25/04/18

הצעות לתוספות ועדכונים תקציביים בפרויקט למידה דיגיטלית

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בהצעות לתוספות ועדכונים תקציביים בפרייקט למידה דגיטלית כפי שהוצג בפניה במסמך 4272.

בהמשך ל-4 קולות הקוראים של מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית, העוסקים בפיתוח )באמצעות הפקה/הסבה והעלאה( של קורסים אקדמיים לפלטפורמות הלמידה קמפוס ו-edX.org מחליטה ות"ת לפנות בהודעה לכלל המוסדות שזכו, במסגרת קולות קוראים 3-1 , ולאפשר להם לבקש השתתפות במימון שיפורים בהפקת/הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים לפלטפורמות הלמידה קמפוס ו-edX.org מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. הפקת קורסים מקוונים ובפרט הפקת MOOCS הוא תחום חדש עבור מוסדות רבים וחלקם נכנסים לתהליך הפקה בפעם הראשונה . אם יעלה הצורך בביצוע מקצה שיפורים הנושא יבוא להחלטה בפני ועדת הליווי ללמידה הדיגיטלית ובאפשרותה להמליץ למוסד על ביצוע מקצה שיפורים והמוסד יביא לאישור הצוות המקצועי בות"ת הצעת תקציב עבור ביצוע השיפורים .במסגרת מקצה שיפורים יכולים להיכלל צילומים מחדש של קטעים מסוימים בקורס, שינוי נוסחים בתרגולים וחומרי עזר ,תוספת תכנים והסברים ועוד .התקצוב יעמוד על סך של עד 30 אלף ₪ לקורס בהשתתפות מקבילה של המוסד )מטצ'ינג( של עד 30 אלף ₪ לקורס לפחות. סה"כ התוספת לתקצוב לקורסים הזוכים בקולות קוראים 3-1 עבור ביצוע מקצה שיפורים הינו: עד 1,410 לפי ₪ לפי מקסימום של 47 קורסים.

 

  1. על מנת לאפשר נגישות לכלל הלומדים, ינתן תקצוב של עד 40 אלף ₪ ) עבור תוספת כתוביות בשתי שפות, נוסף על שפת המקור 20 אלף ₪ לכל שפה( .מאחר ותוספת זו אושרה לזוכים בקול הקורא מס '1 הרי שסה"כ התוספת לתקצוב בגין תוספת כתוביות בשתי שפות לכל הקורסים הזוכים בקולות קוראים 2 ו-3 הינו עד 1,520 אלפי ₪ (לפי מקסימום של 38 קורסים).

 

  1. ע"מ למקסם את הנגישות של קורסים שזכו בהעלאה לפלטפורמה הבינלאומית org לקהל ישראלי קולות קוראים 1 ו-3, ינתן תקצוב של עד 25 אלף ₪ לשפה בגין תרגום חומרי המעטפת של הקורס כגון: בחנים, סיכומים, תרגילי כיתה ועוד לשפות עברית ו/או ערבית .סה"כ התוספת בגין התקצוב לתרגום החומרים לכל הקורסים הזוכים בקולות קוראים 1 ו- 3 1,050 אלפי ₪ (לפי מקסימום של 21 קורסים אשר גם ניתן לתרגם חומרי מעטפת לשתי שפות).

 

  1. על מנת לקדם את נושא הלמידה הדיגיטלית עורכות ות"ת וישראל דיגיטלית כנסים שונים כגון: כנס מציעים, כנס זוכים וכו' אליהם מוזמנים סגל אקדמי במוסדות, סגל היחידות להוראה מקוונת במוסדות ועוד. לפיכך, מוקצה בזה סכום של עד 100 אלף ₪ לטובת ההוצאות הקשורות בארגון הכנסים כגון: הזמנת אולם, כיבוד ועוד.

 

  1. כל התקציבים להלן יועברו בכפוף להגשת דו"חות ביצוע המדווחים על הוצאות וביצוע בפועל של הפעולות עבורן נועד התקציב.

 

  1. רק מוסדות שיפנו בבקשה מפורטת כפי שידרש מהם יוכלו לקבל תקצוב .