02/08/17

הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"ח

ביום 2.8.17 דנה ות"ת בהצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"ח, והיא מחליטה לאשר את מסמך 4127 שהוצג בפניה וכן את השינויים וההחלטות הנלוות למסמך כדלקמן:

הפחתות נדרשות להתכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל תשע"ח

לצורך התכנסות למסגרת התקציב, וכחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה בשנת 2016 , ועמידה בגידול המשמעותי של תכנית המו"פ האירופית, בוצעו התאמות בצד ההוצאה בהיקף כולל של 55.5  מיליון ₪. ההפחתות ממוקדות במספר תכניות מיועדות, להלן פירוט ההפחתות המאושרות  לפי סעיפים:

סעיף גובה הפחתה (מיליון ₪) הערות
הפחתות חד-פעמיות    
תכנית רב שנתית –

דחיית תכניות והקצאה נומינלית של התוספות במסגרת הרב שנתית

21.16  
3.2.1.3 – מכון מחקר לביוטכנולוגיה בן גוריון 3.3 תשע"ח הינה השנה האחרונה לתקצוב הנושא. ות"ת מחליטה כי התקציב יינתן ממקורות חד-פעמיים מעודפי תקציב תשע"ז.
3.2.1.100 – יעודה למחקר 10 מתוך כך 2 מיליון ₪ הם הפחתה חד-פעמית ו-8 מיליון ₪ הם מימון ביניים עבור הגדלת קרן ה-BSF-NSF, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.6.17.
4.10 – הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית 10 מתוך כך 2 מיליון ₪ הם הפחתה חד-פעמית ו-8 מיליון ₪ הם מימון ביניים עבור הגדלת קרן ה-BSF-NSF, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.6.17.
סה"כ הפחתות חד-פעמיות 44.46  
הפחתות בבסיס    
3.2.1.100 – יעודה למחקר 2  
4.23 – למידה דיגיטלית 3  
7.13 – הסדרת ההכשרה הקלינית 2  
8.1 – השתתפות בתכנית הבראה באוניברסיטאות 1  
100.1 – רזרבה 3  
סה"כ הפחתות בבסיס 11  

 

מדדי תקצוב תשע"ח

עד לשנה"ל תשע"ז מדד השכר היה זהה לאוניברסיטאות ולמכללות, והוא עודכן בהתאם לפעימות השכר על פי הסכם השכר של הסגל הבכיר באוניברסיטאות. ב-2012 נחתם לראשונה הסכם שכר עם הסגל הבכיר במכללות, ולכן ההצמדה של תוספות השכר בסגל המכללות אינה אוטומטית. בהמשך לכך, ב-5.12.16 נחתם הסכם שכר  עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות לשנים 1.1.2014 – 31.12.2019 ואלו הסגל הבכיר במכללות נמצא עדיין בתהליך של מו"מ. עקב כך, מחליטה ות"ת  לתקצב את האוניברסיטאות והמכללות בהתאם לתוספות שכר המאושרות, כך שמדדי השכר וההשתתפות הישירה יעודכנו בשני רבדים:H1  ו-W1 עבור האוניברסיטאות שהתוספות מתוקף ההסכמים כבר חלות על תקציבן, ו-H2 ו-W2 עבור המכללות שתוספות השכר טרם נקבעו עבורן.

1.1.1 – מרכיב הוראה לאוניברסיטאות

א. מכון ויצמן – מכסת הסטודנטים בתקציב תשע"ז עמדה על 392 בהתאם למספר הסטודנטים בפועל. בתשע"ח מספר הסטודנטים בפועל עומד על 417 סטודנטים. לפיכך, לאור האופי הייחודי של המוסד ולאור זאת שמדובר בסטודנטים לתארים מתקדמים במקצועות חיוניים, מחליטה ות"ת להגדיל את המכסה ב-25 מכסות נוספות ובכך, להתאימה למספר הסטודנטים במוסד.

ב. אוניברסיטת אריאל – החל מתשע"ח מתוקצבת אוניברסיטת אריאל באופן מלא לפי הקריטריונים והכללים של מודל ההוראה באוניברסיטאות.

1.1.2 – מרכיב המחקר לאוניברסיטאות

א. במעבר מתקציב תשע"ז מקורי לתקציב תשע"ח מקורי מחליטה ות"ת להגדיל ריאלית את סך משאבי רכיב המחקר באוניברסיטאות בסך של 20,000 אלפי ₪ (במחירי תקציב תשע"ח מקורי).

ב. בישיבת ות"ת מיום 28.6.2017, במסגרת הדיונים לקראת תקציב תשע"ח, הוצג בפני חברי הות"ת מודל המחקר לאוניברסיטאות. בהמשך לדיון להלן השינויים שיושמו במודל שאושרו ע"י ות"ת:

ב.1. החל משנה"ל תשע"ח מתוקצבת אוניברסיטת אריאל לראשונה במרכיב המחקר. כדי למנוע פגיעה תקציבית ביתר האוניברסיטאות ולהבטיח את חלקה של אוניברסיטת אריאל בהתאם לתפוקות המחקר שלה כתוצאה מכניסת אוניברסיטת אריאל למודל המחקר, בהתאם לעמדת ות"ת שהוצגה מיום 26.12.2016, מחליטה ות"ת לחשב את חלקו של המוסד מסך עוגת המחקר באופן זהה ליתר האוניברסיטאות, כאשר הסכום הנגזר מחלקו של המוסד במודל בסך 31,303 אלפי ₪, יוקצה בנפרד מתוך המקורות התקציביים התוספתיים (המקורות מסעיף תוספת בגין הסכם שכר במכללות כפי שיפורט בסעיף ב.2), ויתר המוסדות יתוקצבו בהתאם לחלקם היחסי מסך עוגת המחקר המקוריתללא אוניברסיטת אריאל. ות"ת מחליטה כי תקצוב אוניברסיטת אריאל יבוצע באופן זה עד לסיום התכנית הרב שנתית הנוכחית (תשפ"ב), והחל מתשפ"ג – במסגרת התכנית הרב שנתית הבאה יינתן חלקה של אוניברסיטת אריאל מסך עוגת המחקר בהינתן מקורות תוספתיים מתאימים לכך.

ב.2. לצורך כניסת אוניברסיטת אריאל למודל המחקר, שוריין בבסיס תקציב תשע"ז סכום של כ-49,251 אלפי ₪ (תחת הסעיפים הסכם שכר ופריפריה) הכולל בין היתר את התוספות של משרד האוצר בהתאם לסיכום מיום 22.5.2015. כמו כן, במסגרת סיכום זה נוספו לאוניברסיטת אריאל 8,000 אלפי ₪ בתשע"ח, כך שהמקורות התקציביים למודל המחקר למחקר עבור אריאל עומדים על 57,251 אלפי ש"ח. ות"ת מחליטה כי מתוך סכום זה  31,303 אלפי ₪ יממנו את חלקה של אוניברסיטת  אריאל במודל המחקר והיתרה בסך של 25,948 אלפי ₪, יועברו לתקציב שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות לטובת אוניברסיטת אריאל.

ב.3. רכיב הפרסומים – אחד מעקרונות מודל התקצוב של ות"ת, שהושם עליו דגש במעבר למודל החדש, הוא הגברת הוודאות התכנונית למוסדות, תוך קיצור פרק הזמן בין תפוקה לתקצוב ככל הניתן. בעוד שבמרבית הרכיבים במודל אכן בוצע לאורך השנים קיצור בפרק זמן זה, ברכיב הפרסומים, לא ניתן היה לעשות זאת, והפער בין מדידת התפוקה (פרסומים מדעיים ואימפקט פקטור) לבין התקצוב בגינה עמד על 4 שנים (מודל תשע"ז חושב על בסיס נתוני הפרסומים לשנת 2013). בשנה האחרונה עלה בידי ות"ת לצמצם את הפער ל-3 שנים, כך שעבור תקציב תשע"ח זמינים כעת נתוני הפרסומים לשנת 2015 (בנוסף לנתוני 2014, שלפיהם היה אמור להיות מחושב המודל לתשע"ח).  בנוסף לכך, על-מנת לצמצם את התנודתיות ברכיב הפרסומים, המבוסס כאמור על נתונים של שנה אחת, מחליטה ות"ת למצע את רכיב הפרסומים על פני שנתיים (דהיינו, לפי מות"ת מחליטה נתוני הפרסומים של שנת 2014 ו-2015).

1.1.4 – השתתפות ישירה מיועדת – אוניברסיטאות

1.1.4.31 – הסכם שכר

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי שחל, בין היתר, על דירוג עובדי מעבדה, ביוכימאים ומיקרוביולוגיים, זאת במקביל להסכם הקיבוצי (מסגרת) מול ההסתדרות, לתקופה 1.1.2013 ועד ל-31.12.2017. במסגרת הסכם זה תינתן תוספת מוגדלת בשיעור של 7.5% כך ששיעורה הכולל של מסגרת עלות התוספות יעמוד על 15% במקום 7.5%. אופן הקצאת התוספות ושיעורן תהיינה במועדי הפריסה המפורטים בהסכם. בהמשך לכך ובהתאם להצטרפות ור"ה להסכם האמור, סוכם עם משרד האוצר, כי החל משנה"ל תשע"ז ישופו האוניברסיטאות בגין 75% מעלויות ההסכם על בסיס התפלגות העלויות במוסדות בפועל, עפ"י הפירוט להלן:

 

  1. בגין השנים תשע"ז-תשע"ח יועבר השיפוי כסכום תוספתי לתקציב המוסדות בהתאם להתפלגות ההוצאות בפועל.
  2. החל מתשע"ט, מחליטה ות"ת להוסיף את סכום השיפוי המלא לבסיס מודל התקצוב בדרך שתקבע.
    בהתאם לאמור לעיל ולאומדן עלויות שהועבר ע"י ור"ה ביום 7.5.2017, מתבקשת ות"ת לאשר תקצוב בסך של 7,500 אלפי ₪ לטובת שיפוי עלויות ההסכם בתשע"ח.

1.2.1- מרכיב ההוראה במכללות

(א) עדכון התעריף לתואר שני בפסיכולוגיה

כחלק משינוי במודל התקצוב החדש, מחליטה ות"ת על שינוי ועדכון מבנה התעריפים וחידוד רזולוציית התקצוב, כך שטבלת התעריפים במכללות חולקה ל-21 תחומי ידע בהשוואה ל-12 תחומי ידע שהיו נהוגים עד אז במודל התקצוב.

התעריפים החדשים במכללות התבססו על עבודת ועדה שעסקה בנושא זה, ואספה לצורך כך נתונים ממדגם מייצג של מכללות.

בעת בניית מודל התקציב, כמעט ולא פעלו תכניות לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה במכללות, והתעריף נקבע על 21.26 אלפי ₪ לסטודנט (בהשוואה ל-45 אלפי ₪ לסטודנט במודל האוניברסיטאות) ותוספת של כ-700 ₪ בלבד בהשוואה לסטודנט לתואר ראשון (לשם השוואה באוניברסיטאות התעריף לתואר שני כפול מהתעריף לתואר ראשון).

לאור פניות מהמוסדות עם הגידול בהיקף הסטודנטים הלומדים בתכניות, נערכה בדיקה לתעריף ע"י אגף תכנון ואגף התקצוב, ות"ת מחליטה לעדכן את התעריף כך שיעמוד על 24.9 אלפי ₪ (תוספת של כ-3.5 אלפי ₪ לתעריף הקיים).

המשמעות התקציבית של עדכון התעריף לאחר השפעת מקדם היס"ס ומקדם הניצולת (על-פי נתוני תשע"ו) היא תוספת בסך 1,285 אלפי ₪ כמפורט להלן:

מוסד מס' סטודנטים תוספת תקציב (אלפי ₪)
ת"א-יפו 308 845
עמק יזרעאל 15 43
תל-חי 46 131
רופין 91 265
סה"כ 460 1,285

(ב) הקדמת מכסות לטובת הגדלת היקף הלומדים למקצועות נדרשים בתקציב תשע"ח –

ביום ה-28.9.16 אישרה ות"ת מודל להקצאת מכסות למכללות לשנים תשע"ז-תשע"ח (במסגרת אישור תקציב תשע"ז), כאשר נקבע כי מודל הקצאת המכסות ליתרת התר"ש תובא בהמשך.

במסגרת המודל, הוענק בין היתר ניקוד למכללות המלמדות מקצועות נדרשים במשק.

בתקציב שנה"ל תשע"ח נמצאות 2 מכללות בחריגה מהמכסה שרובה נובע מקליטה מאסיבית של סטודנטים למקצועות נדרשים. המכללות הן: המכון הטכנולוגי חולון  ואפקה – המכללה האקדמית להנדסה.

לאור העובדה כי מרבית הסטודנטים נקלטו בתכניות שות"ת עודדה את המוסדות להגדיל את היקף הלומדים בתכניות אלה, וכי המוסדות הצהירו שמיצו את רוב הגידול לשנים הבאות, ות"ת מחליטה על הקדמת המכסות למכללות על חשבון השנים הבאות, כך שבשנה"ל תשע"ח תגדל המכסה בעוד 50% מההקצאה המקורית לשנה שנקבעה על חשבון השנים הבאות.

יצוין כי סוכם עם משרד האוצר על קבלת שיפוי מלא של העלויות התקציביות העודפות כתוצאה משינוי זה המפורטות בהמשך.

המשמעות התקציבית של הקדמת מכסות לתקציב תשע"ח היא 2,893 אלפי ₪ כמפורט להלן:

מוסד חריגה מהמכסה

תקציב תשע"ח

תוספת מכסה משמעות תקציבית

אלפי ₪

אפקה 52 52 1,398
חולון 403 60 1,495
סה"כ 455 112 2,893

בשנים הבאות, העלויות התקציביות העודפות המירביות כתוצאה משינוי זה יכולות להגיע עד לסך של 3.5 מיליוני ₪ בשנה.  כך שהמשמעות של הקדמת מכסות ל-3 שנים היא כ-10 מיליון ₪ ( כ-3 מיליון ₪ בתשע"ח ועוד 3.5 מיליון ₪ בכ"א מהשנים תשע"ט ותש"פ).

(ג) הפחתת סטודנטים מח"ר מכון לב והעברת המשאבים לחיזוק מקצועות ההייטק– כמפורט בסעיף 4.10.1, החל מהשנה יתוקצבו הסטודנטיות הלומדות במח"ר של מכון לב (מח"ר דעת) באמצעות סעיפי התקצוב להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי בהתאם לאופן תקצוב המח"רים בכלל המערכת.

(ד) הפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית

לאור החסרונות הבולטים של לימודים במסגרת אחריות אקדמית, ובעיקר בכל הקשור לירידה משמעותית במידת הפיקוח של האוניברסיטאות, לגבי רמת הלימודים במכללות, וחוסר פיתוח של סגל מקומי קבוע, עם מחויבות למכללה המעיב על התפתחות בריאה של המוסד , החליטה המל"ג להביא לסיום הדרגתי של מסגרת לימודים זו. כיום מתקיימות תכניות לימודים לתואר ראשון באחריות אקדמית של אוניברסיטאות במכללות האקדמיות אשקלון, צפת, גליל מערבי, כנרת (כל אלה באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן) ואחוה (אחריות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון). בהמשך להחלטה זו, גיבש הצוות המקצועי בות"ת יחד עם המכללות הרלוונטיות מתווה פרטני ליציאה לעצמאות אקדמית הכוללת סגירת תוכניות בחסות ופתיחתן של תכניות עצמאיות. מתווה היציאה לעצמאות של כל מכללה אושר בות"ת, שהחליטה בנוסף כי חריגה מהותית מהמתווה שאושר תוביל להפחתת הסטודנטים החורגים ממודל התקצוב של ות"ת (לא יכללו במודל ההוראה). עפ"י הלומדים לתכניות אלו בתשע"ז (נתוני למ"ס) עולה כי בשלוש מכללות ישנה חריגה המצריכה הפחתת סטודנטים ממודל התקצוב להלן: אשקלון –221 סטודנטים, כנרת – 90 סטודנטים וצפת–18 סטודנטים.  כבר בתשע"ו נסגרו להרשמה כל התכניות בחסות, ויובהר כי חלק מהחריגה נובע מסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני מספר שנים ושבו לאחרונה להשלמת הלימודים לאור העובדה כי התכנית עתידה להיסגר.  כמו כן, לאור עיכוב בפתיחת התכניות העצמאיות המקבילות, סגירה של חלק מהתכניות בחסות ללא פתיחה של תכנית מקבילה עלולה הייתה להביא להשפעה תקציבית משמעותית על המוסד.

לאור האמור לעיל ובפרט שנסגרה ההרשמה לשנה א' במכללות החורגות (כך שלמעשה למכללות אין שליטה מלאה על היקף המלומדים בתכניות בחסות) ועם התקדמות התהליך, ות"ת מחליטה כי בתקציב תשע"ח ההפחתה בפועל תהיה בשיעור 25% מההפחתה הנדרשת כמפורט להלן:   אשקלון – 56 סטודנטים, כנרת – 23 סטודנטים, צפת – 5.

(ה) תקצוב המכללות האקדמיות לחינוך בית-ברל וסמינר הקיבוצים בתקציב תשע"ח ואילך

ביום ה-11.2.2015 נחתם הסכם בין משרד החינוך לות"ת להעברת מכללות סמינר הקיבוצים ובית-ברל לאחריות ות"ת, הכולל את הסדרת העברת המשאבים ממשרד החינוך לות"ת עבור תקצוב שתי המכללות וחלוקת האחריות עם משרד החינוך לגבי תחומי אחריותו בפעילות המכללות. בשנים תשע"ו ותשע"ז הקצאת התקציב בוצעה בהתאם למשאבים הייעודיים שהתקבלו, ועל-פי סעיפי התקצוב המוכרים בות"ת ומגבלת המכסות שנקבעה עבור המוסדות, כך שהיקף התקציב המועבר לכל מכללה תאם את המשאבים הייעודים לה שהועברו ממשרד החינוך.

ות"ת מחליטה כי גם בשנה"ל תשע"ח יתוקצבו המכללות במתכונת זהה לשנים הקודמות כך שיותאם תקציבן  למסגרת המשאבים שהועברו ע"י משרד החינוך ובתוספת מכסות שאושרו במסגרת התכנית הרב שנתית. התאמת התקציב למשאבים תתבצע באמצעות התאמת הקצבת שדרוג תשתיות למשאבים הנותרים לאחר תקצוב ההשתתפות הישירה והקצבות ייעודיות נוספות.

לאור שינויים החלים בתקציב מכללות אלו ולצורך הטמעה מלאה של תקצוב המכללות לחינוך בתקציב ות"ת, ות"ת מחליטה כי החל משנה"ל תשע"ט תתבצע הטמעה של תקצוב המכללות לחינוך בשתי פעימות- תשע"ט ותש"פ:

  • פעימה ראשונה- תקציב תשע"ט- 50% הטמעה– תתבצע התאמה בין תקצוב כל מכללה לפי סעיפי ות"ת אל מול המשאבים המיועדים לה, רק עבור 50% מהפער שביניהם. כך, אם תקצוב המכללה יהיה גבוה מהמשאבים המיועדים לה, ות"ת תשלים רק 50% מהחוסר במשאבים ולהפך.
  • פעימה שנייה ואחרונה- תקציב תש"פ- הטמעה מלאה- תקצוב המכללות יתבצע עפ"י סעיפי ות"ת המוכרים ולפי תפוקות המכללה ללא תלות במשאבים שעברו בגינן ממשרד החינוך בעת המעבר.

(ו) שריון תקציבי עבור הסכם שכר לסגל עמית

החל ממאי 2014, הסדירה ות"ת מסלול העסקה חדש – "סגל עמית" עבור המכללות האקדמיות המתוקצבות. המסלול נשען על עקרונות מסלול עמיתי הוראה באוניברסיטאות בהתאמות הנדרשות למכללות. העסקה כ"סגל עמית", הינה על בסיס משרה (בניגוד להעסקה על פי יחידות הוראה במסלול העסקה של המורים מן החוץ) עם אפשרות לרצף תעסוקתי בין סמסטרים ובין שנים, תנאים סוציאליים נוספים (הפרשת מעסיק לקרן השתלמות, הפרשה מוגדלת לפנסיה) וכו'.  המעבר למסלול זה מתאפשר בכפוף לעמידה בקריטריונים המפורטים בהנחיות ות"ת למכללות.

חלק מהמכללות כבר חתמו על הסכמים קיבוציים המסדירים את מסלול סגל העמית במוסדן וחלק מהמכללות נמצאות במשא ומתן מתקדם.

העלויות העודפות הצפויות בגין המוסדות שחתמו או נמצאות במו"מ עבור הצטרפות להסכם מוערכות בכ-12,000 אלפי ₪ לשנה. ות"ת מחליטה לשריין 8,000 אלפי ₪ ברזרבה המיועדת למכללות עבור בניית מודל תקצוב לשיפוי המכללות שיצטרפו להסכם המשקף שיפוי בגובה 75%.

 

1.3 האוניברסיטה הפתוחה

בשונה מיתר המוסדות, רוב הכנסות האו"פ, שכ"ל ונלוות, צמודות למדד המחירים לצרכן. בדומה ליתר המוסדות, רוב ההוצאות הן עבור שכר, ומתנהגות בדומה למדד השתתפות הישירה. לאור הפער בין מדד המחירים לצרכן למדד ההשתתפות הישירה בשנים האחרונות, אין התאמה בין התייקרות הוצאות השכר להתייקרות ההכנסות.

להלן טבלה המציגה את מקור ההכנסות באו"פ לעומת מוסדות אחרים:

מקור ההכנסות באופ

הצוות המקצועי בות"ת ניתח את הנתונים, ומצא פער אפקטיבי בתקצוב האו"פ, הגורם לשחיקת קצב גידול הכנסותיה לעומת קצב הגידול בהוצאותיה. מצב זה אינו יכול להמשיך ולהתקיים בטווח הארוך, וזאת בהנחה שמדד המחירים לצרכן ימשיך להיות נמוך ממדד ההשתתפות הישירה. תחשיב שערכו גורמי המקצוע בות"ת העלה כי הפער התקציבי השנתי הנובע מהרכב ההכנסות והמדדים בשנה האחרונה-תשע"ז הוא כ- 2,000 אלפי ש"ח לשנה. לאור זאת, מחליטה ות"ת להקצות למוסד סך של 2,000 אלפי ₪ לשנה הצמודים למדד ההשתתפות הישירה, החל מתשע"ח, מעבר למודל התקצוב של האו"פ. לקראת תשע"ט תקיים ות"ת בחינה מחודשת של הנושא.

3.1 – קרנות למחקר

3.1.34 – קרן ארה"ב ישראל ( BSF)

בתאריך 28.06.2017 החליטה ות"ת לאשר את הגדלת התקציב הרב-שנתי של התכנית NSF-BSF כך שבתשפ"ב צפוי תקציב התכנית לעמוד על כ-38,000 אלפי ש"ח . בשנת תשע"ח תקציב התכנית עומד על סך 33,703 אלפי ₪. תקציב זה מהווה את השתתפות מדינת ישראל בפעילות התכנית NSF-BSF, וזאת  אל מול מימון מקביל של ה- NSF  לחוקרים האמריקאים המשתתפים בתכנית. היות שבמתווה התקציבי שהוצע ע"י ה-BSF, ההוצאות בשנים תשע"ח ותשע"ט גבוהות מאשר ההכנסות ממקורות ות"ת במסגרת התקציב הרב שנתי, החליטה ות"ת לכסות את הפער התקציבי שנוצר ע"י מימון ביניים תקציבי מסעיפי תקציב אחרים בסך של 16,000 אלפי ₪. לאור האמור ות"ת מחליטה כי מימון ביניים תקציבי יהיה מהסעיפים הבאים: סעיף 4.10 – הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית: 8,000 אלפי ₪; סעיף 3.2.1.100 – יעודה לתשתיות מחקר: 8,000 אלפי ₪.

תקצוב הקרן מתשע"ח ואילך מותנה במציאת הסדר לגבי ייצוגה של ות"ת בוועד המנהל

(Board of Governors) של הקרן.

 3.2 – תשתיות מחקר 

3.2.1 – תשתיות כלליות

3.2.1.3 – מכון מחקר לביוטכנולוגיה – בן-גוריון

ביום 24.5.2017 החליטה ות"ת לאשר הארכה נוספת לפרויקט של מכון מחקר לביוטכנולוגיה שבאוניברסיטת בן-גוריון עד לשנת 2019, וזאת בלי לשנות את מסגרת השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה. בתשע"ח הסעיף הנ"ל לא מתוקצב. ות"ת מחליטה כי התשלום בסך 3,300 אלפי ₪ ימומן ממקורות חד פעמיים מעודפי תקציב תשע"ז.

3.2.1.6 – מחקר תחליפי נפט

במסגרת החלטת ממשלה מס' 2316 מיום 22.01.2017, מחליטה ות"ת על יצירת תכנית לאומית לתחבורה חכמה, במסגרתה אמורה ות"ת להקצות לתכנית סך של 5,000 אלפי ש"ח לשנה בשנים 2017 -2021. בשלב זה מתקיימים דיונים באמצעות צוותי משנה, במסגרתם משתתף הצוות המקצועי של ות"ת בדיוני צוות "המחקר" ומטרתם להגיש המלצות לוועדת ההיגוי של התכנית. עד לגיבוש תכנית מפורטת בנושא ואישורה בות"ת, ות"ת מחליטה לשריין בטרם הוקצה בסעיף סך של 5,000 אלפי ש"ח.

 3.2.1.100 – יעודה למחקר

במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, התוספת התקציבית לתשתיות מחקר תעמוד בתשע"ח על 39,000 אלפי ש"ח. ות"ת מחליטה להוסיף לסכום זה סך של 14,972 אלפי ₪ אשר מקורם בירידת תקציב מרכזי מצוינות, כך שסך התקציב התוספתי לתשתיות מחקר יעמוד על 53,972 אלפי ₪. להלן השימושים בתשע"ח:

  1. מימון תקציב פרויקט פסיפס בסך 11,460 אלפי ₪ (סעיף 3.2.2.1) .
  2. תקציב פרויקט Share-Eric בסך 600 אלפי ₪ (סעיף 3.2.1.9).
  3. יעודה למחקר בסך 41,912 אלפי ₪ (סעיף 3.2.1.100).

כמו כן, כדי לעמוד במסגרת התקציב, ות"ת מחליטה להפחית מסעיף יעודה למחקר 12,000 אלפי ₪, מתוכם 8,000 אלפי ש"ח בגין מימון ביניים עבור הגדלת הקרן BSF-NSF, 2,000 אלפי ₪ הפחתה חד פעמית ו-2,000 אלפי ש"ח הפחתה בבסיס.

לאור האמור, ות"ת מחליטה להקצות סך של 29,912 אלפי ₪ ליעודה למחקר. סכום זה מתוכנן לתת מענה לתוכניות בתחום הקמת תשתיות מחקר והקצבות למחקר נוספות, אשר צפויות להבשיל במהלך השנה. 

4 – הקצבות מיועדות

4.7.1 – מידע והכוון להשכלה הגבוהה בחברה הערבית

בשנת תשע"ח יסיים המחזור השלישי (שהחל בתשע"ז) של תכנית חינוך לקריירה, שהופעלה מתשע"ה בהובלת ות"ת ובשיתוף עם משרד החינוך והמשרד לשוויון חברתי. השתתפות ות"ת עבור מחזור זה עומדת בתשע"ח על 2,270 אלפי ש"ח.

בהמשך לכך, מחליטה ות"ת, כי הובלת התכנית ופתיחת מחזורים חדשים עוברת החל מתשע"ח למשרד החינוך, לצורך כך התבקשה ות"ת להתחייב לתמוך תקציבית בתכנית זו בגובה של 500 אלפי ₪ בשנה עבור השנים תשע"ח ותשע"ט. לאור האמור, סך התקציב הנדרש לסעיף בתשע"ח הן לטובת הפעילות הקיימת והן עבור ההעברה למשרד החינוך עומד על 2,770 אלפי ₪. 

4.7.2 – הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית – כללי

(1) סך התקציב הנדרש לסעיף זה עומד על 55,418 אלפי ₪, מתוכו 51,660 אלפי ₪ ממקורות התכנית הרב-שנתית תשע"ז -תשפ"ב. ות"ת מחליטה כי היתרה בסך 3,758 אלפי ₪ תלקח ממקורות העודפים המחויבים של התכנית הרב-שנתית הקודמת, שיועברו לסעיף במסגרת עדכון תקציב תשע"ח.

(2) בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי, ות"ת מחליטה להגדיל את התעריף החודשי לסטודנט בתכנית "צעד לפני כולם" ב-360 ₪ (מ-1,320 ₪ ל-1,680 ₪), כך שסך התקציב לפעילות צפוי לגדול ב- 611 אלפי ש"ח.  (3) בנוסף התקבלה על ידי משרד האוצר תוספת תקציבית חד-פעמית בגובה 10,000 אלפי ₪ לטובת הרחבת פעילות עתידית עבור החברה הערבית. בשלב זה סכום זה מוקצה בסעיף ׳טרם הוקצה׳. 

4.7.5 – תגבור הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בדרום

במסגרת החלטת ממשלה מספר 2397 לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הבדואית בדרום, התווסף לבסיס תקציב ות"ת תקציב ייעודי בגובה 11,000 אלפי ₪ בשנה עד לסוף החומש, ובסה"כ 55,000 אלפי ₪ עפ"נ החומש, לטובת קידום החברה הבדואית בהשכלה הגבוהה. על בסיס תוספת זו תגובש במהלך השנה הקרובה תכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית, שתתבסס על התובנות והניסיון מהפעלת הפיילוט במכללת ספיר של תכנית "שער לאקדמיה". בנוסף כבר בתשע"ח מגדילה ות"ת את פעילות תכנית ״רואד״ ביישובי החברה הבדואית בדרום על ידי הוספת חמישה רכזים נוספים וראש צוות לחברה הבדואית ובהתאם לכך כ 9,500 אלפי ₪ מהסכום האמור מתוקצב בסעיף 4.7.5 וכ 1,500 אלפי ₪ מתוקצב בסעיף ״רואד״ (4.21.2).

4.9 – אוספי טבע למחקר באוניברסיטאות

בהחלטת ות"ת מיום 13.6.2012 אושר מודל התקצוב לנושא זה לשנים תשע"ג-תשע"ז. לאור האמור, במהלך תשע"ח יבחן הצוות המקצועי את מודל התקציב. בשלב זה ות"ת מחליטה להמשיך ולתקצב את אוספי הטבע למחקר באוניברסיטאות בהתאם למודל התקצוב הנוכחי בתשע"ח. 

4.10 – הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית

4.10.1- אוכלוסייה חרדית- העברה למוסדות

(א) תקצוב מרכיב ההוראה של מח"ר טל- "דעת" של המרכז האקדמי לב מסעיף חרדים

תכנית "דעת" של המרכז האקדמי לב החלה לפעול כתכנית לחרדים טרם הקמת תכנית המח"רים וללא אישורי מל"ג/ות"ת. הסטודנטיות בתכנית תוקצבו במסגרת מרכיב ההוראה הרגיל של המוסד. בשנה"ל תשע"ב הכירה ות"ת בתכנית דעת כ״מח"ר טל״, אך התקציב הרגיל (הוראה) המשיך להיכלל במרכיב ההוראה הרגיל, כשהסטודנטיות החורגות ממכסת מרכיב ההוראה הרגיל של המרכז תוקצבו באמצעות מכסות מוגבלות בתקציב החרדים.

ות"ת מחליטה לתקצב באופן מלא את המח"ר כיתר המח"רים, כך שתקצוב החרדים ב״טל״ יכלול גם את מרכיב ההוראה.

(ב) תקצוב תכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים

בהתאם להחלטת ות"ת על פיילוט לפתיחת תכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים, ות"ת מחליטה כי תקצוב הסטודנטים בתכניות יתבצע באופן מלא באמצעות סעיפי תקצוב חרדים:

א. מרכיב הוראה- תקצוב מכסות ייעודיות

ב. מרכיב פר סטודנט- תקצוב מעטפת סיוע לסטודנט בהתאם לכללי קמפוס נפרד

(ג) הארכת התכנית לעידוד שילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה

ות"ת מחליטה להאריך את התכנית ל"עידוד שילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה" במחזור נוסף אשר יחל בשנה"ל תשע"ט למוסדות אשר כבר מפעילים את התכנית- האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר-אילן.  הערכת תקציב למחזור לימוד (14 סטודנטים) עומד על 1,120 אלפי ₪ על פני שנתיים.

(ד) הפחתה והתאמת משאבים

בהמשך להחלטה בסעיף 3.1.34 ות"ת מחליטה לבצע העברה לטובת מימון ביניים מתוך משאבי החרדים הפנויים בסך של 8,000 אלפי ₪ עבור הגדלת הקרן BSF-NSF. כמו כן, בהמשך להחלטה להתאמה למשאבים ות"ת מחליטה להפחית ממשאבים אלו  סכום של 2,000 אלפי ₪ באופן חד פעמי.

4.10.4- מלגות והלוואות

הרחבת תכנית המלגות וההלוואות של ות"ת

תכנית המלגות וההלוואות של ות"ת לסטודנטים חרדים החלה לפעול במהלך תשע"ג באמצעות קרן קמ"ח ובנק מרכנתיל, אשר זכו במכרז להפעלת התכנית. במסגרת התכנית כל סטודנט חרדי העומד בקריטריונים שנקבעו ע"י ות"ת, זכאי להלוואה בגובה שכ"ל של מוסד מתוקצב לתואר אקדמי. לאחר קבלת הזכאות לתואר, תהפוך חלק מההלוואה למלגה. גובה המלגה יהיה בהתאם לתחום הלימודים: 70% משכ"ל לתחומים יישומיים ונדרשים, ו-40% ליתר התחומים. בכל שנה ות"ת מתחייבת תקציבית בגין סך ההלוואות הניתנות לסטודנטים חרדים באותה השנה, התשלום מתבצע עם הפיכת ההלוואה למלגה לאחר קבלת הזכאות לתואר.

בתשע"ז, עמד תקציב התכנית על 19,000 אלפי ₪, והתכנית כללה כ-2,700 סטודנטים בתכנית, מתוכם למעלה מ-900 סטודנטים וסטודנטיות חדשים שהצטרפו לתוכנית בתשע"ז.

על פי מסגרת התכנית הרב-שנתית שגובשה מול האוצר, תקציב המלגות וההלוואות יגדל בכל שנה בשנים תשע"ח-תשפ"ב ב2,000 אלפי ₪ כך שבתשע"ח יעמוד על 21,000 אלפי ₪ ובתשפ"ב יעמוד על 29,000 אלפי ₪.

ות"ת מחליטה להקדים את הגדלת התקציב כך שתקציב התכנית בתשע"ח יגדל ב-2,000 אלפי ₪ נוספים, ובהתאם לפירוט הבא:

  תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב
סך תקציב התכנית 19,000 23,000 25,000 27,000 29,000 29,000

 

4.12 – לימודי העשרה

ביום 20.2.2013 אישרה ות"ת הפעלת מתווה חדש לשלב ב' של התכנית והקצתה לטובת ביצועו סך של 20,000 אלפי ₪ בפריסה על פני ארבע שנים, בין השנים תשע"ד-תשע"ז. עד כה, תוקצבו 15,000 אלפי ₪ בין השנים תשע"ד-תשע"ו. לאור קצב ביצוע איטי של הסעיף, מתבקשת ות"ת לאשר את דחיית החלק האחרון של תקציב המתווה החדש בסך 5,000 אלפי ₪ לתשע"ט.

4.14 – שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות

ות"ת מחליטה להגדיל את תקציב שדרוג תשתיות הוראה ומחקר לאוניברסיטת אריאל בהתאם לאמור בסעיף 1.1.2 מרכיב מחקר לאוניברסיטאות בסך של 25,948 אלפי ש"ח.

4.16 נגישות לאנשים עם מוגבלות

במסגרת התכנית הרב שנתית החדשה ות"ת מחליטה להקצות מתקציב פיתוח פיסי 30,000 אלפי ₪ בשנה"ל תשע"ח לטובת נושא ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות. הסכום יוקצה למוטב "טרם הוקצה" בסעיף הייעודי לטובת נושא זה, בשבועות הקרובים יובא מודל הקצאה חדש רב שנתי לאישור ות"ת ע"מ לחלק את הסכום בין המוסדות.

4.21.1 הישגים כללי –

ות"ת מחליטה להגדיל את תקציב תכנית הישגים להנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה בכ 1,080 אש"ח לטובת תקציבי פעילות לרכזי ההשכלה הגבוהה ביישובי הפריפריה, כך שיעמוד על 5,000 אש"ח.

 4.21.2- תכנית "רואד" – "הישגים" לחברה הערבית-

בשנה"ל תשע"ח כחלק מפעילות ות"ת במסגרת החלטת ממשלה 2397 לפיתוח  כלכלי וחברתי של האוכלוסייה הבדואית בדרום תקלוט תכנית "רואד" 5 רכזים נוספים ביישובי הבדואים בדרום וכן ראש צוות שירכז את תכנית ״רואד״ עבור החברה הבדואית בדרום. לצורך כך גדל תקצוב הסעיף החל מתשע"ח ב 1,549 אלפי ₪, והסכום ימומן מתוך המשאבים שהתווספו לבסיס תקציב ות"ת במסגרת החלטת הממשלה המוזכרת, העומדים על 11,000 אלפי ₪. בנוסף תמשיך התכנית את מגמת הגידול בשאר יישובי החברה הערבית, בהתאם לתקציב החומש לחברה הערבית. כדי לאפשר גידול זה נדרשת תוספת של 1,495 אלפי ₪. סך הכל  מובאת לאישור ות"ת  בקשה לתוספת של 3,044 אלפי ₪ בסעיף זה מתוך מקורות התכנית להנגשת האוכלוסייה הערבית למערכת ההשכלה הגבוהה

4.27 תקווה ישראלית באקדמיה

בתשע"ז אישרה ות"ת את תקצוב תכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" בשיתוף בית הנשיא.  סך התקציב המופנה לטובת מימון רכזי תקווה ישראלית במוסדות הוא 7,500 אש"ח. ות"ת מחליטה בתשע"ח להגדיל את התקציב בסעיף ב 3,000 אש"ח, לטובת מיקוד הפעילות בשלב הראשון בסגלים האקדמיים והמנהליים (יובא בנפרד לאישור ות"ת), כך שסך התקציב יעמוד על 10,500 אש"ח. עם זאת, תקציב מקורי תשע"ח מתוקצב בשלב זה כ 9,500 אש"ח, בהתאם למקורות הבאים: 2,000 אש"ח מבסיס מקורות התכנית להנגשת ההשכלה גבוהה למגזר החרדי (בתשע"ח ותשע"ט)  ו- 7,500 אש"ח ייעודיים לנושא. ות"ת מחליטה כי כדי להשלים לסך של 10,500 אלפי ש"ח, יועברו 1,000 אלף ש"ח מיתרות תקציב תשע"ז להרחבת הנגישות לחברה הערבית. 

6.6 – מעורבות אקדמיה בקהילה

סך התקציב הנדרש בסעיף עומד על 28,410 אש"ח, מזה 21,676 אש"ח מתקציב תשע"ח מקורי והיתרה, בסך 6,734 אש"ח , תושלם בעדכון תקציב תשע"ח, ראשית מעודפי תשע"ז, ככל שיהיו, בסעיף מעורבות אקדמיה בקהילה והיתר מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים לתשע"ח, זאת בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, ות"ת והתאחדות הסטודנטים, לפיו עד 9,000 אש"ח מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים יופנו לפעילויות מעורבות אקדמיה בקהילה אשר התאחדות הסטודנטים מעוניינת לקדם. 

8.1 – הבראה והתייעלות

מחליטה ות"ת להגדיל את תקציב הבראה והתייעלות בסעיף "טרם הוקצה" ב- 10,000 אש"ח. סכום זה ישוריין לצורך השתתפות ות"ת במימון תכנית הבראה באוניברסיטת בר אילן.

כמו כן, במהלך השנים האחרונות הקצתה ות"ת בכל שנה תוספת ייעודית לאוניברסיטה העברית בסך של כ-39,000 אלפי ₪ אשר הועברה למוסד בתום השנה רק לאחר שהוכיח המוסד כי סיים את התקציב השוטף באיזון תקציבי. אולם, בימים אלה מתקיימות ישיבות עם האוניברסיטה העברית בהשתתפות משרד האוצר על מנת למצוא פתרון ארוך טווח למצבה הפיננסי של האוניברסיטה, במסגרת תכנית הבראה ייחודית על בסיס העקרונות שאישרה ות"ת בראשית שנה"ל תשע"ז. לאור זאת, מחליטה ות"ת להקצות מראש את הסכום האמור לכלל האוניברסיטאות (כולל האוניברסיטה העברית) בהן נוהגת פנסיה תקציבית בהתאם למודל המאושר בות"ת.

100.1 רזרבה

ות"ת מחליטה כי סך הרזרבה בתקציב תעמוד על 43,148 אלפי ש"ח, מתוכם 19,780 רזרבה כללית ו- 23,368 אלפי ש"ח רזרבה מיועדת עבור הסכמי השכר של הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במכללות.