29/04/15

הצעת החלטה בנושא: רישום תלמידים לתוכניות הלימודים בפיזיותרפיה לשנת הלימודים תשע"ו

ות"ת מודה לסוקרות על עבודתן, ועל הדו"ח הסופי שלהן, שהציגו בפני ות"ת בישיבתה.

בהמשך לתזכיר הצוות המקצועי בנושא מיום 28.4.2015, ולדו"ח הסופי של הסוקרות אשר בדק את תכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו מיום 15.4.15, עודכנה ות"ת כי הצוות לבחינת ההסדרים הכספיים בין המוסדות להשכלה גבוהה למקומות ההתנסות המעשית בפיזיותרפיה ("צוות מקורי") צפוי לפרסם טיוטת הדו"ח הסופי בתוך כשבועיים. המלצות הצוות יונחו בפני ות"ת ומל"ג ובפני משרד הבריאות. להמלצות הצוות עתידות להיות השלכות משמעותיות על נושא פוטנציאל ההכשרה המעשית בכללותו, ובפרט בכל הנוגע לתמורה המשתלמת למוסדות המקיימים את ההכשרה המעשית ולמדריכים, ומכאן גם על היקפם של מקומות ההכשרה המעשית המתאימים שיוכלו לשמש את הסטודנטים שיתקבלו למוסדות השונים. כפועל יוצא, המלצות הצוות עשויות אף להשפיע על מקומות ההכשרה המעשית שנבחנו במסגרת דו"ח הסוקרות, בשים לב לתמורה שאמורה להשתלם עבורם על-ידי הקריה האקדמית אונו.

 

בנסיבות המתוארות  מחליטה ות"ת כי אין מקום להכרעתה בעניין שבנדון לעת הזו, עד לקבלת המלצות הצוות ובחינתן. ות"ת תשוב ותדון בנושא בישיבתה הקרובה בעוד כחודש ימים, כאמור לאחר קבלת המלצות הצוות.

עד לקבלת החלטה בנושא עומדות בתוקפן ההחלטות שהתקבלו. בהתאם לאמור, לעת הזו, על חמשת  המוסדות, בעלי ההסמכה להעניק תואר ראשון בפיזיותרפיה, לרשום ולקבל סטודנטים למחזור תשע"ו בהיקף שלא יעלה על 41 סטודנטים לכל תכנית   ועל 81 סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב (בסך הכל בשתי התוכניות), וכן תמשך ההקפאה ברישום הסטודנטים ללימודי פיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו.