחקרי/מסלול ישיר לדוקטורט.
 • ועדת השיפוט של המל"ג תכין בעת בחירת הזוכים 2 רשימות:
  • א' רשימת 12 המומלצים לזכיה במלגה.
  • ב' "רשימת המתנה" של 5 מועמדים נוספים.

אם ומי מבין 12 המומלצים לזכיה לא יממש זכאותו למלגה (לא ירשם/יתקבל ללימודי תואר שני מחקרי), יכנס לרשימת הזוכים הבא בתור מתוך רשימת ההמתנה.

5. מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים:

 • בעלי זכאות לתואר ראשון ממוסד ישראלי שאינו אוניברסיטה המוכר ע"י המל"ג.
 • על הזוכים במלגה ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים פרט לעבודה כעוזרי הוראה ומחקר במוסדות בו הם לומדים (בהיקף של עד 4 ש"ש).
 • הענקת המלגה לשנה השנייה, מותנית בהגשת דוח התקדמות ע"י המוסד ואישורו ע"י ועדת השיפוט.