10/06/14

הצעה לתיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את   המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 21.5.2014 ולתקן את סעיף 4 לכללי זכויות            הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה),    תשע"ב-2012, באופן שייקבע כי תקופת ההיעדרות המותרת עבור סטודנטית לאחר לידה תעמוד         על ששה שבועות או 30% מכלל השיעורים – לפי הגבוה.