20/07/21

הקמת אוניברסיטה בגליל

בישיבתה ביום י"א באב תשפ"א (20.7.2021) קבלה המועצה להשכלה גבוהה סקירה ראשונית בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל.

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להקים ועדה שתפעל ותגבש מודל להקמת אוניברסיטה בגליל.

להלן שמות חברי הוועדה:

  • פרופ' אהרן צ'חנובר - יו"ר
  • פרופ' יוסי קלפטר
  • פרופ' רבקה כרמי
  • פרופ' מוטי שגב
  • פרופ' חרמונה שורק
  • מר משה ויגדור, חבר מל"ג
  • מר שמואל סלבין, חבר ות"ת

החלטה זו כפופה לאישור ות"ת.

חברי הוועדה יחתמו על התחייבות למניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות כמקובל. הצוות המקצועי ילווה את עבודת הוועדה כמקובל.