23/07/13

הקמה ואישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת.
  2. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  3. לאשר את הרכב הועדה, כלהלן:
  • פרופ' עמית שכטר – המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – יו"ר
  • פרופ' יואל כהן – ביה"ס לתקשורת, אוניברסיטת אריאל
  • ד"ר אורן סופר – ראש תחום תקשורת במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה