23/07/13

הקמה ואישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.H.M.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

מליאת המועצה דנה בהרכב הוועדה המוצע לבדיקת בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  (M.H.M.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות החליטה לאשר אותו, כלהלן:

  • פרופ' דב צ'רניחובסקי – המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר
  • פרופ' יפה מכנס – הפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' יעקב רפא – הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן
  • גב' מוניקה שמילוביץ' – אופנר- רכזת הוועדה