26/07/21

הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת תשפ"ב

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת הלימודים תשפ"ב כפי שהוצגה במסמך 4921 המצ"ב להחלטה ובהתאם למפורט בדף החלטות להלן:

 

א. הפחתות נדרשות להתכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל תשפ"ב

לצורך התכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל תשפ"ב מחליטה ות"ת לבצע הפחתות בשל הסיבות הבאות:  הפחתות התקציביות במסגרת תקציב המדינה שהוחלו בשנים הקודמות בבסיס התקציב, הפחתה נוספת בתקציב 2021 בסך 6.6 מלש"ח[1]  וכן לטובת מימון הגידולים המשמעותיים במכסות סטודנטים.

מתוך מטרה להביא לפגיעה מינימלית בפעילות הקיימת,  ההפחתות בוצעו באופן ממוקד במספר תכניות מיועדות, המפורטות מטה.

סך ההפחתות מסתכמות בהיקף כולל של 24.0 מיליון ₪ בבסיס התקציב.

להלן טבלת ההפחתות (בסיס תקציב):

סעיף גובה הפחתה (במיליוני ₪) פירוט נוסף
הפחתת תעריפים במרכיב

ההוראה (אוניברסיטאות

ומכללות)

11.0 קיצוץ של 0.22% בתעריפים

 

3.1.1 הקרן הלאומית למדע 5.0 עפ"י המתווה הקיים תקציב הקרן

בתשפ"ב היה צריך לגדול ב-20 מלש"ח

לעומת תשפ"א. לאחר ההפחתה

התוספת תעמוד על 15 מלש"ח לאחר

ההפחתה.

4.10 הרחבת הנגישות

לאוכלוסייה החרדית

5.0 אי מימוש צפוי
4.25.1  קידום בינלאומיות 3.0 צמצום פעילות
סה"כ 24.0

 

1.1.1 -  מרכיב הוראה לאוניברסיטאות

במעבר מתקציב תשפ"א מקורי לתקציב תשפ"ב מחליטה ות"ת להעמיד כרית בטחון של 5,000 אלפי ₪ לטובת תיקונים במודל ההוראה עבור כלל המוסדות (אוניברסיטאות ומכללות) ככל שיתבררו במהלך שנת התקציב.

1.1.2-  מרכיב המחקר לאוניברסיטאות

לטובת  שמירת הפרופורציה בין מרכיב ההוראה למרכיב המחקר, ולשמירת התעריף התוצאתי לזכייה בדולר במענקי המחקר התחרותיים ובמענקי המחקר ממקורות אחרים (דולר "אחר"),  במעבר מתקציב תשפ"א מקורי לתקציב תשפ"ב מחליטה ות"ת להגדיל ריאלית את סך משאבי רכיב המחקר באוניברסיטאות בסך של 40,000 אלפי ₪[2]. מתוך תקציב זה ישוריינו 15,000 אלפי ₪ לטובת תיקונים מודל המחקר ככל שיתבררו במהלך שנת התקציב. במידה וסכום זה לא ינוצל או ינוצל בחלקו, היתרה תתחלק בין המוסדות ע"פ ההתפלגות הקיימת.

1.2.1- מרכיב ההוראה במכללות

א. הקפאת ההפחתה בתעריף מדעי הרוח לתואר ראשון במכללות

על רקע ההפחתות בתקציב המדינה לשנת 2019 ב- 31.7.19 החליטה ות"ת על הפחתה רוחבית בתעריפי ות"ת בשיעור של 0.5%. מתוך הפחתה זו, 0.27% באמצעות הפחתה בתעריף הנדסה תעשיה וניהול וכן בתעריף מדעי הרוח. ההפחתה עבור הנדסה תעשיה וניהול בוצעה באופן מלא, ובמדעי הרוח נקבע כי התעריף יותאם לתעריף מדעי החברה בחמש פעימות: 1.03 אלפי ₪ בשנים תש"פ-תשפ"א ו- 2.07 אלפי ₪ בשנים תשפ"ב-תשפ"ד (סה"כ הפחתה של 8.27 אלפי ₪). מתוקף החלטה זו בוצעה הפחתה בתעריף מדעי הרוח בשנים תש"פ ותשפ"א בסך כולל של 2.06 אלפי ₪.  בהתאם להמלצות ועדה מקצועית, בתאריך 18.3.21 אישרה ות"ת את 'תכנית המאה' לקידום תחום מדעי הרוח והקצתה תקציבים לצורך כך. לאור המלצות הועדה, החלטת ות"ת וכן החלטות מל"ג לעידוד תחום זה, מחליטה ות"ת להקפיא את המשך הפחתת תעריף תחום מדעי הרוח המיועדת לשנים תשפ"ב-תשפ"ד.

 ב. מכללת הרצוג  - עדכון חלוקת התקציב למכללה

בינואר  2020נחתם הסכם בין ות"ת למשרד החינוך בגין מעבר המכללה האקדמית לחינוך הרצוג לתקצוב ות"ת. בגין הסכם זה הועברו בבסיס ממשרד החינוך לות"ת 41,100 אלפי ₪ הכוללים ניכוי תקציב לעובדי מדינה המשולם ישירות ע"י משרד החינוך (שעמד ביום חתימת ההסכם על 2,000 אלפי ₪, תקציב זה צפוי לעבור לות"ת באופן הדרגתי עם פרישתם של עובדים אלה). בכפוף למשאבים אלה אישרה ות"ת ביום 25.9.2019 במסגרת חלוקת התקציב , כי התקציב ישאר ללא שינוי עבור המוסד עד לתכנית הרב-שנתית הבאה. בהקצאה הראשונית נקבע על תקצוב סעיף תעודות ההוראה בסך 11,654 אלפי ש"ח, טולם לפי נתונים מעודכנים לתקציב תשפ"ב, ישנה ירידה במספרי הסטודנטים אשר לומדים לתעודות הוראה במוסד כך שהסעיף יעמוד על סך 9,030 אלפי ₪. לכן מחליטה ות"ת כי בכפוף למסגרת המשאבים יחולק התקציב מחדש כך שההפרש בגין ירידת התקציב של תעודות הוראה בסך 2,624 אלפי ₪ יתווסף למרכיב ההוראה ויתורגם לתוספת של 217 מכסות, אך יודגש כי אין מדובר בהגדלת תקציב אלא בהעברה בין רכיב תקצוב אחד למשנהו. אופן החלוקה החדש (באלפי ₪):

 

סעיף החלטת ות"ת 25.9.19 הצעה לעדכון

 חלוקה לתקציב תשפ"ב

1.2.1 מרכיב הוראה 27,718 30,250
תעודות הוראה 11,654 9,030
הסכם שכר 1,728 1,728
1.2.4.22 פריפריה 2,000 2,000
סה"כ 43,100 43,008*
קיזוז עובדי מדינה (2000) (1244)**
סה"כ לתקציב המכללה 41,100 41,746

*כולל קיצוץ רוחבי של 0.22% (משאב מקורי 43,100 אלפי ₪)

** הקיזוז בגין עובדי מדינה עודכן לפי נתוני תשפ"א וזאת בהתאם להסכם בין ות"ת למשרד החינוך.

 

ג. מיזוג מכללת תל-חי-אוהלו

בהתאם להחלטות ות"ת מיום 8.7.2020 ו-21.10.2020 ובהתאם להסכם שנחתם מול משרד החינוך בתאריך 29.11.2020, אושר איחודה של המכללה להוראה אוהלו עם מכללת תל-חי. במהלך שנה"ל תשפ"א הועברו עבור האיחוד 19,500 אלפי ₪ בבסיס ממשרד החינוך לות"ת בניכוי תקציב לעובדי מדינה (שעמד ביום חתימת ההסכם על 3,800 אלפי ₪), וכן נכתב כי התקציב בגין מכללת אוהלו לשנים תשפ"א-תשפ"ב ייגזר ממשאבים אלו. על כן,  מוצע להקצות את התקציב למכללה המאוחדת לפי התחשיב הבא (באלפי ₪):

 

סעיף תקציב תשפ"ב (אלפי ₪)
1.2.1 מרכיב הוראה** 13,701
תעודות הוראה 4,758
הסכם שכר 1,000
סה"כ 19,459***
קיזוז עובדי מדינה (2,838)*
סה"כ לתקציב המכללה 16,621

*לפי נתוני תשפ"א, ביצוע בהתאם לנתוני בפועל של תשפ"ב

**תוספת של 510 מכסות; כוללת את התוספות בגין השיפור במקדם ההתאמה ליעד

*** כולל קיצוץ רוחבי של 0.22% (משאב מקורי 19,500 אלפי ₪)

 

בנוסף, ב-5.8.2020 החליטה ות"ת כי עד לחישוב מחודש של היס"ס, היעד של כל מכללה אקדמית לחינוך שתעבור לאחריות ות"ת יוצמד ליעד של מכללת אחוה העומד על 32 סטודנטים לאיש סגל אקדמי בכיר. מחליטה ות"ת להוציא מהחלטה זו את מכללת תל-חי אוהלו ולהחיל את יעד היס"ס של מכללת תל-חי טרום האיחוד על יעד היס"ס של המוסד המאוחד (שעומד על 33.5 סטודנטים לאיש סגל אקדמי בכיר) מהסיבות הבאות:

(1)    המעבר של מכללת אוהלו לתקצובה של ות"ת נעשה דרך איחוד עם מכללת תל-חי לה כבר קיים יעד יס"ס ולא דרך איחוד עם מוסד שאינו מתוקצב ע"י ות"ת.

(2)   למכללת תל-חי 3,944 סטודנטים ו-104.1 אנשי סגל אקדמי בכיר עם יעד יס"ס של 33.5 לעומת 731 סטודנטים לתואר ו-30.4 אנשי סגל אקדמי בכיר למכללת אוהלו עם יעד יס"ס של 32.0 (לפי אחוה). אי לכך למכללת אוהלו משקל זניח בשינוי היעד של המוסד המאוחד.

 

ד. עדכון מודל שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית

בישיבתה מיום 4.12.13 אישרה ות"ת נוהל למסלול העסקה המכונה "סגל עמית" לצורך הסדרת העסקת "מורים מן החוץ". במטרה לתמרץ מעבר למסלול העסקה זה, בינואר 2018 החליטה ות"ת על מודל  תמרוץ למכללות אשר החל בתקציב תשע"ח ואשר נדרש להגיע לבחינה מחודשת. בשנים תשע"ח-תשפ"א ובמסגרת ההחלטה שהתקבלה, הוקצו למוסדות הרלוונטיים בהתאם למספר משרות סגל עמית בכל מוסד ולפי מודל מדרגות. לאור ההנחיה לבחון מחדש את המודל, ולאור העובדה כי שיפוי המוסדות בגין הסכמי שכר מגיע ממדד ההשתתפות הישירה, וכן לאור העובדה שהמוסדות נמצאים בתהליך העברה להסדרת ההעסקה, מחליטה ות"ת על קיזוז התמרוץ שניתן באופן הדרגתי החל מתקציב תשפ"ב, כמפורט להלן (במיליוני ₪):

הצעה תשפ"א תש"פ תשע"ט תשע"ח שנות תקצוב
תשפ"ד תשפ"ג תשפ"ב
0 3 6 8.7 8.3 3.8 2.2 סך תקציב

 

בנוסף מחליטה ות"ת לשנות את המודל התקציבי ממודל מדרגות למודל עוגה תוך הגבלת שיפוי ות"ת למוסד של עד 40% גידול במספר משרות "סגל עמית" בין נתוני תקציב תשפ"א לנתוני תקציב תשפ"ב.

להלן השפעת שינוי המודל באלפי ₪ על המוסדות על פי סימולציה ראשונית שנערכה על ידי הצוות המקצועי בות"ת (ההתפלגות כפופה לשינויים בהתאם לקבלת נתונים סופיים מהמוסדות):

שם המוסד תקציב תשפ"א תקציב תשפ"ב מודל חדש הפרש
בצלאל 0 0 0
מוסיקה 140 61 (79)
שנקר 1,300 658 (642)
לב 0 0 0
בראודה 500 165 (335)
אפקה 0 0 0
סמי שמעון 0 0 0
הנדסה י-ם 0 54 54
חולון 0 176 176
הדסה 700 352 (348)
ת"א יפו 1,100 578 (522)
עמק יזרעאל 700 471 (229)
תל חי 700 460 (240)
ספיר 0 394 394
רופין 0 246 246
אשקלון 300 175 (125)
גליל מערבי 0 71 71
צפת 0 0 0
כנרת 0 96 96
אחוה 900 476 (424)
בית ברל 900 511 (389)
סמינר הקיבוצים 1,500 1,057 (443)
הרצוג 0 0 0
סה"כ 8,740 6,000 (2,740)

 

 

ה. תקצוב הלומדים לתעודות הוראה באוניברסיטאות ובמכללות לחינוך שעברו לתקצוב ות"ת

ביום 26.4.2017 החליטה ות"ת על תמרוץ תעודות הוראה בתחומים שהוגדרו כנדרשים על ידי משרד החינוך, ולפי החלטה זו עודכן מודל התקצוב ונוסף מקדם עדיפות על פי רמות העדיפות שהגדיר משרד החינוך: עדיפות גבוהה-1.3, עדיפות בינונית-1 ועדיפות נמוכה-0.7. בהתאם להחלטה זו מתוקצבים סטודנטים לתעודות הוראה הן באוניברסיטאות והן במכללות. מעת החלת מודל זה על לומדי תעודות ההוראה, מעדכן משרד החינוך את תחומי העדפה מידי שנה באופן שלא נותן למוסדות טווח זמן מספק להגיב לתמריץ במקצועות שהוגדרו נדרשים ולהפך, ומגדיל את החשיפה של ות"ת עבור הקצבה זו.

ות"ת מחליטה ,  כי במהלך שנת תשפ"ב, תגבש ות"ת בשיתוף עם משרד החינוך מתודולוגיית עבודה, עבור שימוש בשינוי רמות העדיפות כולל אפשרות על  הטמעת חלקו בתעריפי ההוראה של ות"ת, וכן בחינת הגורם המתקצב ובכך להגביר את הוודאות למוסדות ולהקטין את החשיפה בתקציבי ות"ת. אין להחלטה זו השפעה תקציבית בתקציב תשפ"ב.

 

1.2.4.22 שינוי שיטת המדידה בהקצבה לעידוד פריפריה חברתית וגיאוגרפית:

מטרת ההקצבה זו היא לעודד מכללות הפועלות באזורי פריפריה גאוגרפית ומכללות הקולטות סטודנטים מאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים. במסגרתה מחולקים למוסדות כ-33,000 אלפי ₪ לפי שני פרמטרים הבאים:

1. אשכול הפריפריאליות של האזור הגיאוגרפי בו פועל המוסד עפ"י פרסומי הלמ"ס- משקל במודל 50%.

אשכול סוציו-אקונומי ממוצע של האזורים מהם מגיעים הסטודנטים למוסד-משקל במודל 2. 50%.

עד לתקציב תשפ"א פרמטר אשכול סוציו-אקונומי נמדד לפי מיקום ישוב מגוריו של הסטודנט בזמן סיום לימודי התיכון. לאור שינוי מדידת למ"ס בפרמטר זה התורם לדיוק האשכול הסוציו-אקונומי של הסטודנט, מחליטה ות"ת להחליף את המדידה הקודמת לפי מיקום ישוב המגורים בשיטת מדידה לפי אזורים סטטיסטיים (שכונות בתוך היישוב). מסגרת התקציב תישאר ללא שינוי ותעמוד על 33,000 אלפי ₪ וכן חלוקת משקל הפרמטרים תישאר זהה (50/50). השפעת השינוי במדידת פרמטר זה על המוסדות הינה מינורית כפי שניתן לראות בטבלה מטה (אין שינוי בסך ההקצבה).

שם המוסד השפעת המודל החדש

(באלפי ₪)

בצלאל (48)
מוסיקה (47)
שנקר (39)
לב 20
בראודה 6
אפקה (13)
סמי שמעון (4)
עזריאלי (15)
חולון (14)
הדסה 4
ת"א-יפו (9)
עמק יזרעאל 23
תל-חי (19)
ספיר (85)
רופין (4)
אשקלון 20
גליל מערבי 30
צפת 1
כנרת 21
אחוה 29
בית-ברל 76
סמינר הקיבוצים 68
הרצוג -

שינוי מדידה זה לא משפיע על ההקצבה עבור שיפוי מענקים לגיוס ולשימור חברי סגל אקדמי בכיר במכללות בגובה 5,000 אלפי ₪.

3.1.1 – הקרן הלאומית למדע

התכנית למחקרים משותפים אוניברסיטאות-מכללות - בהתאם להחלטת ות"ת מיום 16.7.2015, אושרה תכנית לעידוד קיום שיתופי פעולה מחקריים בקרב חוקרים מהמכללות עם עמיתיהם באוניברסיטאות. שיתופי פעולה אלה עשויים לזכות בתוספת מימון מקסימלית בסך 80 אלפי ₪ במסגרת תכנית מענקי המחקר האישיים. על בסיס חוות הדעת של הקרן החליטה ות"ת בישיבותיה ביום 31.7.2019 וביום 5.8.2020 להקפיא את התוכנית בתש"פ ובתשפ"א ובמקביל לבחון אפשרויות נוספות להפעלתה בהמשך. בהתאם לבדיקה מול הצוות המקצועי בקרן הלאומית למדע מחליטה ות"ת לסגור באופן סופי את התכנית. ככל שבעתיד יעלה צורך לקיים תכנית כזו – הנושא ייבחן.

 3.1.8 - קרן המו"פ האירופאי – החל משנת 2021 אמורה להתחיל לפעול  המסגרת האירופית התשיעית - Horizon Europe, המתוכננת להתקיים בשנים 2027-2021. בשלב זה טרם התקבלה החלטת ממשלה להצטרפות מדינת ישראל לתכנית. עם זאת, היות שמדובר בתוספת סכומים מאד משמעותיים מחליטה ות"ת  לשריין את העודפים בסך כ-20 מלש"ח במסגרת ההקצאה לקרנות מחקר בתכנית הרב-שנתית ולהכפיף את ביצועם לקבלת החלטת ממשלה ולקבלת החלטת ות"ת לגבי הצטרפות מדינת ישראל לתכנית ולגבי השתתפות ות"ת בתכנית. התכנית החדשה צפויה לעמוד על סך של כ-95 מיליארד € (ללא מדינות האסוציאציה) לתקופה של 7 שנים החל משנת 2021. חלקה של ות"ת בדמי החבר בתכנית שמסתיימת עמד על 50% הסכום המתוקצב בסעיף בתשפ"א ובתשפ"ב חושב לפי חלקה המעודכן של ות"ת בתש"פ בתכנית Horizon 2020 (כ-141 מיליוני €) ולפי שער היורו לתקצוב (4.1 ₪ ל-€ בתשפ"א ו-4.0 ₪ ל-€ בתשפ"ב), וזאת בהתאם למשאבים הקיימים לנושא בבסיס תקציב ות"ת.

ככל שדמי החבר בתכנית יגדלו מעבר לכך, כתוצאה מגידול בתקציב התכנית ו/או בתמ"ג היחסי של מדינת ישראל, אופן מימונם של גידולים אלה יסוכם בהמשך מול משרד האוצר (ובכפוף לקבלת משאבים תוספתיים ממשרד האוצר) ויובא לאישור ות"ת. יובהר, כי בשריון התקציב אין כדי לחייב את ות"ת בנושא ההצטרפות לתכנית ונושא זה יגיע בהמשך לדיון נפרד בות"ת.

3.1.43 קרן ישראלית-בריטית למחקרים משותפים

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה, הכוללת עידוד שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 14.8.2019 בנושא שיתופי פעולה מחקריים בילטרליים, שבמסגרתה בריטניה הוגדרה כיעד מרכזי לשיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, החליטה ות"ת, בישיבתה ביום 26.2.2020, לאשר הקמת קרן מחקר דו-לאומית ישראלית-בריטית.

הקמת התכנית כפופה לגיוס מלוא מקורות התקציב ע"י ה-ISF ולחתימה על הסכמים מחייבים להדדיות מהגופים המקבילים בבריטניה השותפים לתכנית, אשר יומצאו לצוות המקצועי בות"ת.

ות"ת התחייבה להעמיד משאבים לטובת הקרן בסך 44,400 אלפי ₪.

המחזורים הראשון והשני בתכנית המשותפת עם בריטניה תוכננו להתחיל בשנים תשפ"א ותשפ"ב בהתאמה. עם זאת, בהחלטת ות"ת נקבע, כי במידה שיהיו עיכובים הקשורים לתהליך גיוס התרומות, הקמת מערך השיפוט וכיו"ב, יתאפשר לדחות את פתיחת המחזור הראשון לתשפ"ב ואת פתיחת המחזור השני לתשפ"ג. בהתאם לעדכונים שהתקבלו מהקרן הלאומית למדע, בשל נגיף הקורונה נגרמו עיכובים בגיבוש ההסכם עם הגופים המקבילים בבריטניה כך שלא יתאפשר להתחיל את התוכנית בתשפ"ב. בהתאם לכך מחליטה ות"ת כדלקמן:

  • להנחות את הקרן הלאומית למדע להשלים את גיוס המקורות ואת חתימת ההסכמים הנדרשים עם הגופים הבריטיים עד לסוף תשפ"ב.
  • ות"ת מאשרת את המשך צבירת המקורות למימון השתתפותה בתכנית בהתאם להחלטתה מיום 26.2.2020. לאור העיכוב בפתיחת התכנית, חלק מהמקורות יושלמו עם תקציב תשפ"ג. המקורות יישמרו עבור התכנית בכפוף להשלמת גיוס המקורות וחתימת ההסכמים ע"י הקרן בהתאם לאמור לעיל.
  • במידה והתכנית לא תהא צפויה להיפתח גם בשנה"ל תשפ"ג הנושא יובא לדיון מחודש בות"ת.

4.7.2 הרחבת הנגישות לחברה הערבית

במסגרת החלטת הממשלה 3790 בנושא צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים, התקבלו מקורות ייעודיים לנושא, וגובשה והופעלה תכנית בנושא בהתאם להחלטות ותת מיום 4.7.18 ומיום 29.1.20. הגידול בפועל של הסטודנטים במכינות הקדם אקדמיות הוא מעבר ליעד המצוין בהחלטת ות"ת. מתוך רצון להמשיך ולתמוך בגידול מספר הסטודנטים ממזרח ירושלים, מחליטה ות"ת לתקצב גידול זה מסעיף הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית 4.7.2.

4.10- הרחבת הנגישות לחברה החרדית- הארכת הפיילוט

בהתאם להחלטת ות"ת מיום 13.3.19 בדבר תקצוב פיילוט לתכנית הישגים עבור המגזר החרדי, תוקצב הפיילוט לשנים תש"פ-ותשפ"א.  לאור החלטת ות"ת מיום 18.3.21 בדבר הקמת תכנית ייעוץ וליווי המרחיבה את תהליך ההכוונה ללימודים אקדמיים הניתנת בתכנית הישגים למגזר החרדי ושעתידה להחליף אותה, מחליטה ות"ת להאריך ולתקצב בתשפ"ב במסגרת סעיף 4.10 את תכנית הפיילוט של הישגים ב-398 אלפי ₪ לצורך חפיפה עד לכניסה של המפעילה החדשה של התכנית.

4.13 שדרוג תשתיות הוראה במכללות

ביום 4.11.20 החליטה ות"ת על הקדמת מימון תקציב תוספתי בסך 4 מיליוני ₪ לאקדמיה למוסיקה בתקציב תשפ"א, לטובת בינוי תוספת אגף. עוד נקבע בהחלטה כי סכום זה יקוזז בסך 500 אלפי ₪ לשנה החל מתקציב תשפ"א ועד תקציב תשפ"ח. בקיזוז על פני השנים נפלה טעות, שכן הקיזוז היה אמור להתחיל משנה"ל תשפ"ב.

ות"ת מחליטה כי הקדמת המימון תקוזז החל משנה"ל תשפ"ב למשך 6 שנים בסך 500 אלפי ש"ח לשנה, ובשנה"ל תשפ"ח בסך 1,000 אלפי ש"ח. בהתאם להחלטה המקורית, במידה וההקצבה של שדרוג תשתיות הוראה לא תמשיך במתכונת הנוכחית מכל סיבה שהיא או במידה וההקצבה של שדרוג תשתיות הוראה לשנה"ל תשפ"ח תהיה נמוכה מסכום הקיזוז, ות"ת תקזז את יתרת הסכום שיוקצה למוסד מהתכנית מתקציב ההוראה או מכל סעיף שתמצא לנכון.

4.16  נגישות לאנשים עם מוגבלות

מודל עבור נגישות לאנשים עם מוגבלויות אושר בות"ת ביום 27.9.2017 על-פי שקלול הקריטריונים הבאים: סה"כ שטחים בבעלות המוסד, סה"כ שטחים בנויים במוסד, סה"כ שטחים ישנים במוסד ומספרי סטודנטים במוסד. התחייבות ות"ת לנושא הסתיימה בשנה"ל תש"פ. מוצע לשריין 3 מיליון ₪ נוספים עבור מתן מענה נקודתי לבעיות נגישות שעדיין קימות במערכת במודל שיובאו לאישור ות"ת הכולל, בין היתר, פתרונות להנגשת הלימודים בעידן הדיגיטלי.

6.5 - השתתפות בסיוע לליקוי למידה

השתתפות ות"ת בסיוע לליקויי למידה עומדת על כ-8 מלש"ח לשנה. לאור העובדה כי שיעור הסטודנטים בעלי לקויות למידה  אינו משתנה באופן משמעותי משנה לשנה, ולאור אופן תקצוב הנושא בעבר אשר הטיל עומס עבודה רב ובלתי סביר אל מול היקף ההקצבה המצומצם יחסית אשר כמעט ואינו משתנה משנה לשנה,  ביום ה-5.8.2020 החליטה ות"ת על פיילוט לשנת תשפ"א לשינוי המודל התקציבי בסעיף זה. המודל התקציבי חילק את סך התקציב בסעיף בין המוסדות בהתאם למדרגות שמטרתן קירוב השיעור הממוצע של הסטודנטים לקויי הלמידה לשיעורים אחידים ככל הניתן בשנים בתשע"ז-תשע"ט.  בהתאם לכך, שיעורי התמיכה חושבו בהתאם לשיעור הסטודנטים בעלי לקות למידה במוסד, המותאם למדרגות הבאות, המוצגות בטבלה הבאה:

אחוז לקויי למידה במוסד ממוצע ב-3 השנים האחרונות (תשע"ז-תשע"ט) שקלול לצורך חישוב תקציב המוסד בתקציב תשפ"א
10% - 0% 5%
20% - 10% 15%
30% - 20% 25%
40% - 30% 35%

כמו כן החליטה ות"ת כי בתום שנה, תיערך בחינה מחודשת.

כחלק מהבחינה ובכדי לצמצם את ההשפעה על תקציבי המוסדות משימוש במדרגות שהנן יחסית רחבות, מוצע לעבור למודל הפועל עפ"י עקרון זהה, אך כולל מדרגות בטווחים מצומצמים יותר. בהתאם לכך שיעורי התמיכה יהיו בהתאם לאחוז לקויי הלמידה במוסד לפי הטבלה הבאה:

 

ממוצע שיעור הסטודנטים בעלי לקות למידה

במוסד בשנתיים האחרונות (תשע"ט ותש"ף)

שקלול לצורך חישוב תקציב

המוסד בתשפ"ב-תשפ"ד

2.5% - 0% 0%
7.5% - 2.5% 5%
12.5% - 7.5% 10%
17.5% - 12.5% 15%
22.5% - 17.5% 20%
27.5% - 22.5% 25%
32.5% - 27.5% 30%
+32.5% 35%

הקצאת התקציב לנושא בין המוסדות תחולק כאמור בהתאם לקירוב השיעור הממוצע של הסטודנטים לקויי הלמידה במוסד בשנים תשע"ט ותש"פ, בהתחשב בשקלול בגין מדרגות התקצוב וביחס לסך התקציב בסעיף העומד על 8,055 אלפי ₪. כמו כן, לאור העובדה כי השינויים בשיעור הסטודנטים לקויי הלמידה בין השנים הנם קטנים ואינם צפויים להוביל לשינוי משמעותי במדרגות, התקציב לשנות הלימודים תשפ"ב, תשפ"ג ותשפ"ד ייעשה על סמך הנתונים הנוכחיים ולאחריו יבחן המודל מחדש.

6.6 - מעורבות אקדמיה בקהילה

בהתאם להחלטת ות"ת מיום ה-12.8.2015 ובהתאם לסיכום בין משרד האוצר, ות"ת והתאחדות הסטודנטים, לפיו עד 9,000 אלפי ₪ מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים יופנו לפעילויות מעורבות אקדמיה בקהילה במידה ויהיה צורך בתקציב זה, מוצע על המשך שריון התקציב  זה גם בתקציב תשפ"ב.

7.1 - מכינות קדם אקדמיות

א. הארכת מודל התקצוב הנוכחי - במסגרת החלטת ות"ת מיום 13.6.18 על מודל תקצוב חדש למכינות המבוסס עלות נורמטיבית לתלמיד ועמידה ביעדי מדיניות, תוך  מתן מענה למאפיינים אקדמיים וחברתיים, הוחלט כי לאחר שיתקבלו מהלמ"ס הנתונים הנדרשים לשם בחינת היעדים הרחבים שנקבעו ע"י ות"ת, יובא לאישור ות"ת מודל תקצוב רחב ובעל משקלות יחסיים. כמו כן ביקשה ות"ת לבחון הוספת מכסות סטודנטים במכינות.

לאור התארכות ומורכבות העבודה באיסוף נתוני הלמ"ס, כמו גם לאור השלכות של קביעת מכסות בתקופה הנוכחית, אישרה ות"ת בישיבתה ביום 5.8.20 את הארכת המודל הנוכחי בתשפ"א. לאור העבודה שנעשתה במל"ג לקביעת רפורמה במכינות ואשר תוצאותיה ישפיעו בין היתר גם על מודל התקצוב מחליטה ות"ת על אישור מתכונת הפעילות הנוכחית גם בתשפ"ב.

ב. תמיכה בסטודנטים שהנם חיילים משוחררים - ביום ה-9.3.16 אישרה ות''ת מסמך הבנות ליישום המתווה למכינות הקדם אקדמיות בין מל''ג/ות''ת, הקרן לחיילים משוחררים ומשרד החינוך. במסגרת מסמך ההבנות, הוסדרו עקרונות מעבר האחריות על המכינות לות"ת/מל"ג ומערכת היחסים בין שלושת הגופים המתקצבים, לרבות חלוקת אחריות תקציבית חדשה בין הגופים, כך שהקרן לחימ''ש תתקצב את המוסדות בגין כלל הסטודנטים הזקוקים לתמיכה כלכלית שהנם חיילים משוחררים ואילו ות"ת ומשרד החינוך יתקצבו את המוסדות, בין היתר, בגין הסטודנטים הזקוקים לתמיכה כלכלית, שאינם חיילים משוחררים, במוסדות שבתקצובם. מאחר ושינוי זה  הוסיף לתקצוב הקרן לחימ"ש גם את הסטודנטים החימ''שים אשר לומדים במוסדות שהיו עד אז בתקצוב בלעדי של ות''ת, לרבות כלל האוניברסיטאות, הוחלט במסגרת הסכם ההבנות על ביצוע העברה תקציבית בין ות''ת לקרן באופן הבא:

(1) בשלוש השנים הראשונות, תשע"ז – תשע"ט, ייקבע סכום ההעברה בהתאם לביצוע בפועל של הקרן לחימ"ש, בהתאם לדו"חות ביצוע.

(2) החל מהשנה הרביעית ואילך ייקבע הסכום בהתאם לממוצע שלוש השנים הראשונות (תשע"ז-תשע"ט) ויועבר מות"ת לקרן בבסיס התקציב.

בהמשך למזכר ההבנות פנתה הקרן לחימ''ש לות"ת בטענה כי שנה''ל תשע''ז אינה משקפת תמונת מצב תקציבית מהימנה אודות ההוצאה הנדרשת מהם מאחר והיא הייתה עבורם שנת התארגנות ולפיכך הם מבקשים לשנות את החישוב כך שיסתמך על ממוצע של 4 השנים במקום  של 3 השנים.
בהתאם לכך  ובהמשך לדיונים שהתקיימו בין הצדדים בנושא זה,  ולנוכח היקף ההוצאה בשנים האחרונות, מחליטה ות"ת לשנות את אופן חישוב גובה ההעברה התקציבית מות"ת לקרן לחימ''ש, כך שיסתמך על ממוצע של 4 השנים תשע"ז-תש"פ אשר עומד על 17,000 אלפי ₪ במקום על ממוצע 3 השנים תשע"ז-תשע"ט שעמד על 16,500 אלפי ₪ שנקבע במסמך ההבנות וזאת לאור העובדה כי בשנת תש"פ סך ההוצאות גדלו באופן ניכר ועמדו על 18,100 אלפי ₪.

בהתאם לכך, מחליטה ות"ת להעביר לתקציב הקרן לחימ''ש 17,000 אלפי ₪ לשנה בשנה''ל תשפ''א ותשפ''ב. כמו כן, לאור שינוי מודל תקצוב המכינות אשר עלול להשפיע גם על ההתנהלות מול הקרן לחיילים משוחררים ועל ההתחשבנות בין הצדדים מחליטה ות"ת כי סכום זה יועבר באופן חד-פעמי ולא בבסיס התקציב, עד להבנת ההשלכות של עדכון מודל תקצוב המכינות.

 7.13 - הסדרת ההכשרה הקלינית בבתי הספר לרפואה

ות"ת מחליטה  להקצות 5,000 אלפי ₪ לטובת רשת ביטחון לצורך עידוד קידום ההחלטה בדבר הסדרת תשלומי האוניברסיטאות לבתי החולים (יתוקצב ב"טרם הוקצה"). סך התקציב בסעיף זה בתשפ"ב יעמוד על 20,893 אלפי ₪ (כולל הסכום עבור רשת הביטחון).

100 רזרבה

ות"ת מחליטה כי סך הרזרבה בתקציב תעמוד על 25,000 אלפי ₪.

נבקש לעדכן לסיום כי בעקבות החלטות הממשלה על חיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה וכן בעקבות ירידה במספרי הסטודנטים החליטה ות"ת בשנים תשע"ט-תשפ"א על מתן תקציב סיוע למכללה האקדמית ספיר כאשר מטרת הסיוע הינה מתן רשת ביטחון למוסד. בהחלטת הממשלה בנושא צוין כי נבחן את המשך רשת הבטחון לשנים הבאות.  תקציב הסיוע חושב לפי ירידה במספרי הסטודנטים בשנה א' ביחס לנתון בשנת תשע"ז. לאור העובדה כי בתקציב תשפ"ב המוסד עבר את מספרי הסטודנטים בשנה א' ביחס לתשע"ז אנחנו מעריכים כי המוסד לא סובל מקיטון כעת ולכן מוצע כי תקציב הסיוע לא יינתן בתשפ"ב.

[1] הפחתה בסך 4.4 מלש"ח עבור הסכם העובדים הסוציאליים (הפחתה שניה), והפחתה בסך 2.2 מלש"ח עבור זכויות נכי צה"ל. מאידך, הסתיימה הפחתה בסך 3.75 מלש"ח שהוחלה בשנים האחרונות עבור מערכת ההשכלה הגבוהה. מכאן שההפחתות תקציב המדינה מביאות להפחתת 2.85 מלש"ח מתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לתשפ"ב.

[2] שווי הדולר התוצאתי הן התחרותי והן ה"אחר" נשחק לעומת השנים האחרונות גם לאחר תוספת זו.