14/12/17

הקמת בניין מעבדות הוראה ע"ש סמולארש באוניברסיטת תל-אביב

ות"ת מחליטה לאשר את בניין מעבדות ההוראה על שם סמולארש, בכפוף להתניות דלהלן:

  1. אישור הבנייה בשטח של 1,600 מ"ר.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ-19.045 מיליוני ₪.
  3. האישור מותנה במימון מלא של הבנייה מכספי תרומת משפחת סמולארש.
  4. אישור ות"ת מותנה בהתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-351 אלפי ₪ בשנה מתקציבו השוטף.