06/03/18

הצעה לתיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה ואימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב-2012

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018),  לאחר שקיימה דיון בנושא ההצעה לתיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילדה למשמורת או אומנה, תשע"ב -2012 (להלן – "הכללים"), החליטה המל"ג לקבל את המלצותיה של ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ולהחליט כלהלן:

היעדרות משיעורים:

  1. מעבר להיעדרות המותרת הקבועה כיום בסעיף 4 לכללים ובהחלטת מל"ג משנת 2004 שקבעה כי תקופת ההיעדרות המותרת עבור סטודנטית לאחר לידה, תעמוד על שישה שבועות או 30% מכלל השיעורים לפי הגבוה, סטודנט/ית לאחר לידה או אימוץ יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מהשיעורים עבור טיפול בנולד בשנת חייו הראשונה.

לאור האמור סעיף 4 לכללים יתוקן וינוסח כדלקמן:

(א)        סטודנט, למעט סטודנטית לאחר לידה, זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה, מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.

(א1)      סטודנטית לאחר לידה זכאית להיעדר מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות, או לתקופה של ששה שבועות, לפי הגבוה.

(א2)      סטודנט לאחר לידה או אימוץ יהיה זכאי להיעדרות נוספת מ-10% מכלל השיעורים בכל  קורס שחלה בו חובת נוכחות עבור טיפול בנולד בשנת חייו הראשונה.

(ב)        במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם  לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מהשיעורים הקבועים בס"ק (א) עד (א2).

(ג)         מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

  1. מלגות מחקר:

כיום קובע סעיף 11 (א) לכללים כי לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה וכי מוסד רשאי להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-14 שבועות.

בהתאם להארכת תקופת הלידה וההורות שבגינה משולמים דמי לידה בחוק הביטוח הלאומי, ובמטרה להשוות את תנאיו של סטודנט לתואר מתקדם המקבל מלגת מחקר ונעדר בשל אירוע מזכה לתנאיה של עובדת הזכאית לקבל דמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי, יתוקן סעיף 11(א) לכללים וינוסח כדלקמן:

"לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה; מוסד רשאי להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-15 שבועות."