23/07/13

הקמה ואישור הרכב ועדה מלווה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת, המתקיימת במוסד האקדמי נצרת

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המלווה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת, המתקיימת במוסד האקדמי נצרת,  כלהלן:

  • פרופ' נעמה שפי – החוג לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר – יו"ר
  • פרופ' ענת פירסט – המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה
  • פרופ' ז'רום בורדון – החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב
  • גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר, רכזת הוועדה