03/04/19

הקמת בניין למדעי החברה וההייטק – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום 3.4.2019 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל להקמת שלב א' של מבנה מדעי החברה וההייטק. בהתאם לכך, ות"ת מעדכנת את החלטתה מיום 22.7.2017 לפיה אושר לאוניברסיטת אריאל להקים מבנה למדעי החברה בהיקף של 4,610 מ"ר ומאשרת תוספת בנייה של כ-350 מ"ר בכפוף לתנאים דלהלן:
1. אישור לבניה בהיקף של 4,950 מ"ר בעלות כוללת הנאמדת בכ-36.8 מיליוני ₪.
2. השתתפות ות"ת בסך 22.531 מיליוני ₪, נתונה במחירי 2011 ומוקפאת במחירים אלו, תינתן בכפוף לתנאים שלהלן:

א. מימון יתרת עלות ההקמה כמפורט להלן: 12.3 מיליוני ₪ תוספת חד פעמית לבינוי לפי ההסכם של מעבר אריאל לאוניברסיטה ו-2 מיליוני ₪ מתרומת יונתן לב.

ב. באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות לתפעול ותחזוקת הבניין הנאמדות בכ-854 אלפי ₪ בשנה.