23/07/13

הקמת ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי מינהל ומדיניות ציבורית (בשני מסלולים: מסלול ראשי ללא תזה; מסלול למצטיינים עם תזה)

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי מינהל ומדיניות ציבורית (בשני מסלולים: מסלול ראשי ללא תזה; מסלול למצטיינים עם תזה).
  2. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  3. להלן הרכב הוועדה המאושר:
  • פרופ' ערן ויגודה-גדות – המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה – יו"ר הוועדה
  • פרופ' ערן רזין – המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' אליה ורצברגר – החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב
  • גב' שרון שחם – מרכזת הוועדה