22/07/14

הצעת קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים תוכניות דוקטורט מובנה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014), ובהמשך לדיונים ולהחלטות המועצה להשכלה גבוהה בישיבותיה ביום  11.2.2014 ו-4.3.2014 והועדה לתכנון ולתקצוב מימים 29.5.2013, 22.1.2014, 19.2.2014 ו-18.6.2014 בנושא בחינת לימודי הדוקטורט בארץ וקווים עקרוניים לתוכנית פיילוט בנושא תוכניות לדוקטורט מובנה החליטה המועצה כדלהלן:

  • לאשר יציאה בקול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה, בהתאם לקול הקורא המצורף להחלטה זו, על נספחיו, וזאת כתוכנית פיילוט.
  • להקים מיידית צוות מקצועי במל"ג/ות"ת שיגבש בחודשים הקרובים, תוך התייעצויות עם הגורמים הרלוונטיים, הצעה למסגרת התייחסות מתאימה למאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה בתחומי היצירה המעשיים ("Arts" כגון עיצוב, מחול, ניצוח, קומפוזיציה וכו'), בהתאם למאפייניהן היחודיים.
  • להטיל על הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת ליישם את תהליך ההגשה, וקבלת ההצעות.
  • לקיים תהליכי הערכה ושיפוט בהתאם למפורט בקול הקורא. לצורך כך מל"ג תאשר את הרכב ועדת ההערכה הבינלאומית, שתשמש בין היתר גם כוועדת בדיקה מטעם המל"ג להמלצה לעניין אישור רישום ופרסום התוכניות.
  • המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית לגבי ההצעות שיוגשו, יובאו למל"ג לדיון ולהחלטה, לאחר אישור ות"ת, שבתחום אחריותה.