31/07/19

הצעת תקציב ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים תש”פ

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-31.7.19 דנה ות"ת בהצעת התקציב הרגיל לתש"פ.
ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל כפי שהובאה בפניה. יחד עם זאת ות"ת מחליטה לאשר את השינויים בהתאם למובא בזאת.
הפחתות נדרשות להתכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל תש"פ
לצורך התכנסות למסגרת התקציב, וכחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה בשנת 2019 ועקב הגידול בהשתתפות ישראל בתכנית הורייזון 2020, מחליטה ות"ת על ביצוע התאמות בצד ההוצאה בהיקף כולל של 140.25 מיליון ₪. ההפחתות ממוקדות במספר תכניות מיועדות, המפורטות בטבלה שלהלן. יצוין כי במסגרת המשאבים התקבלה תוספת בסך 92 מיליון ₪ ממשרד האוצר.

 

סעיף פחתה (מיליון ₪) הערות
הפחתות חד-פעמיות
1.1.4.34 תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות 5 אי מימוש תוספת המכסות שאישרה ות"ת לטכניון לגידול במקצועות היי-טק
3.1.18 עידוד תחום מדעי הרוח 9 של התקצוב עקב עיכוב בביצוע התכנית ושימוש בעודפים משנים קודמות
4.10 הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית 24 בעודפים מחויבים מתשע"ט
4.13 שדרוג תשתיות הוראה במכללות 2.5
4.14 שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות 2.5
4.23 למידה דיגיטלית 4 הפחתת תקציב שטרם יועד
4.29 מרכזי יזמות 10 פריסה תקציבית חדשה על פני שנים
סה"כ הפחתות חד-פעמיות 57
הפחתות בבסיס
הפחתה של 0.5% בתעריפי ההוראה 24 בבסיס של התעריפים, לרבות הסעיפים של השתתפות ישירה.
3.1.1 הקרן הלאומית למדע 10
3.1.8 קרן המו"פ האירופאית 10 הסעיף הוא לפי דרישת תשלום מהנציבות האירופית ולפי אומדן שע"ח שמרני של 4.20 ₪ ליורו. מוצע להפחית 10 מיליוני ₪ מהתקצוב, שמשמעותם תקצוב בתש"פ לפי שע"ח של 4.13 ₪ ליורו
3.2.100 יעודה למחקר 5
4.7 הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה במגזר הערבי 1.5 שימוש בעודפים מחויבים מתשע"ט
4.10 הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית 30
4.25 קידום בינלאומיות בהוראה 2
6.1 פר"ח 0.5
7.6 האקדמיה הלאומית למדעים 0.25
סה"כ הפחתות בבסיס 83.25

 

כמו כן, בהמשך להחלטת הממשלה מיוני 2019 על הפחתת תקציב המדינה מחליטה ות"ת על הפחתה חד פעמית בתקציב תשע"ט בגובה של 45 מיליוני ₪. בנוסף לכך, מחליטה ות"ת לערוך תיקון במודל המחקר עבור תשע"ט בסך 16 מיליוני ₪. לאור האמור, מחליטה ות"ת לאזן את תקציב תשע"ט ב-61 מיליוני ₪ בסעיפים הבאים:

 

סעיף פחתה (מיליון ₪) הערות
הפחתות חד-פעמיות
3.1.33 קרן דו לאומית גרמניה-ישראל 3
100.1 רזרבה כללית 5
100.2 רזרבה מיועדת 5 אשר יועד להסכם נסיעות סגל בפריפריה במכללות- טרם נחתם
100.2 רזרבה מיועדת 8 אשר יועד בשנים תשע"ח-תשע"ט לשיפוי הסכם שכר במכללות. עקב אי חתימה של כל המוסדות על ההסכם קיים תת ביצוע בסעיף
100.2 רזרבה מיועדת 15 עדכון הסכמי שכר סגל מנהלי במהלך תשע"ט – משמעות של הפחתה חד פעמית בתעריפים
מעונות סטודנטים 25 תת ביצוע קול הקורא משנת 2012
סה"כ הפחתות חד-פעמיות 61

 

מדדי תקצוב תש"פ
עד לשנה"ל תשע"ז מדד השכר היה זהה לכל המוסדות והוא עודכן בהתאם לפעימות השכר על פי הסכם השכר של הסגל הבכיר באוניברסיטאות. ב-2012 נחתם לראשונה הסכם שכר עם הסגל הבכיר במכללות ולכן ההצמדה של תוספות השכר בסגל המכללות אינה אוטומטית. בהמשך לכך, ב-5.12.16 נחתם הסכם שכר עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות לשנים 1.1.2014 – 31.12.2019, ובאוקטובר 2017 נחתמו העקרונות להסכם סגל בכיר במכללות. נכון לעת הזו חלק מהמכללות חתמו/אימצו את ההסכם וחלק מהמכללות נמצאות עדיין בתהליך של מו"מ מקומי. עקב כך, החליטה ות"ת לתקצב את המוסדות בהתאם לתוספות שכר המאושרות כך שמדדי השכר וההשתתפות הישירה יעודכנו בשני רבדים:H1 ו-W1 עבור המוסדות שחתמו על הסכם השכר ואשר התוספות מתוקף ההסכמים כבר חלות על תקציבן, ו-H2 ו-W2 עבור מוסדות שטרם חתמו על הסכם.

1.1.1 – מרכיב הוראה לאוניברסיטאות
1. על רקע הפחתות תקציב המדינה לשנת 2019 וגידול בתכנית הורייזן 2020, מחליטה ות"ת לבצע הפחתה בתעריפים בשיעור של 0.5%. מתוך הפחתה זו, 0.42% הינה הפחתה אחידה בתעריפי האוניברסיטאות ו-0.08% באמצעות הפחתה בתעריף תואר שני בביולוגיה בגובה של אלף ₪ לסטודנט ובתעריף תואר שני בהנדסה, תעשיה וניהול בגובה של אלפיים ₪ לסטודנט.

2. מכסות אוניברסיטת אריאל – הפחתה של 2 מכסות בגין עדכון מספר הסטודנטים בסיעוד.

 

 

3. הכללת שבתונים ופטור מהוראה (להלן: פטמ"ה) ביחס סטודנט לסגל אקדמי בכיר – מספר חברי הסגל הבכיר במוסד המשמש לצורך חישוב היס"ס, אינו לוקח בחשבון את חברי הסגל הבכיר הנמצאים בשנת שבתון ופטמ"ה. מאחר ושבתונים ופטמ"ה הם חלק מזכויות הסגל, והמוסדות אינם יכולים לקלוט חברי סגל אקדמי בכיר במקומם באופן זמני, ובנוסף כדי לצמצם את ההשפעה על עיתוי יציאת הסגל לשבתונים במהלך השנה, מחליטה ות"ת לכלול אותם בתחשיב יחס סטודנט לסגל אקדמי בכיר ולנרמל את היעד ע"פ ממוצע תלת שנתי הכולל גם שבתונים ופטמ"ה לכל מוסד בהתאם. הכללת השבתונים והפטמ"ה ועדכון היעד יכנסו לתוקף החל מתקציב תשפ"א. להלן השפעת השינוי על המוסדות בתקציב תש"פ (הנתונים נכונים רק לשנת תש"פ, בשנים הבאות יתכנו נתונים אחרים):

4. חברי ות"ת מבקשים מהצוות המקצועי להכין לאחת מישיבות הות"ת הקרובות דיון מעמיק בנושא היס"ס, וזאת בהמשך למספר פניות שהתקבלו מהמוסדות במהלך השנה.

1.1.2- מרכיב המחקר לאוניברסיטאות
במעבר מתקציב תשע"ט מקורי לתקציב תש"פ מקורי מחליטה ות"ת להגדיל ריאלית את סך משאבי רכיב המחקר באוניברסיטאות בסך של 30,000 אלפי ₪ כמו כן, מחליטה ות"ת כי מתוך תקציב המחקר, 15,000 אלפי ₪ ישמשו רזרבה מיועדת לתיקונים במודל המחקר.
תקצוב תעודות הוראה: 1.1.1 מרכיב ההוראה לאוניברסיטאות, 1.1.4.26 מקבלי תעודות הוראה, 1.2.1 מרכיב ההוראה במכללות

בנוסף, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 26.4.2017, על תמרוץ תחומים שהוגדרו כנדרשים על ידי משרד החינוך, מחליטה ות"ת על עדכון מודלי התקצוב והוספת מקדם עדיפות עפ"י רמות העדיפות שהגדיר משרד החינוך: עדיפות גבוהה- 1.3, עדיפות בינונית-1, עדיפות נמוכה- 0.7. כמו כן, מחליטה ות"ת לבצע עדכון זה בשתי פעימות כך שבתקציב תש"פ יעמדו המקדמים על: 1.15, 1, 0.85 בהתאמה והחל מתקציב תשפ"א יעודכן המודל באופן מלא. עפ"י רמות העדיפות שהגדיר משרד החינוך נמצא כי בעדיפות גבוהה נמצאים מקצועות בהם קיים חוסר במערכת החינוך- ליבה, מדעים, ומוזיקה. בעדיפות בינונית נמצאים מקצועות כגון: היסטוריה, החינוך בגיל הרך, גיאוגרפיה ולימודי שפה שניה. בעדיפות נמוכה נמצאים מקצועות בהם קיים עודף מורים כגון: אזרחות, אמנויות, חינוך גופני וחינוך מיוחד. סיווג המקצועות לרמות עדיפות יתעדכן מדי שנה בהתאם להחלטות משרד החינוך.

1.1.4.26 מקבלי תעודות הוראה
כיום התקצוב של מקבלי תעודות הוראה מתבסס על נתוני הבוגרים המדווחים על ידי הלמ"ס (t-2) והביצוע מתבסס על נתוני הבוגרים המדווחים על ידי הלמ"ס (t-1). על מנת להסיר את חוסר הודאות לגבי הסכום שישולם בסוף השנה ולצורך ייעול ההקצבה, מחליטה ות"ת כי התקציב והביצוע בהקצבה זו יתבססו על נתוני הבוגרים המדווחים על ידי הלמ"ס (t-2).

1.2.1- מרכיב ההוראה במכללות

  1. עדכון תעריפים

1. על רקע הפחתות תקציב המדינה לשנת 2019 וגידול בתכנית הורייזן 2020, מחליטה ות"ת על הפחתה בתעריפים בשיעור של 0.5%. מתוך הפחתה זו, 0.23% הינה הפחתה אחידה בתעריפי המכללות ו-
0.27% באמצעות הפחתה בתעריפי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ומדעי הרוח כמפורט להלן:

  • הנדסת תעשייה וניהול– במסגרת בחינת מקצועות ההנדסה נמצא כי תעריף זה מתוקצב ביתר ביחס לעלות הפעלת תכניות הלימוד בתחום זה במכללות. לאור האמור מחליטה ות"ת להפחית מתעריף זה 2 אלפי ₪, בשתי פעימות: (1) אלפי ₪ בכל אחת מהשנים תש"פ ותשפ"א.
  • מדעי הרוח– במסגרת בחינת מקצועות ההנדסה נמצא כי תעריף זה מתוקצב ביתר באופן משמעותי ביחס לעלות הפעלת תכניות הלימוד בתחום זה במכללות, וכי על תעריף זה להיות זהה לתעריף מדעי החברה במכללות. לאור האמור, ולאור המשמעויות התקציביות למוסדות, מחליטה ות"ת להתאים תעריף זה לתעריף מדעי החברה בחמש פעימות: (1.03) אלפי ₪ בכל אחת מהשנים תש"פ-תשפ"א, (2.07) אלפי ₪ בכל אחת מהשנים תשפ"ב-תשפ"ד.

2. במסגרת בחינת הצוות המקצועי את תעריפי התקצוב, נמצא כי תעריף מוסיקה ועיצובים ייחודיים לתואר ראשון נדרש לעדכון. לאחר עדכון תעריף עיצובים ייחודיים ואיחוד עם תעריף מוסיקה בהתאם להחלטת ות"ת מינואר 2018, נמצא כי תעריף זה אינו משפה באופן נאות את עלויות הפעלת תכניות הלימוד ותחומים אלו במכללות, וכי יש לבצע הגדלה בתעריף זה. לאור האמור מחליטה ות"ת להגדיל תעריף זה ב-1 אלפי ₪ החל מתקציב תש"פ.

2 .התאמת מכסות בתשפ"א ובחינה מחודשת של חלוקת מכסות מותנות
נכון לתקציב תש"פ ישנן במכללות 4,707 מכסות לא מנוצלות, לאור ההיקף המשמעותי של המכסות הלא מנוצלות והחשיפה התקציבית לות"ת הנגזרת ממנו לשנים הבאות, מחליטה ות"ת לבצע התאמת מכסות באופן הבא: הפחתת 50% מהמכסות הלא מנוצלות לאחר ניקוי צפי גידול בבסיס על פי גידול מספרי הסטודנטים בשנה א' בין תשע"ח לתשע"ט.

 

מוסד פער מכסות לעומת סטודנטים הצעה לקיצוץ- הפחתת 50% ממכסות לא מנוצלות מכסות מעודכנות
בצלאל 2,179
מוסיקה 19 826
שנקר 114 (43) 2,950
מכון לב 441 (122) 3,066
אורט בראודה 9 3,122
אפקה (122) 2,958
סמי שמעון 213 (81) 4,114
עזריאלי 993 (457) 1,751
חולון (279) 4,084
הדסה (308) 2,602
ת"א יפו 329 (128) 4,109
עמק יזרעאל 339 (170) 4,244
תל חי 159 (80) 3,570
ספיר 645 (295) 4,905
רופין 3,628
אשקלון 215 (108) 3,729
גליל מערבי 302 (151) 2,474
צפת 105 (53) 2,728
כנרת (72) 2,226
אחווה 340 (170) 2,253
בית ברל 216 (108) 3,045
סמינר הקיבוצים 268 (101) 3,252
סה"כ 3,926 (2067) 67,815

 

בנוסף, במסגרת הפעימה השנייה להקצאת המכסות לתכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב, הקצתה ות"ת מכסות מותנות לשנים תשפ"א-תשפ"ב אשר שוריינו למוסדות ספציפיים ויוקצו בהתאם לצורך בפועל. לאור האמור, מחליטה ות"ת לבטל את שריון מכסות אלו עבור מוסדות להם מכסות פנויות ולא חל בהם גידול במספרי הסטודנטים בין תשע"ח לתשע"ט. הקצאה מחודשת של מכסות אלו תובא לאישור בות"ת במהלך תש"פ. להלן פירוט ההצעה:

 

מכסות מותנות שינוי בסטודנטים תשע"ח-תשע"ט הצעה לביטול הקצאת מכסה לצורך חלוקה מחדש
תשפ"א תשפ"ב תשפ"א תשפ"ב
אורט בראודה 145 128 90
סמי שמעון 88 77 (43) 88 77
ת"א יפו 0 60 59
ספיר 0 34 (98) 34
גליל מערבי 0 51 (50) 51
סה"כ 233 350 (42) 88 162

 

3. הפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית
לאור החסרונות הבולטים של לימודים במסגרת אחריות אקדמית ובעיקר בכל הקשור לירידה משמעותית במידת הפיקוח של האוניברסיטאות לגבי רמת הלימודים במכללות וחוסר פיתוח של סגל מקומי קבוע עם מחויבות למכללה המעיב על התפתחות בריאה של המוסד החליטה מל"ג להביא לסיום הדרגתי של מסגרת לימודים זו. בהמשך להחלטה זו, גיבש הצוות המקצועי בות"ת יחד עם המכללות הרלוונטיות: אשקלון, צפת, גליל מערבי, כנרת ואחוה, מתווה פרטני ליציאה לעצמאות אקדמית הכולל סגירת תכניות בחסות ופתיחתן של תכניות עצמאיות. מתווה היציאה לעצמאות של כל מכללה אושר בות"ת, אשר החליטה בנוסף כי חריגה מהותית מהמתווה שאושר תוביל להפחתת הסטודנטים החורגים ממודל התקצוב של ות"ת (לא יכללו במודל ההוראה). בהתאם למתווים בשנה"ל תשע"ט לא אמורים ללמוד סטודנטים במסגרת תכניות אלו.
עפ"י מספרי הלומדים לתכניות אלו בתשע"ט (נתוני למ"ס) עולה כי במכללות אשקלון וגליל מערבי ישנה חריגה שלפי המתווה מצריכה הפחתת 64 סטודנטים ו41- ממודל התקצוב בהתאמה. ההרשמה לתכניות בחסות אוניברסיטה באשקלון נסגרה במרביתה בשנה"ל תשע"ו ובתכנית אחת בלבד נסגרה בתשע"ז, וההרשמה לתכניות בחסות אוניברסיטה בגליל מערבי נסגרה כולה בתשע"ו. כמו כן, חלק מהחריגה האמורה נובע מסטודנטים אשר החלו את לימודיהם לפני מספר שנים ושבו לאחרונה להשלמת הלימודים לאור העובדה כי התכנית עתידה להיסגר.
לאור האמור לעיל ובפרט סגירת ההרשמה לשנה א' באופן מלא (כך שלמעשה למכללות אין שליטה מלאה על היקף המלומדים בתכניות בחסות) ועם התקדמות התהליך, מחליטה ות"ת, כפי שהחליטה במסגרת תקציב תשע"ז-תשע"ט, כי בתקציב תש"פ ההפחתה בפועל לאשקלון וגליל מערבי תהיה בשיעור 25% מההפחתה הנדרשת כך שתעמוד על 16 סטודנטים ו10 סטודנטים בהתאמה, שמשמעותם 250 אלפי ₪ ו-143 אלפי ₪ בהתאמה.

4. מודל סיוע למוסדות בגין שילוב אוכלוסיות מוחלשות
בהתאם להחלטת ות"ת מיום 25.4.18 על הקצאת 4,000 אלפי ₪ לטובת מודל סיוע למוסדות בגין שילוב אוכלוסיות מוחלשות, בהם אחוז גבוה של סטודנטים מהחברה הערבית, מחליטה ות"ת להקצות את התקציב באופן יחסי בין המוסדות העומדים בתנאי הסף כפי שהוגדרו בהחלטת ות"ת: מוסדות כלליים – 50% סטודנטים מהחברה הערבית ומעלה, מוסדות להנדסה- 20% סטודנטים מהחברה הערבית ומעלה.
המוסדות העומדים בתנאי הסף בתשע"ט הינם: המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית כנרת, המכללה האקדמית גליל מערבי, מכללה אקדמית להנדסה אורט בראודה.
המוסדות העומדים בתנאי הסף בתש"פ הינם: המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית כנרת, המכללה האקדמית גליל מערבי, מכללה אקדמית להנדסה אורט בראודה והטכניון (באמצעות סעיף תקציב 1.1).
מנגנון ההקצאה מתבסס על הקריטריונים הבאים: תמהיל מקצועות הלימוד במוסד, תמהיל מקצועות הלימוד של סטודנטים יוצאי החברה הערבית במוסד ואשכול סוציו-אקונומי ממוצע של האזורים מהם מגיעים הסטודנטים במוסד. להלן פירוט אופן הניקוד:

1. תמהיל מקצועות הלימוד במוסד
שיעור מספרי הסטודנטים הכולל בשנה"ל t-2 בכל אחד מדרגות מקצועות הלימוד המבוססים על דירוג תחומי של תכנית אירתיקא במכפלה של הניקוד הרלוונטי לכל רמת דירוג:

א ב ג ד
40 30 20 10

2. תמהיל מקצועות הלימוד של סטודנטים יוצאי החברה הערבית במוסד
שיעור מספרי הסטודנטים מהחברה הערבית בשנה"ל t-2 בכל אחד מדרגות מקצועות הלימוד המבוססים על דירוג תחומי של תכנית אירתיקא במכפלה של הניקוד הרלוונטי לכל רמת דירוג:

א ב ג ד
40 30 20 10

3. אשכול סוציו-אקונומי ממוצע של האזורים מהם מגיעים הסטודנטים במוסד בשנה"ל t-1

גובה אשכול ממוצע ניקוד
עד 4 40
4-5 20
5-6 10
למעלה מ-6 0

להלן הקצאת תשע"ט:

שם המוסד ניקוד על מקצועות תשע"ז -כללי ניקוד על מקצועות תשע"ז -ערבים ניקוד על פריפריה חברתית סה"כ משקל תקציב (אלפי ₪)
בראודה 40 40 10 90 27% 1098
גליל מערבי 21 21 20 62 19% 756
צפת 24 26 40 90 27% 1098
כנרת 24 22 40 86 26% 1049

 

להלן הקצאת תש"פ:

שם המוסד ניקוד על מקצועות תשע"ז -כללי ניקוד על מקצועות תשע"ז -ערבים ניקוד על פריפריה חברתית סה"כ משקל תקציב (אלפי ₪)
המכללה האקדמית אורט בראודה 40 40 10 90 22% 867
המכללה האקדמית גליל מערבי 22 21 20 63 15% 607
המכללה האקדמית צפת 24 25 40 89 21% 858
מכללת כנרת 24 23 40 87 21% 839
הטכניון 38 38 10 86 21% 829

ה. הטמעת הסכם שכר 2012 – לאור חתימת כלל המכללות על הסכם שכר הסגל האקדמי הבכיר 2012 מחליטה ות"ת לבחון במהלך תש"פ הטמעת תקציב הסכם 2012 בתעריפי ההוראה במכללות.

ו. מכסות בית ברל וסמינר הקיבוצים – שנת תש"פ היא השנה הראשונה בה בית ברל וסמינר הקיבוצים מתוקצבות באופן מלא עפ"י מודל תקצוב ות"ת, בהתאם לכך מחליטה ות"ת על קביעת מכסה ללומדים להרחבת הסמכה והסבת אקדמאים, כפי שהחליטה ות"ת לגבי אחוה, בהתבסס על מספר סטודנטים ממוצע בתשע"ח-תשע"ט:

  • בית ברל- 860 מכסות
  • סמינר הקיבוצים- 630 מכסות

1.3 האוניברסיטה הפתוחה
גידור הירידה בתקציב האו"פ – בהחלטת ות"ת מיום 7.3.2012 נקבע כי "בשל ייחודיות האו"פ בנוגע להיעדר תנאי קבלה ובשל התנודתיות הגבוהה בתפוקות המוסד, נקבע גידור תקציבי לתקופת התכנית הרב שנתית כדלקמן:
גידול ריאלי בתקציב בין שתי שנים עוקבות לא יעלה על 3%.
קיטון ריאלי בין שתי שנים עוקבות יוגבל עד לגובה של 1.5%."
ות"ת מחליטה כי הגידול הריאלי בין שתי שנים עוקבות יוגבל ל1.5% בדומה למגבלה על הקיטון בתקציב הריאלי.
2. חשיפה למדדי התקצוב של ות"ת – התפלגות ההוצאות השוטפות של האו"פ דומה ליתר האוניברסיטאות וזאת בשונה מהתפלגות ההכנסות שנשענת ברובה על הכנסות משכ"ל (לעומת יתר האוניברסיטאות הנשענות יותר על הכנסות ות"ת). רוב השתתפות ות"ת צמודה למדד השכר ואילו שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן. לאור הפער החיובי בין מדד המחירים לצרכן למדד ההשתתפות הישירה בשנים האחרונות, אין התאמה באו"פ בין התייקרות ההוצאות להתייקרות ההכנסות. הצוות המקצועי בות"ת חישב ומצא פער אפקטיבי בתקצוב האו"פ הגורם לשחיקת קצב גידול הכנסותיו לעומת קצב הגידול בהוצאותיו. על פי תחשיב הצוות המקצועי, נדרש לפצות את האו"פ על החשיפה למדדים בשנה הקודמת בתוספת הגידול בחשיפה למדדים במעבר לתקציב תש"פ. החשיפה בגין מדדי התקצוב שחושבה בין תשע"ט לתש"פ עומדת על 1,292 אלפי ₪. בהינתן כי בתשע"ט עמד הגידור התקציבי על סך 2,000 אלפי ₪, מחליטה ות"ת כי בגין הגידול בחשיפה למדדי התקצוב בתש"פ, יעמוד השיפוי בגין מדדים בתש"פ ביחס לתשע"ט על סך 3,292 אלפי ₪.

3. עדכון מודל התמריצים של האו"פ – מטרת רכיב זה היא לתמרץ את האו"פ להשגת ולהגשמת יעדיה בהתאם לייחודה במערכת ההשכלה הגבוהה. לאור שינויים שחלו במרכיבי הפיתוח איתם מתמודדת האוניברסיטה הפתוחה מאז אושר מודל התמריצים בשנת 2012, הנובעים בין היתר משינויים ושיפורים טכנולוגיים, מגמות עולמיות בנושא פיתוח תהליכי למידה חדשניים וכיו"ב, פנה הצוות המקצועי בות"ת לאוניברסיטה להציע חלופות או לחילופין לבצע הגדרה מחדש של מרכיבי הפיתוח האקדמי של מרכיבי הפיתוח במודל התמריצים. לאור כך, העבירה האוניברסיטה מספר הצעות. לאחר בחינת ההצעות מחליטה ות"ת לעדכן ולשנות את מרכיב הפיתוח שבמודל התמריצים של האו"פ באופן הבא:

להלן הסבר לגבי מהות הרכיבים במודל המעודכן:
כותרים חדשים – פיתוח חומרי לימוד בקורסים חדשים.
כותרים מעודכנים – פיתוח חומרי לימוד בקורסים קיימים.
טכנולוגיות למידה מתקדמות –

  • פיתוח חומרי לימוד דיגיטליים הכוללים הרצאות מצולמות, סרטונים, קישורים אינטרנטיים, מאמרים, מדריכי למידה שבאמצעותם יהפכו אתרי הקורסים לסביבת לימודים נגישה המאפשרת למידה עצמית בטכנולוגיות מתקדמות.
  • מודל הרצפים הכולל דיגיטציה של חומרי הקורסים ושילובם באתרי הקורסים כלומדות מתקדמות לקידום הפדגוגיה האינטראקטיבית.

כמו כן, מחליטה ות"ת להחיל את עדכון מודל התמריצים כבר בתקציב תש"פ. נדגיש כי עדכון המודל אינו כרוך בתוספת תקציב היות שערכו הכספי של המודל החדש שווה לערכו הכספי של המודל הישן כמוצג לעיל.
2.2/2.1 – הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות
בדומה להפחתה שבוצעה בתעריפי מרכיב ההוראה בתקציב תש"פ בשיעור 0.5%, מחליטה ות"ת לבצע הפחתה בשיעור דומה מההשתתפות המקבילה של ות"ת בקרנות הצמיתות. ההפחתה מסתכמת ב- 698 אלפי ₪.

3.1.1 – הקרן הלאומית למדע
הפחתה בבסיס תקציב תכניות הליבה של הקרן – הפחתה של 10,000 בבסיס תקציב תכניות הליבה של הקרן וזאת בשל ההפחתות בתקציב המדינה והגידול הצפוי בהשתתפות ות"ת בתכנית הורייזן 2020.
מענקי ציוד מוסדי – התכנית אושרה בות"ת ביום 25.7.2018, כחלק מהתכנית הכוללת לתמיכה בהקמה ושדרוג תשתיות מחקר בתכנית הרב שנתית. בתשע"ט ניתנה תוספת של כ-10,000 אלפי ₪ לתכנית מענקי הציוד המוסדי כך שתקצוב התכנית עלה לסך 20,520 אלפי ₪. החל מתש"פ תעבור הפעלת תכנית מענקי הציוד המוסדי מהקרן הלאומית למדע לות"ת, ובהתאם לכך יופסק תקצובה במסגרת הקרן (בסעיף 3.1.1). החל מתש"פ תתוקצב תכנית מענקי הציוד המוסדי בסעיף 3.2.1.10.1.
התכנית למחקרים משותפים אוניברסיטאות-מכללות – בהתאם להחלטת ות"ת מיום 16.7.2015, אושרה תכנית לעידוד קיום שיתופי פעולה מחקריים בקרב חוקרים מהמכללות עם עמיתיהם באוניברסיטאות. שיתופי פעולה אלה עשויים לזכות בתוספת מימון מקסימלית בסך 80 אלפי ₪ במסגרת תכנית מענקי המחקר האישיים. בתשע"ז מומן מחזור המענקים הראשון בתכנית זו. על בסיס חוות הדעת של הקרן מחליטה ות"ת להקפיא את התכנית בתש"פ ובמהלך השנה לבחון אפשרויות נוספות להפעלתה בהמשך.

3.1.8 – קרן המו"פ האירופאי – הפחתה של 10,000 אלפי ₪ מהתקציב המחושב בהתאם לאומדני האיחוד האירופי והרשות לחדשנות. המשמעות היא תקצוב השתתפות ות"ת בתכנית בתש"פ לפי שער של כ-4.13 ₪ ליורו במקום לפי אומדני הרשות לחדשנות העומדים על שער של 4.20 ₪ ליורו.

3.2.100 יעודה למחקר – ות"ת מחליטה להפחית את בסיס תקציב היעודה בתש"פ בסך של 5,000 אלפי ₪.

3.3.3.8- מלגות דוקטורנט – חד שנתי בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים מיום 22.6.2018, החליטה ות"ת ביום 21.2.2018 על תכנית המלגות לדוקטורנטים בינלאומיים המגיעים לישראל לשנה אחת. התכנית אושרה לשנים תשע"ט-תש"פ, במסגרתה מחולקות מדי שנה 40 מלגות חד שנתיות ל-8 אוניברסיטאות המחקר בגובה של 80 אלפי ₪ לשנה. עם סיומה של שנת ההפעלה הראשונה דווח לצוות המקצועי בות"ת על ביקוש רב לתכנית זו, ולכן מחליטה ות"ת להגדיל את מספר המלגות המחולקות בשנת תש"פ ל-56, כך שלכל אוניברסיטת מחקר יוקצו 7 מלגות בגובה של 80 אלפי ₪ לשנה. סך התקציב יעמוד על 4,480 אלפי ₪, במקום 3,200 אלפי ₪. התוספת הינה ממקורות התכנית הרב שנתית לנושא הבינלאומיות.
4.7.2 הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית כללי
סך התקציב הנדרש לסעיף זה עומד על 75,794 אלפי ₪, מתוכו 69,786 אלפי ₪ הינם ממקורות התקציב הרב שנתי תשע"ז-תשפ"ב להנגשת החברה הערבית המתייחס לשנה"ל תש"פ.
ות"ת מחליטה כי יתרת התקציב הנדרש, בסך 6,008 אלפי ₪, תילקח מיתרות צבורות בסעיף במסגרת עדכון תקציב תש"פ. כמו כן, עקב הפחתות בתקציב המדינה לשנת 2019 והגידול הריאלי בתכנית הוריזין 2020, מחליטה ות"ת להפחית תקציב זה ב-1,500 אלפי ₪ בבסיס.

4.21.2 תכנית "רואד" – "הישגים" לחברה הערבית
בשנה"ל תש"פ תמשיך התכנית את מגמת הגידול ב-2.5 רכזים, 2 מהם בשכונות מזרח ירושלים בהתאם להחלטת ממשלה 3790 ולהחלטת ות"ת מיום 4.7.2018. בהתאם לכך מחליטה ות"ת להגדיל את תקציב תכנית רואד ב-2,440 אלפי ₪ ל-14,985 אלפי ₪.

4.22 איכות ההוראה
ות"ת מחליטה על הקצאת תקציב של 500 אלפי ₪ בתש"פ מתוך הרזרבה הכללית עבור המשך תקצוב קול קורא תחרותי נוסף לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה.

4.27 תקווה ישראלית באקדמיה
ות"ת מתקצבת את עלות המשרה של "ממונה תקווה ישראלית" וכן מפגשי למידה של הסגל האקדמי והמנהלי במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת, בסך 9,500 אלפי ₪, מזה 2,000 אלפי ₪ מבסיס מקורות התכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי. 1,000 אלפי ₪ נוספים מועברים בעדכון תקציב מיתרות התכנית להנגשת ההשכלה גבוהה לחברה הערבית. ות"ת מחליטה לאשר את הארכת התכנית במתכונת זו לתשע"ט ותש"פ.
כמו כן, הובא מחליטה ות"ת הגדלת התקציב עבור תכנית העוסקת באקדמיה-תעסוקה ב-1,500 אלפי ₪, ובנוסף מחליטה ות"ת כי לקראת תשפ"א ייבחן תקצוב ות"ת את המוסדות באשר לממונה תקווה ישראלית באקדמיה.

6.1 פר"ח
בעקבות הביצוע ההדרגתי של הרפורמה בהרכב החונכות בפר"ח, על פיו החונכות תכלול מרכיב הדרכתי של כ-20 שעות בשנה (וכ-100 שעות חונכות), אשר יעלה את המודעות של הסטודנטים לסוגיות חינוכיות וחברתיות הרווחות בקהילה ובמדינה. בנוסף לשינוי מתכונת הליווי לחונכי פר"ח מליווי אישי לליווי קבוצתי, שמטרתו לאפשר ליצור קהילת חונכים רפלקטיבית ולומדת, בשנה"ל תשע"ח הופעל פיילוט של מודל ההפעלה החדש עם כ-2,000 חונכים, בתשע"ט התרחב המודל לכ-8,000 חונכים ובתש"פ הצפי הוא לכ-16,000 חונכים. היעד הינו שבתשפ"א יגיע המודל למימוש מלא. תקציב פר"ח הופחת בתשע"ט כחלק מההפחתות בתקציב ות"ת בסכום של 2,000 אלפי ₪.
לאור התרחבות הרפורמה, מחליטה ות"ת לאשר את הגדלת תקציב תש"פ ב 250 אלפי ₪.
6.5 – השתתפות בסיוע לליקוי למידה
ות"ת תקצבה נושא זה עד כה כהקצבה ייעודית. מטרת התקצוב הינה תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה המפעילים תכניות מיוחדות לסיוע לסטודנטים בעלי לקויות למידה. ההקצבה לכל מוסד מתבססת על מפתחות יחסיים הלוקחים בחשבון את היקפי הסיוע הניתנים בפועל. המודל מתמרץ את השקעת המוסדות במגוון סוגי התמיכות: התאמות בדרכי היבחנות, ימי אוריינטציה לסטודנטים ולסגל, חונכויות ע"י סטודנטים, טיפול ע"י מומחים, סדנאות וכוח אדם מקצועי. ות"ת מחליטה כי בתשפ"א חלוקת התקציב לנושא זה תהיה בהתאם לקירוב השיעור הממוצע של הסטודנטים לקויי הלמידה באוניברסיטאות בנפרד ובמכללות שבתקצוב ות"ת בנפרד, כך שסה"כ הממוצע המערכתי לא יעלה על 12%.

6.6 – מעורבות אקדמיה בקהילה
ות"ת מחליטה כי סך התקציב הנדרש בסעיף עומד על 33,780 אלפי ₪, מזה 23,616 אלפי ₪ מתקציב תש"פ מקורי והיתרה, בסך 10,164 אלפי ₪, תושלם בעדכון תקציב תש"פ. ראשית מעודפי תשע"ט, ככל שיהיו, בסעיף מעורבות אקדמיה בקהילה והיתר מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים לתש"פ, זאת בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, ות"ת והתאחדות הסטודנטים, לפיו עד 9,000 אלפי ₪ מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים יופנו לפעילויות מעורבות אקדמיה בקהילה אשר התאחדות הסטודנטים מעוניינת לקדם ואושרו בות"ת.

7.1 – מכינות קדם אקדמיות
העברת המכינות הקדם אקדמיות מאחריות משרד החינוך לאחריות מל"ג/ות"ת החל מתשע"ז במסגרת רפורמה כוללת, אקדמית, תקציבית, תכנונית וניהולית אושרה בות"ת ביום 20.4.16 ובמל"ג ביום 9.8.16. כחלק מהרפורמה התקציבית נקבע כי החל משנה"ל תשע"ט יונהג שכר לימוד אחיד במכינות הקדם אקדמיות בגובה שכר הלימוד לתואר שני. ביום 13.6.18 החליטה ות"ת כי מודל תקצוב המכינות יתרחב ויכלול מרכיב תקצובי חדש לפי עלות נורמטיבית לתלמיד, בהתאם למודל תמריצים בעל מאפיינים אקדמיים וחברתיים. ות"ת מחליטה לאשר את הארכת התכנית במתכונתה זו בתש"פ.

7.6 – האקדמיה הלאומית למדעים – בעקבות הפחתות בתקציב המדינה לשנת 2019 והגידול הריאלי בתקציב הורייזון 2020 מחליטה ות"ת להפחית מבסיס תקציב האקדמיה 254 אלף ₪.

7.13 – הסדרת ההכשרה הקלינית בבתי הספר לרפואה
סך התקציב בסעיף עומד על 20,893 אלפי ₪, מתוך כך מחליטה ות"ת להקצות 5,000 אלפי ₪ בטרם הוקצה לטובת רשת ביטחון של הסדרת תשלומי האוניברסיטאות לבתי החולים.

100 רזרבה
ות"ת מחליטה כי סך הרזרבה בתקציב תעמוד על 25,845 אלפי ₪, מתוכם 20,845 רזרבה כללית ו- 5,000 אלפי ₪ רזרבה מיועדת עבור חיזוק הפריפריה.

 

 

2. תוכנית הלימודים הארבע שנתית ברפואה (M..D) של אוני' אריאל – היבטים תקציביים 

לסיכום:
ות"ת קיימה דיון מקיף ומצאה שלמרות המלצות הצוות המקצועי, עדיין נדרש מענה בנושאים הבאים:
א' מהיכן יגיעו תקציבי המחקר.
ב' ות"ת מבקשת לקבל פירוט על תשתית המחקר, כולל מעבדות וציוד וכן מהן ההוצאות השוטפות הנדרשות בגין תשתיות אלו.
ג' עדכון ההוצאות והתאמת גודל הקרן הנדרשת, להבטחת איזון הפקולטה.