25/03/20

הצעה לשינוי מתכונת מבנה תוכניות הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות

בעקבות פניות שהגיעו למל"ג מסטודנטים, ראשי החוגים ומועצת רואי החשבון אשר טענו כי תכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות אינה עדכנית ועמוסה מדי. תקופת הלימודים אינה מספיקה להקיף את מלוא החומר הנדרש ולכן נוספה שנת השלמה שאיננה מפוקחת אקדמית ואיננה מתוקצבת. לאור הנ"ל גובשה עם צוות של אנשי אקדמיה לחשבונאות ומועצת רואי החשבון הצעה לרפורמה בתחום.

לאור ההשלכות התקציביות בשינוי המוצע ובמקביל לדיונים האקדמיים בנושא, ולאחר בחינת חוות הדעת של אגף התקציבים בות"ת ובהתייחס לתגובות המוסדות בנושא קיימה ות"ת בישיבתה ביום 25.3.2020 דיון בנושא והיא מחליטה כלהלן:

  1. ככל שתחליט מל"ג להאריך את תכניות הלימודים בחשבונאות ל- 7 סמסטרים, ות"ת תתקצב סמסטר נוסף.
  2. המוסדות יידרשו להתחייב כי לא יקיימו לימודים לא אקדמיים בחשבונאות באופן שיעקר את מהות ההחלטה. התחייבות זו תהווה תנאי למתן התקצוב לסמסטר השביעי.
  3. על אף הפגיעה בהכנסות ממודל ההוראה של ות"ת, אין כל כוונה להחריג אוכלוסיית סטודנטים זו או אחרת מהכללים המקובלים על כל הסטודנטים האחרים במודל ההוראה. עם זאת ובאופן כללי, הצוות המקצועי בות"ת בוחן מספר אפשרויות לעדכון רכיב היס"ס במודל ההוראה. ממצאי הבחינה וההשלכות התקציביות יובאו לדיון נפרד במליאת ות"ת בחודשים הקרובים.