23/07/14

הצעת תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים תשע"ה

 1. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל לתשע"ה כפי שהוצג בפניה במסמך 3620.
 2. ות"ת מחליטה לאשר את השינויים בסעיפי התקציב כדלהלן:

1.1.1 – מרכיב ההוראה באוניברסיטאות[1]

ות"ת מחליטה לאשר את הגידול במספר מכסות הסטודנטים לתקצוב באוניברסיטת בר אילן ב- 126 סטודנטים, לטובת תקצוב הסטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה בצפת, זאת בהתאם לסיכום הרב-שנתי בין ות"ת למשרד האוצר.

מכסת הסטודנטים הכוללת המתוקצבת לאוניברסיטאות במרכיב ההוראה בתשע"ה תעמוד על 104,585 סטודנטים (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה). מכסה זו כוללת את הסטודנטים המתוקצבים הלומדים לתואר ראשון ושני (לרבות לימודי תעודות הוראה), ואיננה כוללת את הסטודנטים הלומדים בקמפוס אילת, אשר החל מתשע"ב מתוקצבים במסגרת סעיף 1.1.4.8, בנפרד, ממודל ההוראה של אוניברסיטת בן גוריון, ובהתאם לכך מופחתים ממכסת הסטודנטים של האוניברסיטה.

 

1.1.2 – מרכיב המחקר באוניברסיטאות

במעבר מתקציב תשע"ד מקורי לתקציב תשע"ה מקורי גדלו ריאלית סך משאבי מרכיב המחקר בסך של כ- 85 מיליון ₪ (במחירי תקציב תשע"ה מקורי), בהתאם לרכיבים הבאים:

 • כ- 36 מיליון ₪ (במחירי תקציב תשע"ה מקורי), מקורם בהפחתת ההקצבות הייחודיות בהתאם להחלטת ות"ת מיום 3.11.2011. המקורות שהופחתו מההקצבות הייחודיות התווספו למרכיב המחקר וקודמו למחירי תשע"ה. תשע"ה היא השנה הרביעית ליישום מתווה ההפחתה.
 • בהתאם לתוכנית הרב שנתית, הוקצתה למקורות מרכיב המחקר תוספת של כ-49 מיליון ₪ (במחירי תקציב תשע"ה מקורי).

 

1.1.4.33 – הקמת בית ספר לרפואה בצפון

בתשע"ד תוקצב סעיף זה בסכום חד-פעמי של 3 מיליון ₪ לצורך התנעת תהליך הקמת בית הספר לרפואה בצפון, כגון: רכש, הצטיידותהווצאות מנהלתיות. לאור חוסר הוודאות אודות המימון הכולל הדרוש ליישום הפרויקט, ות"ת מתבקשת לאשר תקצוב סעיף זה בתשע"ה בסכום חד-פעמי זהה של 3 מיליון ₪ לצורך אותן מטרות. בשלב זה, הסכום לא ייוחס לאוניברסיטת בר אילן, אלא יתוקצב במסגרת "טרם הוקצה".

 

1.1.4.34 – תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות

תקצוב סעיף זה כולל רכיב שוטף המיועד לתמרץ ולאפשר לאוניברסיטאות לתמוך בהוצאות הנדרשות לצורך הגדלת מספרי הסטודנטים בתחומי הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים ומערכות מידע תוך שמירה על רמת ההוראה. כמו כן, הקצבה זו כוללת רכיב חד פעמי המיועד להתאמות המתחייבות בתשתיות ההוראה והמחקר כתוצאה מהגידול במספרי הסטודנטים. סך תוספת התקציב עבור הקצבה זו ממומנת במלואה על ידי משרד האוצר, ובשל מגבלת התקציב נקבע כי סך התוספת לרכיב הח"פ תעמוד לכל היותר על 2 מיליון  ₪ למוסד. עם זאת, לאור החשיבות הרבה של הגידול בסטודנטים בתחומי ההנדסה ובפרט בתחומים המוזכרים לעיל, מחליטה ות"ת:

א. להסיר את המגבלה לתוספת תקציב עבור הרכיב החד-פעמי. את יתרת הסכום תעביר ות"ת ממקורותיה בהתאם לקריטריונים המופעים בקול קורא מיום 20.6.2014.

ב. ות"ת תעניק תוספת חד-פעמית בגובה של 1 מיליון ₪ עבור המוסדות שהקליטה בהם הינה משמעותית (מעל 60 סטודנטים לשני המחזורים במצטבר).

ג. על פי דיווחי המוסדות – התקציב התוספתי שנדרש לסעיף זה הוא 5 מיליון ₪.

 

1.2.1- מרכיב ההוראה במכללות

במסגרת תקצוב השתתפות ות"ת במרכיב ההוראה במכללות לשנת תשע"ה מחליטה ות"ת להחיל את השינויים הבאים:

א. תקצוב אריאלהתאמת פרמטר מקדם ניצולת במסגרת מתווה מעבר הדרגתי לתקצוב המוסד ממכללה לאוניברסיטה.

החל מתקציב תשע"ד הופעל מתווה הדרגתי הפרוס על פני 5 שנים למעבר המוסד בין מודל תקצוב כמכללה למודל תקצוב כאוניברסיטה, כאשר בכל שנה מותאמים הפרמטרים הרלוונטיים לתקצוב באופן הדרגתי ע"י מקדם החלקה שגדל משנה לשנה.

אחד הפרמטרים המותאמים במודל הינו מקדם הניצולת. מקדם זה מחושב מדי שנה עפ"י מקדם ההחלקה בין ערך מקדם הניצולת המופעל במודל המכללות לבין מקדם הניצולת באוניברסיטאות. עד לשנה"ל תשע"ד, הופעל במודל המכללות מקדם ניצולת קבוע בשיעור 80% אשר היווה את ערך מקדם הניצולת המופעל במכללות לצורך חישוב זה. היות שהשנה, תשע"ה, הוחל מקדם סיום תואר במכללות המחושב עפ"י נתונים בפועל (ואשר ערכו קרוב מאוד למקדם הניצולת בפועל), מוצע כי החל משנה"ל תשע"ה ערך מקדם הניצולת במתווה ההדרגתי לאוניברסיטת אריאל יהיה לפי ערך מקדם הניצולת בפועל (כפי שמחושב במודל האוניברסיטאות).

ב. מודל תקצוב רב-ממדי למכללות

מודל התקצוב של המכללות מבוסס ברובו על מרכיב ההוראה אשר נקבע לפי היקפי הסטודנטים הלומדים במכללות. לאור התפתחות המכללות במהלך השנים וצרכי המערכת, במהלך תשע"ה מחליטה ות"ת כי תבחן על ידי הצוות המקצועי האפשרות להחיל מודל תקצוב נוסף למכללות, שייעודו לתמרץ באופן תחרותי, את פעילות המכללות בממדים נוספים המתאימים למטרותיהן, כגון:

 1. מחקר יישומי המשרת את צרכי המשק (מס' פטנטים, זכייה במענקי מחקר מגופים ממשלתיים ומהתעשייה, וכיו"ב).
 2. הנגשה מוגברת לאוכלוסיות מיוחדות (חרדים, ערבים, אתיופים, לקויי למידה, סטודנטים מרקע סוציו-כלכלי נמוך וכיו"ב).
 3. איכות ההוראה ופיתוח חומרי הוראה מתקדמים.
 4. למידה לאורך חיים Lifelong learning.

מודל זה יאפשר לכל מוסד למצוא את מקומו וזהותו במרחב הרב ממדי שייווצר ולפתח יתרון יחסי באחד מהממדים.

ות"ת מחליטה להקצות בתקציב שנה"ל תשע"ה סכום של 5 מיליון ₪ לטובת הנושא אשר טרם יוחסו לפי מוסד במכללות, וכן, בעדכון תקציב תשע"ה ות"ת תקצה 5 מיליון ₪ נוספים מתוך העודפים הלא מחויבים של תשע"ד מתקציב המכללות (בכפוף לעודפים, ככל שיהיו) כך שסך התקציב למודל יעמוד על 10 מיליון ₪ . (ככל שיגובש מודל כזה אפשר שיצטרפו לסכום זה תקציבים מסעיפים אחרים הרלוונטיים למטרות האמורות לעיל).

ג. תוספת מכסות סטודנטים לבצלאל- אקדמיה לאומנות ועיצוב, ולאקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים.

במסגרת הקצאת המכסות לחומש במודל התקצוב במכללות, לבצלאל- אקדמיה לאומנות ועיצוב,  ולאקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים, הינם שני המוסדות היחידים אשר לא קיבלו תוספת למכסות במסגרת תכנית החומש, וזאת לאור הקשיים לגדול בהיקפי הסטודנטים באופן משמעותי. ולאור ההסכמות העקרוניות שמכסות הסטודנטים של מוסדות אלו יותאמו ככל שיידרש עפ"י הגידולים בפועל.

בתקציב תשע"ה הותאמו המכסות לפי הגידול בפועל, לפיכך מחליטה ות"ת שמכסת הסטודנטים של בצלאל – האקדמיה לאומנות ועיצוב,  תוגדל ב-11 סטודנטים והמכסה של האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים תוגדל ב-2 סטודנטים נוספים.

ד. הפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית

לאור החסרונות הבולטים של לימודים במסגרת אחריות אקדמית ובעיקר הירידה המשמעותית במידת הפיקוח של האוניברסיטאות וחוסר פיתוח של סגל מקומי קבוע המעיב על התפתחות בריאה של המוסד, החליטה מל"ג להביא לסיום הדרגתי של מסגרת לימודים זו. האחריות ליישום התכנית הכוללת וגיבוש תכנית עבודה פרטנית לכל אחד מהמוסדות הרלוונטיים הועברה לטיפול ות"ת.

בהמשך להחלטה זו, גיבש הצוות המקצועי בות"ת יחד עם המכללות הרלוונטיות מתווה פרטני ליציאה לעצמאות אקדמית הכולל סגירת תכניות בחסות ופתיחתן של תכניות עצמאיות. ות"ת החליטה על מתווה היציאה לעצמאות של כל מכללה, בנוסף החליטה ות"ת כי חריגה מהותית מהמתווה תוביל להפחתת הסטודנטים החורגים ממודל התקצוב של ות"ת (ואלה לא יכללו במודל ההוראה).

כיום מתקיימות תכניות לימודים לתואר ראשון באחריות אקדמית של אוניברסיטאות במכללות האקדמיות אשקלון, צפת, גליל מערבי, כנרת (כל אלה באחריות של אוניברסיטת בר-אילן) ואחווה (באחריות אוניברסיטת בן-גוריון).

עפ"י הלומדים לתכניות אלו בתשע"ד (נתוני למ"ס) עולה כי בשלוש מכללות יש חריגה מהמתווה המצריכה בהתאם להחלטת ות"ת הפחתת סטודנטים ממודל התקצוב כמפורט: אשקלון – הפחתת 380 סטודנטים, כנרת – הפחתת 31 סטודנטים, גליל מערבי – הפחתת 17 סטודנטים.

עם זאת, לאור נסיבות ייחודיות מחליטה ות"ת על הקטנת ההפחתה במכללות כמפורט להלן:

במכללה האקדמית אשקלון – לאור עיכוב בבדיקת התכנית הרב שנתית- הפחתת   מס' הסטודנטים לתקצוב בגובה הגידול בקליטה לתכניות בחסות מתחילת הפעלת המתווה (83), בתוספת הסטודנטים בתכניות העצמאיות שנפתחו מתחילת הפעלת המתווה (66) סה"כ הפחתה של:  149 סטודנטים.

במכללה האקדמית כנרת ובמכללה האקדמית גליל מערבי – לאור שינויים מהותיים שחלו בהנהלות מוסדות אלו לאחרונה עם הפעלת המתווה (לרבות חילופי נשיא) מחליטה ות"ת להפחית כמחצית מההפחתה הנדרשת כך ,שבמכללה האקדמית כנרת ההפחתה היא 15 סטודנטים ובמכללה האקדמית גליל מערבי  8 סטודנטים.

 

3.1.1 – הקרן הלאומית למדע

קרן למחקרים משותפים לחוקרים מאוניברסיטאות וממכללות  

ות"ת מחליטה להקצות בתשע"ה סך של 2 מיליון  ₪ להקמת קרן חדשה לצורך עידוד שיתופי פעולה בין חוקרים מהאוניברסיטאות והמכללות. במהלך השנה תבחן האפשרות להקמת הקרן בשיתוף עם הנהלת הקרן הלאומית למדע ותכנית מפורטת תובא לאישור ות"ת.

3.1.40 – תשתית מו"פ לפוטוניקה מתקדמת – תל"מ

ביום 13.8.2012 סוכם על תמיכת חברי פורום תל"מ בתכנית לאומית להקמת תשתית מו"פ לפוטוניקה מתקדמת. התקציב הכולל לתכנית – 175 מיליון ₪ למשך חמש שנים. תל"ם תממן עד 80% מעלותה הכוללת של התכנית, כאשר 20% מהמימון יידרש מהגוף מקבל התמיכה.

חלקה של ות"ת בתכנית הינו 22.5% מהשתתפות חברי פורום תל"מ ויעמוד על 6.3 מיליון ₪  לשנה למשך חמש שנים, החל משנת תשע"ה.

בשנת תשע"ה, כחלק מההתכנסות למסגרת המשאבים, מחליטה ות"ת לתקצב סעיף ב-1 מיליון ₪ היתרה בסך 5.3 מיליון ₪ תשולם מתוך הרזרבה למחקר, זאת בהתאם להחלטות ות"ת קודמות בדבר השימוש ברזרבה זו.

 

3.1.41 – תכנית מדעי המוח – תל"מ  

ביום 13.8.2012 הוסכם בין חברי פורום תל"מ על מימון תכנית למו"פ בתחום מדעי המוח אשר מטרתה לקדם הקמה ופיתוח של תשתית מחקרית מתקדמת בתחומים של דימות מוח וטכנולוגיה מושרית מוח, תחומים בעלי חשיבות למחקר המדעי והטכנולוגי. התקציב הכולל לתכנית נקבע על כ- 80.6 מיליון ₪ . תל"מ תממן עד 80% מהיקף התכנית הכולל, כאשר 20% מהמימון יידרש מהגוף מקבל התמיכה.

חלקה של ות"ת בתכנית הינו 30% מהשתתפות חברי פורום תל"ם ויעמוד על  3.871 מיליון ₪ לשנה למשך חמש שנים, החל מתשע"ה.

בשנת תשע"ה, כחלק מההתכנסות למסגרת המשאבים, מוצע כי הסעיף יתוקצב ב-1 מיליון ₪ , ואילו היתרה בסך 2.871 מיליון ₪ תשולם מתוך הרזרבה למחקר, וזאת בהתאם להחלטות ות"ת קודמות בדבר השימוש ברזרבה זו.

 

 

 

 

3.2.1 – מלגות קליטת סגל

עדכון הצמדת גובה מענקי מחקר ומענקי קליטה עבור קליטת סגל (מלגות אלון ומלגות מעוף).

מענקי המחקר והקליטה בתכניות אלה אושרו על ידי ות"ת וצמודים לשער הדולר, מכיוון שרוב הוצאות החוקרים הן בשקלים מוצע בזאת לשנות את הצמדת גובה מענקי המחקר והקליטה מדולרים לשקלים באופן הבא:

 • מענק מחקר בתחום העיוני – במקום 15,000 $ כיום, יעמוד שוויו של המענק על 50,000 ₪.
 • מענק מחקר בתחום הניסויי – במקום 48 אלפי $ כיום, יעמוד שוויו של המענק על 170,000 ₪.
 • מענק קליטה בתחום העיוני – במקום 9,000 $ כיום, יעמוד שוויו של המענק על 30,000 ₪.
 • מענק קליטה בתחום הניסויי – במקום 29,000 $ כיום, יעמוד שוויו של המענק על 100,000 ₪.

 

4.1 –  תשתיות תקשוב ומחשוב

במסגרת התכנית הרב שנתית הוקצה תקציב ייעודי עבור מחשוב ומערכות מידע במוסדות.
בשלב זה טרם גובשה תכנית כוללת לשיפור מערכות המידע במוסדות או מודל הקצאת תקציב לנושא, ולפיכך נוצרו בתקציב עודפים העוברים בין השנים ואשר רק מקצתם מחויבים מפרויקטים מהשנים הקודמות. בהתאם לכך ולאור הצורך להתכנס למסגרת התקציב, בתשע"ה לא יתוקצב סכום נוסף לנושא.

בנוסף, מחליטה ות"ת על שימוש בעודף הצבור כמקור תקציבי למימון שני פרויקטים חדשים בתחום המחשוב והתקשורת, שהומלצו במסגרת דו"ח הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה ("מפת הדרכים") ואושרו להפעלה מידית על ידי ות"ת:

 

פרויקט מחשוב ענן

בהתאם להמלצת תת-הועדה לנושאי מחשוב ותקשורת על הקמת תשתית עבור תמיכה בשירותי מחשוב ענן, אישרה ות"ת בישיבתה מיום 19.3.2014 את קידום פרויקט הענן ותקצובו בסכום של 1.8 מיליון ₪ החל מחודש אפריל 2014.

 

מערכת גישה מרחוק לחדר מחקר בלמ"ס

מערכת גישה מרחוק למאגר נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הומלצה במסגרת מפת הדרכים כאחת מתשתיות המחקר הנדרשות ביותר בתחום מדעי החברה. מטרת הפרויקט הינה לאפשר למוסדות גישה מוסדרת מרחוק למאגר נתונים רחב היקף בתחום מדעי החברה (נתונים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים) אשר השימוש בו נכון להיום, לאור נהלי הלמ"ס ופקודת הסטטיסטיקה, מחייב הגעה פיזית לחדר המחקר בלמ"ס.

בהתאם לכך, סוכם בין הלמ"ס לות"ת על מיזם משותף לפיתוח מערכת גישה מרחוק (מג"מ) הכוללת הקמת תשתית מרכזית בלמ"ס, ותחנות  עבודה שיתחברו אליה בתוך המוסדות להשכלה גבוהה. עלות הקמת התשתית המרכזית ואחזקתה נאמדת בכ-500,000 $ לחמש שנים ותמומן על-ידי ות"ת. המוסדות להשכלה גבוהה שיבחרו להתחבר למערכת יישאו בעלויות הקמת תחנות העבודה בתוך המוסד.

 

סעיף 4.10 – הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית

תקצוב התכנית בשנה"ל תשע"ה מתבסס על תוספת לבסיס בהתאם לתכנית הרב שנתית. סך היקף הביצוע התקציבי הצפוי של התוכנית בתשע"ה עומד על 137,241 אלפי ₪, מהם 131,121 אלפי ₪ מתוקצבים בסעיף בתשע"ה, ואת היתרה בסך 6,120 אלפי ₪, מוצע להקצות מתוך עודפים קיימים בסעיף שיועדו לטובת תכנית זו מתקציב שנים קודמות ויועברו במסגרת עדכון תקציב תשע"ה. כמו כן, לשנת תשע"ה תוגדר מגבלת החריגה על 15% מהגדרת האוכלוסייה החרדית בפלטפורמות בלבד .

 

4.16 – נגישות לאנשים עם מוגבלות

בהתאם לתיקון משנת 2005 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח), חייב כל מוסד להשכלה גבוהה בביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות כמוגדר בחוק, לרבות נגישות מבנים ותשתיות, נגישות השירות וכו'. במטרה לסייע למוסדות שבתקצוב ות"ת בביצוע ההתאמות הנדרשות עפ"י חוק, הוסכם בין ות"ת לבין משרד האוצר בתכנית הרב שנתית על תוספת תקציב מיועדת לנושא בסך 90 מיליון ₪. בשנים תשע"ג ותשע"ד הוקצו בכל שנה 40 מיליון  ₪, והיתרה בסך 10 מיליון  ₪ תתוקצב בתשע"ה.

בשנתיים הראשונות לתקצוב ות"ת, הוקצו הסכומים עפ"י מודל האומד את הקף ההתאמות הנדרש בכל מוסד לפי השטח הבנוי של המוסד, תוך התייחסות מיוחדת למוסדות בהם שיעור מהותי מהמבנים נבנו לפני שנת 1972 (מועד החלת דרישה בסיסית לנגישות מבנים בחוק התכנון והבנייה) וכן בהתאם למספר הסטודנטים במוסד (לפי הנחה לגבי אחוז קבוע של בעלי מוגבלות באוכלוסייה).
ות"ת מחליטה כי הקצאת התקציב לשנת תשע"ה תהיה באמצעות מודל שונה, עבור מספר מוסדות, להם מאפיינים פיזיים ייחודיים בתחום הנגישות. מודל הקצאה מפורט יובא לאישור ות"ת במהלך השנה.

 

סעיף 6.6 – מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

ות"ת מחליטה להוסיף  0.4 מיליון  ₪ לתקציב תשע"ה, כך שסך השתתפות ות"ת בסעיף תעמוד על 10 מיליון ₪. תוספת התקציב מיועדת להמשך התהליך הקיים של הגברת המחויבות המוסדית והעמקת איכות הפרויקטים והקורסים.

 

רזרבה תקציבית

בהתאם להצעת התקציב, מחליטה ות"ת להעמיד את סכום הרזרבה הכללית לשנת תשע"ה על סך של 10.51 מיליון ₪.