29/07/15

הצעת התקציב הרגיל לשנת הלימודים תשע"ו

  1. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת הלימודים תשע"ו כפי שהוצגה בפניה במסמך 3768 ובהתאם לתוספות שנקבעו במסגרת הדיון התקציבי שהתקיים ביום ד' 29.7.15.

  2. ות"ת מחליטה להחיל את השינויים הבאים:

1.1.1 – מרכיב הוראה לאוניברסיטאות

א. עדכון תעריפי ההוראה –

בגין הסכם השכר עם ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות (שנחתם ביום 17.3.2012) שופו האוניברסיטאות בסך של 15,000 אלפי ₪ בשנה, בכל אחת מהשנים תשע"ב-תשע"ה, כאשר הקצאת הסכום התבצעה בהתאם להתפלגות מרכיב ההוראה בין האוניברסיטאות. ות"ת מחליטה להטמיע סכום זה כתוספת אחוזית במסגרת תעריפי ההוראה באוניברסיטאות, אשר גדלים כתוצאה מכך בשיעור של 0.587%.

עדכון התעריפים יחול על כל ההקצבות המחושבות בהתבסס על תעריפי ההוראה השונים, כגון תוספת סטודנטים לרפואה, מקבלי תעודת הוראה במסגרת התואר וכיו"ב.

 ב. מכסות סטודנטים לתקצוב –

ות"ת מחליטה לעדכן את מכסות הסטודנטים בטכניון ובאוניברסיטת בר אילן כמפורט:

  • הטכניון – בהתאם לבקשת הטכניון ועל רקע מסקנות דו"ח הצוות הבין משרדי, בראשותו של פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, בנושא "המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית" (2012). מחליטה ות"ת להגדיל את מכסת הסטודנטים המתוקצבים בטכניון ל-13,000 סטודנטים (תוספת של 510 סטודנטים). גידול זה איננו אפקטיבי בתשע"ו, אך הוא נדרש עקב התקרבות הטכניון למכסה המתוקצבת וכדי לאפשר לטכניון קבלת החלטות מושכלות לגבי גיוסי סטודנטים שיתבצעו במהלך תשע"ו.

 

  • אוניברסיטת בר אילן – מחליטה ות"ת להגדיל את מכסת הסטודנטים לתקצוב ב- 70 סטודנטים, ל- 16,863 מכסות סטודנטים, לטובת תקצוב הסטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה בצפת, זאת בהתאם לסיכום הרב-שנתי בין ות"ת למשרד האוצר. מדובר בעדכון המכסה האחרון בגין הגדלת מספרי הסטודנטים בפקולטה לרפואה בצפת.

 

השינויים במכסות מביאים את מכסת הסטודנטים הכוללת המתוקצבת לאוניברסיטאות במרכיב ההוראה בתשע"ו לסך של 105,165 סטודנטים, המהווים גידול של 580 סטודנטים לעומת תקציב תשע"ה מקורי. מכסה זו כוללת את הסטודנטים המתוקצבים הלומדים לתואר ראשון ושני (לרבות תעודות הוראה), ואיננה כוללת את הסטודנטים הלומדים בקמפוס אילת. אשר החל מתשע"ב מתוקצבים במסגרת סעיף 1.1.4.8.

ג. בחינת תקצוב תחומי ההנדסה –

בהמשך להצגת נתוני מודל מרכיב ההוראה לשנה"ל תשע"ו, מחליטה ות"ת כי במהלך השנה ולקראת תקציב תשע"ז ייבחנו רכיבי המודל בתחומי ההנדסה (תעריף, ניצולת וכיו"ב).

 

1.1.2 – מרכיב המחקר לאוניברסיטאות

(1) במעבר מתקציב תשע"ה מקורי לתקציב תשע"ו מקורי גדלו ריאלית סך משאבי מרכיב המחקר בסך של כ-154,288 אלפי ₪ (במחירי תקציב תשע"ו מקורי), בהתאם לרכיבים הבאים:

  • 32,573 אלפי ₪ (במחירי תקציב תשע"ו מקורי), מקורם בהפחתת ההקצבות הייחודיות בהתאם להחלטת ות"ת מיום 3.11.2011. המקורות שהופחתו מההקצבות הייחודיות התווספו למרכיב המחקר וקודמו למחירי תשע"ו. תשע"ו היא השנה החמישית והאחרונה ליישום מתווה ההפחתה.
  • בהתאם לתוכנית הרב שנתית, הוקצתה למקורות מרכיב המחקר תוספת של כ-121,715 אלפי ₪ (במחירי תקציב תשע"ו מקורי).

(2) לאור הנתונים שהוצגו בישיבת התקציב לגבי גידול במספרי הדוקטורנטים בתחומים השונים ובפרט בתחומי ההנדסה, וכן לאור הצורך הקיים בקליטת סגל בתחומי ההנדסה, מחליטה ות"ת להגדיל את מקדם התיקון ברכיב הדוקטורנטים בתחום ההנדסה מ-2.5 ל-3 החל ממודל תקציב של שנת תשע"ו. כמו כן, מחליטה ות"ת על הקצאה נוספת לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות (סעיף 4.14) כפי שיפורט בהמשך.

 

 

1.1.4.34 – תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות

בחודש יולי 2012 פרסם הצוות הבין משרדי, בראשותו של פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, דו"ח בנושא "המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית". בהמשך להמלצות הדו"ח סיכמו משרד האוצר וות"ת מתווה לזמן מוגבל, שמטרתו לתמרץ את האוניברסיטאות להגדיל את מספרי הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחומי הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים ומערכות מידע. במסגרת המתווה, האוניברסיטאות אשר יגדילו את מספרי הסטודנטים הנקלטים לשנה א' ללימודי תואר ראשון בתחומי הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים ומערכות המידע בשנים תשע"ד ותשע"ה יזכו לתקצוב נוסף בגין פעילות זו. הזכאות לתקצוב הנוסף מותנית בעמידת האוניברסיטאות בקריטריונים שאושרו ע"י ות"ת בישיבתה ביום 19.6.2013 והובאו לידיעתן בקול הקורא שהופץ ביוני 2013. בתשע"ו מחליטה ות"ת (בהסכמה עם משרד האוצר), לאשר הארכת מימון התכנית במחזור אחד נוסף והרחבת התחומים במתווה, כך שיכלול גם לימודי תואר ראשון במדעי המחשב למחזורים שהחלו בתשע"ה ותשע"ו. לאחר הפצת הקול הקורא הנוסף יעודכן התקציב בהתאם לנתונים שיתקבלו מהמוסדות.

 

 

1.2.1- מרכיב ההוראה במכללות

א. תוספת מכסות סטודנטים לבצלאל ולאקדמיה למוסיקה

במסגרת הקצאת המכסות לחומש במודל התקצוב במכללות, בצלאל והאקדמיה למוסיקה הינם שני המוסדות היחידים אשר לא קיבלו תוספת המכסות במסגרת תכנית החומש לאור קשיים שהעלו מוסדות אלו לגדול בהיקפי הסטודנטים באופן משמעותי. כמו כן, היו הסכמות עקרוניות שמכסות הסטודנטים של מוסדות אלו יותאמו ככל שידרש עפ"י הגידולים בפועל.

לפיכך בתקציב תשע"ו ות"ת מחליטה להתאים את המכסות במוסדות אלה לפי הגידול בפועל כך שמכסת הסטודנטים של בצלאל הוגדלה ב-47 סטודנטים והמכסה של האקדמיה למוסיקה הוגדלה ב-7 סטודנטים נוספים.

ב. מקדם סיום תואר – רשת ביטחון

בישיבתה מיום ה-2.7.2014 החליטה מליאת ות"ת, במסגרת החלטה תשע"ד/86 על הפעלת מקדם סיום תואר במכללות החל מתקציב תשע"ה, אשר החליף את מקדם הניצולת הקבוע שהיה נהוג עד אז בשיעור 80%.

בתקציב תשע"ה, שהוא התקציב הראשון להפעלת המקדם, החליטה ות"ת להפעיל רשת ביטחון שתגדר את הירידה בתקציב עד 1,000 אלפי ₪ ואת העלייה עד ל-3,000 אלפי ₪ (בהשוואה למקדם קבוע בשיעור 80%).

הנתונים עליהם מתבסס מקדם סיום התואר בתקציב תשע"ו מבוססים על נתוני סטודנטים משנה"ל תשע"ד. לאור העובדה, כי למוסדות לא התאפשר לשפר מקדם זה בהתאם לתמריצים וכתוצאה מכך בחלק מהמוסדות התקציב משתנה באופן ניכר, ות"ת מחליטה להפעיל רשת ביטחון למקדם סיום התואר גם בתקציב תשע"ו בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקציב תשע"ה.

המשמעות התקציבית להפעלת רשת הביטחון הינה 2,258 אלפי ₪

ג. עדכון התעריף לניהול טכנולוגי תעשייתי לתואר ראשון

כחלק מהשינוי במודל התקצוב החדש, הוחלט על שינוי ועדכון מבנה התעריפים וחידוד רזולוציית התקצוב כך שטבלת התעריפים במכללות חולקה ל-21 תחומי ידע בהשוואה ל-12 תחומי ידע שהיו נהוגים עד אז במודל התקצוב.

במסגרת הפעימה השנייה בעדכון מודל התקצוב מחליטה ות"ת להוסיף תעריף לניהול טכנולוגי-תעשייתי, תעריף זה נועד להתאים לתקצוב תכניות היברידיות הפועלות במכללות המשלבות בעיקר בין תחומי הניהול לתחומי ההנדסה ומדעי המחשב (גובה התעריף שנקבע הינו מעט מתחת לממוצע בין שני תעריפים אלו).

בתקציב תשע"ה ובמטרה ליישר קו בתקצוב כלל המכללות בהתאם לתכניות הלימוד, החליטה ות"ת על העברת כל התכניות בתחום מערכות מידע לתעריף זה, כאשר עד אז רוב התכניות סווגו בתעריף מדעי המחשב (ומעט תכניות תחת תעריף ניהול[1]). לאחר בחינה מקיפה של התעריף ע"י הצוות המקצועי בות"ת ולאור התכניות החדשות במערכות מידע ששויכו אליו, עלה הצורך לעדכן את התעריף לניהול טכנולוגי תעשייתי. לאור האמור ות"ת מחליטה להעמיד את התעריף לניהול טכנולוגי תעשייתי לתואר ראשון בתקציב תשע"ו על 21.89 אלפי ₪ (תוספת של 1.5 אלף ₪ לתעריף הקיים). משמעות עדכון התעריף לאחר השפעת מקדם היס"ס ומקדם סיום תואר לפי מאפייני המוסד הינה תוספת כוללת בסך 2,056 אלפי ₪.

ד. הפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית

לאור חסרונות הבולטים של לימודים במסגרת אחריות אקדמית ובעיקר בכל הקשור לירידה משמעותית במידת הפיקוח של האוניברסיטאות לגבי רמת הלימודים במכללות וחוסר פיתוח של סגל מקומי קבוע עם מחויבות למכללה המעיב על התפתחות בריאה של המוסד החליטה מל"ג להביא לסיום הדרגתי של מסגרת לימודים זו. כיום מתקיימות תכניות לימודים לתואר ראשון באחריות אקדמית של אוניברסיטאות במכללות האקדמיות אשקלון, צפת, גליל מערבי, כנרת (כל אלה באחריות של אוניברסיטת בר-אילן) ואחוה (אחריות אוניברסיטת בן-גוריון).

בהמשך להחלטה זו, גיבש הצוות המקצועי בות"ת יחד עם המכללות הרלוונטיות מתווה פרטני ליציאה לעצמאות אקדמית הכולל סגירת תכניות בחסות ופתיחתן של תכניות עצמאיות. מתווה היציאה לעצמאות של כל מכללה אושר בות"ת, אשר החליטה בנוסף כי חריגה מהותית מהמתווה שאושר תוביל להפחתת הסטודנטים החורגים ממודל התקצוב של ות"ת (לא יכללו במודל ההוראה).

 

עפ"י הלומדים לתכניות אלו בתשע"ה (נתוני למ"ס) עולה כי בשלוש מכללות ישנה חריגה המצריכה הפחתת סטודנטים ממודל התקצוב להלן: אשקלון –399 סטודנטים, כנרת – 102 סטודנטים וגליל מערבי –21 סטודנטים. עם זאת, חשוב לציין, כי ממשיכה המגמה לקיטון משמעותי של הלומדים בתכנית בחסות במקביל לפתיחת תכניות עצמאיות. כמו כן בתשע"ו נסגרו התכניות בחסות להרשמה במכללות: גליל-מערבי, כנרת, צפת, אשקלון (למעט התכנית לכוחות הביטחון). בהקשר זה יצוין, כי חלק מהחריגה נובע גם מעיכוב בבדיקה ואישור לפתיחה של התכניות העצמאיות ובשל כך המוסדות לא יכלו לצמצם את התכניות המקבילות בחסות.

 

לאור האמור לעיל ועם התקדמות התהליך, מחליטה ות"ת להחיל בתקציב תשע"ו מודל להפחתת סטודנטים חורגים באופן הדרגתי על-פי היקף החריגה מהמתווה (כך שתוכר חריגה "סבירה"), כמפורט להלן:

חריגה של עד 5%               – הכרה בכל החריגה (לא יופחתו סטודנטים)

חריגה של בין 5%-15%       – הכרה במחצית החריגה

מעל חריגה של 15%           – אין הכרה.

 

בהתאם למודל זה, הפחתת הסטודנטים הנדרשת הינה:

המכללה האקדמית אשקלון            – 279 סטודנטים,

המכללה האקדמית כנרת                – 24 סטודנטים,

המכללה האקדמית גליל מערבי       – אין הפחתה.

 

ה. מודל תקצוב לאיכות הוראה

ות"ת מחליטה להקצות תקציב של 5,000 אלפי ₪ עבור תקצוב איכות ההוראה (בהתאם לדיון ולמצגת בות"ת ביום ה-25.2.15). סך הסכום ואופן החלוקה יובאו לות"ת במהלך השנה לאחר גיבוש מודל תקציב והעברת עודפים של סכום דומה שהוקצה למטרה בתשע"ה.

ו. אוניברסיטת אריאל- תוספת לתקציב תשע"ו

בימים אלו מתנהלים דיונים עם משרד האוצר על תקציב נוסף לצורך התמיכה בהמשך התפתחות המוסד כחלק מהפיכתו לאוניברסיטה. בתיאום עם המוסד מחליטה ות"ת כי ככל שיוסכם בהמשך על תוספת תקציבית, עד 20 מיליון ₪, יוקצו למוסד באמצעות תוספת מכסות. כמו כן, מחליטה ות"ת  כי כל תוספת מעבר ל-20 מיליון ש"ח תופנה לסעיף הסכם השכר הכולל התייחסות לתנאי המחקר לסגל.

ז. ספיר – רשת ביטחון לירידה בסטודנטים ("צוק איתן")

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2017 ולהחלטת ות"ת מיום ה-13.8.14 בנושא הענקת רשת ביטחון תקציבית בעקבות מבצע "צוק איתן", מחליטה ות"ת כי בתקציב תשע"ו תיפרס רשת ביטחון למכללת ספיר עקב ירידה במספר הסטודנטים בשנה א'. רשת הביטחון תהיה בגובה תיקצוב היקף סטודנטים זהה בשנה א' כפי שהיה בתשע"ה (מכפלת הסטודנטים בתעריף הממוצע לסטודנט במוסד).  מתוך הנתונים עולה כי במוסד חל קיטון של 30 סטודנטים לתואר ראשון ו-11 סטודנטים לתואר שני בנרשמים לשנה א' (לעומת שנה קודמת), לפיכך תקציב רשת הביטחון המוצעת יעמוד על סך  678 אלפי ₪.

ח. תקצוב המכללות האקדמיות לחינוך בית-ברל וסמינר הקיבוצים בתקציב תשע"ו

ביום ה-21.5.14 בהחלטה תשע"ד/71 (מצ"ב) אישרה מליאת ות"ת עקרונית את מעבר המכללות בית-ברל וסמינר הקיבוצים במסגרת הפעימה הראשונה למתווה המעבר לאחריות ות"ת, בכפוף למספר תנאים מתלים לרבות תנאים המבטיחים את העברת מלוא ההיקף התקציבי ממשרד החינוך, העברת תקציבים תוספתיים ממשרד האוצר לטובת בינוי והתאמת התקנון התאגידי (בסמינר הקיבוצים). תנאים אלו הושלמו ומכללות אלה צפויות לפעול תחת אחריות ות"ת החל מתקציב תשע"ו.

ביום ה-11.2.15 נחתם הסכם בין משרד החינוך לות"ת להעברת מכללות סמינר הקיבוצים ובית-ברל לאחריות ות"ת, הכולל הסדרת העברת המשאבים ממשרד החינוך לות"ת וחלוקת האחריות עם משרד החינוך לגבי תחומי אחריותו בפעילות המכללות.

בתקציב תשע"ו, סך המשאבים עבור שתי המכללות צפוי לעמוד על 173,000 אלפי ₪[2].

הקצאת התקציב תיעשה בהתאם למשאבים הייעודיים שהתקבלו, ועל-פי סעיפי התקצוב המוכרים בות"ת. לצורך התאמת התקציב למשאבים הוגבלו מכסות הסטודנטים. כמו כן, הוקפאו מכסות הסטודנטים של הלומדים לתעודות הוראה במסגרת התכניות להסבת אקדמאים על פי ההיקף הקיים כיום וזאת למנוע חשיפה תקציבית בשנים הבאות.

עוד יצוין בהקשר זה, כי בהתאם לסיכום בין משרד החינוך לות"ת, בשנים הראשונות המשאבים שיועברו בפועל לות"ת כמו גם העברת התקצוב בפועל למכללות יהיה קטן מהסכומים המופיעים לעיל, היות ומשרד החינוך נושא באופן ישיר בשכר של חלק מהסגל הוותיק (וזאת באופן הדרגתי ועד להשלמת  הפרישה של סגל זה).

לגבי הפחתות צפויות לשנת 2016, ות"ת מחליטה כי אם עקב ההפחתות במשרד החינוך המשאבים שיועברו ממשרד החינוך עבור  המכללות סמינר הקיבוצים ובית ברל יופחתו, יותאם תקציבם בות"ת בהתאם למסגרת המשאבים שתתקבל.

 

2- הקצבות מקבילות

בהמשך להחלטת ות"ת לגבי הקפאת תקציב הקרנות בתשע"ה במסגרת ההפחתות לשנים 2014-2015 ולאור הקיצוצים הצפויים בתקציב 2016, ות"ת מחליטה כי החל מתשע"ו יוקפאו שערי החליפין ומדד המחירים לצרכן בהתאם לערכם בתקציב המקורי לתשע"ה, כך שתקצוב סעיף ההקצבות המקבילות יעמוד בתשע"ו ואילך על סך של 139,242 אלפי ש"ח.

 

3.1.19 – קרן למחקרים ברפואה

כחלק מהרחבת המחקר הביו רפואי והעמקתו, הקרן הלאומית למדע החלה בשיתוף פעולה עם המכון הלאומי הקנדי למחקרי רפואה (CIHR), במטרה לעודד מחקר חדשני ופורץ דרך המשותף לחוקרים ישראלים וקנדים מובילים בתחום הביו רפואה. במסגרת התכנית יעניק כל צד את כספי המענק עבור החוקרים של מדינתו לתקופה שלא תעלה על 3 שנים. ות"ת מחליטה לאשר את התכנית עבור המחזור הראשון בלבד, החל מתשע"ו, כאשר מימון המחזור הראשון יהיה מתוך מקורות הקרן (עודפים משנים קודמות וכיו"ב') במהלך תשע"ו יבחן הצוות המקצועי בות"ת את המשך התכנית ויביא את הנושא לדיון בות"ת.

 

3.1.34 – קרן ארה"ב-ישראל (BSF)

בתשע"ג החלה לפעול במסגרת הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל (BSF) תכנית לשיתוף פעולה עם ה-NSF האמריקאית. בשנים תשע"ג-תשע"ה מומנה התכנית בסך מצטבר של 3,000 אלפי דולר בשנה ע"י משרד האוצר – 2,000 אלפי דולר בשנה, וות"ת – 1,000 אלפי דולר בשנה (החלטת ות"ת תשע"א/22 מיום 29.12.2010), וזאת אל מול מימון מקביל באותו הסכום שהועבר ע"י ה-NSF לחוקרים האמריקאים המשתתפים בתכנית.

בעקבות הבנות עם משרד האוצר ות"ת מחליטה להאריך את תקצוב הקרן במתכונת שלעיל לשנה נוספת. בהתאם לכך מתוקצב סעיף זה בתשע"ו בסך של 3,000 אלפי $ שהם 11,400 אלפי ₪.

 

3.1.38.4- קורסי קיץ לסטודנטים מסין ומהודו

החל מתשע"ג, מפעילה ות"ת תכנית לעידוד קליטת סטודנטים מסין ומהודו ללימודי קורסי קיץ בישראל, במטרה ליצור חשיפה של האקדמיה הישראלית ולעודד סטודנטים מסין ומהודו להירשם לתארים מתקדמים בישראל. תמיכת ות"ת ניתנת באמצעות מתן מימון חד פעמי למוסד בגין השתתפות בעלויות בניית/הסבת קורס הקיץ לאנגלית, בניית מעטפת שיווק מוסדית המיועדת לקידום פעולות המוסדות בסין ובהודו ובגין בניית מעטפת תמיכה לסטודנט בישראל. בנוסף, תמיכת ות"ת מיועדת למימון של עד 250 מלגות קיום בשנה. לקראת סיום מתווה התכנית הנוכחית, בוצע במהלך שנה"ל תשע"ה תהליך ניתוח והערכה של התכנית (כמו גם של שאר תכניות המלגות המוצעות ע"י ות"ת במסגרת פרויקט שת"פ ישראל – מזרח אסיה). בהתאם לתוצאות ההערכה, מחליטה ות"ת  שהחל משנה"ל תשע"ו יופעל מתווה המשך לתכנית הכולל פתיחה של עד 10 קורסים חדשים וכן הענקת הארכות מימון עבור אלו מתוך 10 הקורסים שאושרו בתשע"ג ותשע"ד שיוכיחו עמידה בתנאי סף ואבני דרך מתאימות. בהתאם לאמור לעיל, ישוריין בשלב זה במסגרת "טרם הוקצה" תוספת תקציב לתשע"ו בסך של 3,925 אלפי ₪ עבור מתווה ההמשך. המתווה המלא, לרבות הערכת התכנית, הפריסה התקציבית והקול הקורא למוסדות, יובא לדיון באחת מישיבות ות"ת הקרובות.

 

4.14 שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות

לאור הנתונים שהוצגו בישיבת התקציב לגבי גידול במספרי הדוקטורנטים בתחומים השונים ובפרט בתחומי ההנדסה, וכן לאור הצורך הקיים בקליטת סגל, מחליטה ות"ת כי במסגרת תקצוב שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות מוחלט להקצות 8.5 מש"ח שטרם יועדו לפי מוסד במסגרת התכנית הרב שנתית, בהתאם לפער שיש לכל מוסד מיעד היס"ס שנקבע לו ובהתייחס לעלויות השונות לקליטת סגל בתחומים השונים, עבור התאמות ושדרוג תשתיות לצורך קליטת סגל. כמו כן, בכפוף לקיום עודפים לא מחויבים בתקציב תשע"ה, ות"ת מחליטה להגדיל את התקציב לנושא זה ב-10 מש"ח, כך שסך ההקצבה לתשע"ו תעמוד על 18.5 מש"ח.

 

 

6.1- מלגות פר"ח

ות"ת מחליטה לאשר תוספת של- 950 אש"ח החל מתשע"ו אשר תיועד ברובה למימון עלייה בשכר הרכזים של פר"ח על רקע החקיקה בנושא עליית שכר המינימום, זכויות סוציאליות וכו' (חלקיות תוספת זו מותנית בתוספת של שאר הגורמים המממנים של התוכנית).

 

6.6- מעורבות אקדמיה בקהילה

בעקבות תת יצוג של המגזר הערבי בקורסים משלבי העשייה מחליטה ות"ת על תוספת של- 400 אש"ח למימון קורסים משלבי עשייה ייעודיים לסטודנטים מהמגזר הערבי. התקציב יועבר מסעיף הרחבת הנגישות למגזר הערבי.

 

8.1- השתתפות בתכניות הבראה באוניברסיטאות

במעבר מתשע"ה לתשע"ו קודם הסעיף במדד ההשתתפות הישירה, ועל הסכום שהתקבל התווסף סך של 50,000 אלפי ₪, בהתאם למתווה הרב שנתי שסוכם עם האוצר.

 

100.1- רזרבה  

בהתאם להצעת התקציב, מחליטה ות"ת  לקבוע את גובה הרזרבה על סך- 11,000 אש"ח.

 

100.2- רזרבה למחקר

בהתאם להצעת התקציב,  מחליטה ות"ת  להקצות 2,000 אש"ח נוספים לרזרבה המיועדת למחקר, אשר יתרתה נכון להיום הינה 12,155 אש"ח.

 

רזרבה מיועדת זו תוכל לשמש בשנת תשע"ו עבור פרויקטים בתחומי מחקר ותשתיות אשר עדיין לא הגיעו לשלב הביצוע, כגון תשתיות בתחום מדעי הרוח (אשר נבחנות ע"י ועדת ההיגוי למדעי הרוח)  ופרויקט בתחום העכברים המהונדסים גנטית (אשר נמצא בבחינת ועדה במסגרת תל"ם).

[1] במוסדות בהם התכנית הייתה תחת תעריף ניהול הוגשו מספר בקשות בעבר לשינוי הסיווג בטענה שהתעריף אינו משקף את העלויות בפועל.

[2] 169,000 אלפי ₪ הינם לפי ההסכם עם משרד החינוך ו-4,000 אלפי ₪ הינם עבור התכנית לחרדים בסמינר הקיבוצים. בהמשך צפויים לעבור משאבים נוספים עבור הסכם השכר החדש שנחתם במכללות לחינוך, ואלה יוקצו למוסדות לאחר שיועברו לות"ת הסכומים הרלוונטיים עבור המכללות לחינוך שבאחריותה (בית-ברל, סמינר ואחוה).