12/04/16

הצעה לתיקון החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 15.7.2003 בדבר קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה (כפי שעודכנה ביום 31.10.2006 וביום 1.2.2011)

א.  בישיבתה מיום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016),  קיבלה מליאת המועצה להשכלה גבוהה סקירה בדבר עיקרי הדיונים שהתקיימו בוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בנושא רחב של תוכניות הלימודים והתארים האקדמיים הנלמדים במוסדות השונים להשכלה גבוהה, המאופיינים ברמתם, סימולם ומהותם.  בסקירה צויין כי מבחינת מהות התואר, ניתן לסווג את התארים לשני סוגים: תארים כלליים-קלאסיים המתבססים על תשתית אקדמית-עיונית מובהקת וחשיבה ביקורתית, ותארים פרופסיונאליים שהם בעלי אוריינטציה יישומית.

ב.         מאחר ובתואר השני ישנה אבחנה חדה יותר בין אקדמיה לפרופסיה ובין תואר מחקרי לתואר נלמד, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בדיון האמור לאשר את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.2.2016, שגובשה לאחר סבב התייעצות מקיף עם המוסדות להשכלה גבוהה, לתיקון החלטת המל"ג מיום 15.7.2003 בדבר קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה (כפי שעודכנה ביום 31.10.2006 וביום 1.2.2011) כלהלן::

  1. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי על מוסד המבקש לקבל הסמכה להעניק תואר שני לעבור תהליך שיש בו עליית מדרגה ובניית תשתית אקדמית דרושה. על-כן, קודם שבקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני תעבור בדיקה קפדנית ע"י ועדה מקצועית של המועצה, על התוכנית לעמוד בתנאי סף.

להלן מפורטים תנאי הסף להגשה ופתיחה של תוכניות חדשות לתואר שני:

1.1        מכוח כלל המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר), התשכ"ד-1964,מחליטה המועצה, כי מוסד רשאי להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני רק לאחר שהעמיד לא פחות משלושה מחזורי בוגרים[1] של בעלי תואר אקדמי ראשון בתחום רלוונטי. מכל מקום, אישור פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני יותנה בהעמדת לא פחות מארבעה מחזורי בוגרים לתואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי.

1.2        בראש כל תוכנית לימודים לתואר שני יעמוד איש סגל בכיר ליבתי בעל  תואר שלישי  מדרגת מרצה בכיר ומעלה, המלמד לפחות קורס אחד בסמסטר בתוכנית האמורה לתואר שני. בתוכנית לימודים בתחום היצירה האמנותית, ניתן למנות ראש תוכנית שהוא פרופסור גם אם אינו בעל תואר שלישי.

1.3        ככלל, המורים המלמדים בתוכנית לתואר שני יהיו בעלי תואר שלישי, 2/3 מהם, לפחות, חברי סגל ליבתי. במקרים מיוחדים (כחריג) יוכלו ללמד בתוכנית מורים בודדים בעלי מוניטין בתחומם, שלתחום התמחותם זיקה ברורה לתוכנית הלימודים והם אינם בעלי תואר שלישי. בתוכנית לימודים בתחום היצירה האמנותית, יכול שילמדו בעלי מוניטין ורמה גבוהה בתחום המבוקש, שאינם בעלי תואר שלישי, ובתנאי שלפחות 2/3 מהמורים בתוכנית יהיו חברי סגל ליבתי.

1.4        בכל תוכנית לימודים צריך שיהיה לפחות פרופסור אחד שהוא חבר סגל ליבתי במוסד.

1.5        מחצית המורים שמלמדים בתוכנית לתואר שני יהיו בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

1.6        מוסד יתחייב שלפחות 2/3 מהקורסים של תוכנית הלימודים שילמד תלמיד בפועל יילמדו על ידי סגל ליבתי.

1.7        מוסד יעמיד תשתיות אקדמיות ראויות ללימודי תואר שני בתחום המבוקש, לרבות ספריה ומעבדות מתאימות.

הערה כללית– תנאים אלה הינם תנאי בסיס הכרחיים לצורך הגשת תוכניות לימודים לתואר שני בלי תיזה. ככלל, תוכניות לימודים לתואר שני עם תיזה, תאושרנה כתארים מחקריים  M.A./M.Sc.בהם מסה קריטית של סגל ליבתי פעיל מחקרית.