26/02/20

הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים עבור אוניברסיטת בר אילן

בישיבת ות"ת ביום 26.2.20 נמסרה סקירה על הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים לאוניברסיטת בר-אילן וזאת בהמשך להחלטות ות"ת מיום 23.11.2016, מיום 28.6.2017 ומיום 14.12.2017 באשר לבניית מעונות סטודנטים באוניברסיטת בר אילן, ובהמשך למסמך מס'  4672 שהציג לות"ת את מלוא התכנית להקמת המעונות ואת הקווים המנחים שקיימים בהסכם מול היזם, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מאשרת את פרויקט הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים באוניברסיטת בר-אילן, בהיקף של 1,720 מיטות מתוך כך 1,260 בנייה חדשה ו-460 שיפוץ מעונות קיימים בכפוף לעמידה בהנחיות להלן:

1.1 לאור הדרישה לרשת ביטחון, האוניברסיטה נדרשת לדווח לות"ת על כל שינוי בשיעור האיכלוס מבעוד מועד, וכן לדווח לגבי שיעור האכלוס מסטודנטים שאינם מבר אילן.

1.2 דמי השכירות לא יעלו על 1,850 ₪ למיטה וממוצע השכירות החודשי לא יעלה על 1,520 ₪, וכל שינוי בדמי השכירות יעשה בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

1.2.1 השינוי המבוקש עומד בדמי השכירות המקסימליים והממוצע לדמי השכירות למיטה כאמור לעיל.

1.2.2 השינוי לא ישפיע על סטודנטים ששוכרים בפועל דירה לפי הסכם קיים, אשר מחדשים לשנה העוקבת (למעט מדד).

1.2.3 לא יהיה פער שכירות בין דירות זהות.

1.2.4 שכר הדירה לסטודנט יהיה נמוך מהשוק המקומי.

1.3 מבחינת תמהיל דירות טרם ביצוע שינוי בתמהיל האוניברסיטה תציג לות"ת מה המשמעות של השינוי, וכן תדווח אם קיימת השפעה כלשהי על דמי ההרשאה.

1.4 כל סכום שיתקבל על-ידי היזם עבור הפעילות עם הסטודנטים יהיה כלהלן:

– עד 1 מ' ₪ לכיסוי הוצאות האוניברסיטה עובר פעילות שוטפת לטיפול בסטודנטים.

– כל סכום העולה על 1 מ' ₪ לשנה הנובעים מהתשלום הקבוע והתשלום ממחזור הכנסות, יוקצו במלואם לטובת מלגות לסטודנטים.

2. ות"ת מציינת כי שינוי במכרז המעונות הינו עסקה כלכלית משמעותית שהאוניברסיטה הייתה מחויבת, בהתאם להנחיות ות"ת, לדווח לות"ת טרם חתימה על מכרז במיוחד לאור התחייבות כלפי צד ג' בו יש לאוניברסיטה מחויבות נוספות על המחויבויות של ות"ת. לאור האמור האוניברסיטה לא תוכל לגשת לקול הקורא במסגרת תכניות של פיתוח פיסי עד סוף התכנית הרב שנתית הנוכחית (תום שנה"ל תשפ"ב).

3. מלוא האחריות על ההסכם מול היזם הינה על האוניברסיטה, וכל השפעה תקציבית שנגזרת מההסכם מול היזם יהיה באחריות האוניברסיטה.

4. ככל ורמ"י תדרוש דמי חכירה עבור הקרקע, תוכל האוניברסיטה להקצות עד 4 מיליוני ₪ עבור מרכיב המעונות בקרקע, כאשר המימון לנושא יהיה מתוך ההכנסות שפורטו בסעיף 1.4 לעיל.