23/07/13

הקמה ואישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בייעוץ

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בייעוץ,  כלהלן:
  • פרופ' אילן משולם – בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' שפרה שגיא – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • ד"ר ורדה זילברברג – ראש תוכנית ייעוץ ופיתוח ארגוני למנהלים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל, ומנהלת מכון זיו לפיתוח ארגוני
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה
  1. לבקש מהוועדה המקצועית לבחון את שם התוכנית המוצע.