03/04/12

הקמת ועדות משנה של המל"ג – החלטת מועצה מיום 3.4.2012

המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הצעת יו"ר המועצה בנוגע לועדות המשנה של המועצה והחליטה כלהלן:

א.  מנכ"ל המל"ג, מר משה ויגדור, הציג את מבנה ועדות המשנה ותפקידיהן כלהלן:

 1. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

מנדט: דיון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב.

הרכב: יו"ר הועדה הוא סיו"ר מל"ג. חברים בוועדה:  יו"ר ות"ת ,חברי מל"ג , ומנכ"ל מל"ג

ות"ת חברים חיצוניים נוספים על פי הצורך.

תחומי עיסוק: במרחב- התמודדות עם סוגיית התכנון הכלל ארצי של ההשכלה הגבוהה, ממיפוי הקיים ועד לקביעת מדיניות להמשך פיתוח מוסדי כלל ארצי- בהמשך להמלצות ות"ת.
בזמן- קביעת חזון הפיתוח  האקדמי של מערכת ההשכלה הגבוהה לשנים הבאות ועיצוב תכנית על למימושה. תכנית על כזו, תעובד עם ות"ת, לצורך בניית התכנון האופרטיבי שלה כפי שתמליץ  ות"ת ולצורך בניית התקציב כפי שיוחלט ע"י ות"ת.

סוגיות עיקריות:

 • מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה: המודל הבינארי (אוניברסיטאות ומכללות) – שינוי / שימור? שכבה מוסדית נוספת ?
 • הגדרה מושגית ומבנית של מוסדות ההשכלה הגבוהה: "אוניברסיטה", "מכללה".
 • דיון במרחב התפתחות של המוסדות השונים: איזה תארים יוכלו להעניק המוסדות ? מידת המעורבות שלהם במחקר? מידת האוריינטציה היישומית ועוד.
 • מגמות של השכלה פרטית והשכלה ציבורית בישראל, תוך למידת הקיים בעולם, לרבות הצורך לתכנן את המערכת בכללותה.
 • סוגיות בקידום ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי ובמגזר החרדי על בסיס תכנון ותקצוב של ות"ת.
 • התוכניות החוץ תקציביות במוסדות מתוקצבים .
 • מצוינות מול נגישות? במוסדות השונים.
 • מוסדות מחקר? מרכזי מחקר אזוריים.
 • סוגיית התכנון של המערכת הפרטית.

2. ועדת משנה עליונה להסמכה, להכרה ולרישוי 

מנדט: פיתוח מדיניות ההסמכה וההכרה של תכניות ומוסדות חדשים ודיון בעניינים רוחביים של הסמכה , רישוי ובקשות המוסדות לאישורי תכניות . קביעת נהלי העבודה לוועדות ההסמכה התחומיות וריכוז החלטות עקרוניות.

הרכב: תורכב מיושבי ראש  ועדות המשנה התחומיות להסמכה , הכרה  ורישוי  וחברים נוספים מהמל"ג ומנכ"ל מל"ג ות"ת ובראשה אישיות אקדמית בכירה.

תחומי עיסוק:

 • קביעה וכתיבה של כללי ההסמכה ,ההכרה והרישוי, כגון:  בקשות לפתיחת מוסדות, בקשות לפתיחת תוכניות לימודים ,  עקרונות קביעת סף הקבלה של סטודנטים , אחידות הכללים במערכת, מקרים מיוחדים שדורשים התייחסות פרטנית  , עניינים רוחביים ועוד.
 • חשיבה, רה-ארגון ודיון בתכני "ההחלטות העקרוניות" של המל"ג משנים קודמות (בענייני הסמכה והכרה  עקרוניים) והתאמתם למדינית הנוכחית כפי שתיקבע.
 • גיבוש מדיניות עקרונית ורשמית בענייני פתיחת מוסדות והתנאים לכך , אישור פרסום ורישום לתכניות, הסמכה והכרה.
 • הבאת הקריטריונים להסמכת מוסדות ותוכניות  למל"ג , במגמה ליישמן.

3. ועדת משנה להערכת איכות ובקרתה

מנדט: גיבוש תכנית להערכת איכות ההשכלה הגבוהה וניטור קבוע של איכות ההשכלה

במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים.

הרכב: יו"ר הוועדה יהיה חבר מל"ג והחברים יהיו חברי מל"ג., ומנכ"ל מל"ג ות"ת וסמנכ"ל

לעניינים אקדמיים יו"ר הוועדה יהיה חבר בוועדת ההיגוי העליונה להערכת איכות .

תחומי עיסוק:

 • בחינת שיטות הערכת איכות ובקרתה הנהוגות במערכות השכלה גבוהה בשאר העולם.
 • גיבוש מדיניות שתתאים למערכת הישראלית.
 • קביעת קריטריונים ברורים להערכת האיכות.
 • קביעת קריטריונים לגיבוש ועדות בינלאומיות לביצוע הערכת האיכות.
 • הרכבת וועדות הבדיקה וההערכה הבינלאומיות והנחייתן השוטפת.
 • דיון בממצאי ההערכה וניתוח הסוגיות המרכזיות הטעונות שיפור.
 • הכנת רשימת המלצות עקרוניות לשינוי שיועברו להחלטת מליאת המל"ג ובהמשך לוועדות הרלוונטיות.
 • פרסום ממצאי הדו"חות והחלטות המל"ג שנתקבלו בעקבותיהם.
 • מעקב אחר יישום ההמלצות.
 • עבודה שוטפת עם ועדת ההיגוי להערכת איכות*.

* בישיבתה ביום 7.3.12 אישרה ות"ת את הרכב ועדת ההיגוי להערכת איכות כלהלן:

יו"ר ות"ת – יו"ר ועדת ההיגוי

מנכ"ל מל"ג-ות"ת – חבר

יו"ר ועדת המשנה של המל"ג להערכת איכות והבטחתה – חבר

יו"ר הוועדה המדעית של הקרן הלאומית למדע – חבר

יו"ר האקדמיה הלאומית למדעים או מי מטעמו – חבר

נציג ציבור  חבר

שתי הוועדות יפעלו במשולב ובתאום, באחריות סמנכ"ל הערכת  איכות.

4. ועדת משנה לפיקוח ואכיפה

מנדט: שמירה על  ביצוע נהלי המל"ג  והות"ת והחלטותיהן במוסדות השונים באמצעות מדיניות של מניעה, בקרה, פיקוח ואכיפה.

הרכב: יו"ר הוועדה הוא סיו"ר מל"ג וחברים בה יו"ר ות"ת ,  מנכ"ל ות"ת מל"ג חברי מל"ג וסמנכ"ל עניינים אקדמיים.

תחומי עיסוק:

 • גיבוש מדיניות רשמית לגבי חריגות מנהלי המל"ג, הכוללת רשימת סנקציות אפשריות

בהתאם לחומרת החריגה.

 • עדכון המדיניות בהתאם להופעתם של אירועים חריגים חדשים.
 • ניטור קבוע של מידע על חריגות מנהלי המל"ג במוסדות שונים: באמצעות מידע המגיע מן הציבור, דו"חות ועדות הערכת האיכות ובקרה שוטפת של ועדת הפיקוח והאכיפה.
 • איסוף מידע ממוסדות ההשכלה הגבוהה מעת ולעת בנושאים שהוועדה תחליט שהם בעלי קדימות , על מנת למנוע חריגות .
 • טיפול בחריגות בהתאם למדיניות שנקבעה, התווית תוכנית אופרטיבית לתיקון ולמעקב.
 • ייזום בדיקות ובחינות במוסדות להשכלה גבוהה לשם וידוא קיום והפנמת נהלי מל"ג והחלטותיה.
 • פרסום החריגות שנמצאו ודרכי הטיפול בהן, כולל החלטות המל"ג הנוגעות לעניין וסוגיות כלליות של מדיניות שנגזרות מהן.

ב.  המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הצעת יו"ר המועצה לעניין מינוי ועדות המשנה של המועצה ומחליטה על הקמת ועדות המשנה בהרכב שלהלן:

 1. הרכב ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית:

ד"ר שמשון שושני – יו"ר הוועדה, פרופ' מנואל טרכטנברג, פרופ' חיה קלכהיים, פרופ' פואד פארס, ד"ר לאה בם, פרופ' יונינה אלדר, פרופ' משה מאור, פרופ' יעקב ויה, ד"ר אופיר העברי, פרופ' רוזה אזהרי, פרופ' אורציון בר תנא, מר משה ויגדור, מר איציק שמולי.

מרכז הוועדה: מר מרק אסרף/גב' מעיין גורמס.

2. הרכב ועדת המשנה העליונה להסמכה, להכרה ולרישוי:

פרופ' יונינה אלדר – יו"ר הועדה, ד"ר שמשון שושני, פרופ' משה מאור, פרופ' רוזה אזהרי,  פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, פרופ' אורה לימור, פרופ' רחל בן אליהו זהרי, פרופ' עזרי  טרזי, מר משה ויגדור.

מרכז הוועדה: גב' סיגל מורדוך.

3. הרכב ועדת המשנה להערכת איכות ובקרתה:

פרופ' צילה סינואני-שטרן – יו"ר הוועדה, פרופ' מנואל טרכטנברג, פרופ' חיה קלכהיים, פרופ' רוזה אזהרי, פרופ' פואד פארס, ד"ר רבקה ודמני, פרופ' משה מאור, פרופ' אלה בלפר, ד"ר אופיר העברי, פרופ' חיים זנדברג, מר אורי קידר, מר משה ויגדור, גב' ריקי מנדלצוייג.

מרכזת הוועדה: גב' מיכל נויימן.

4. הרכב ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה:

ד"ר  שמשון שושני –  פרופ' מנואל טרכטנברג, מר משה ויגדור, מר חיים ביבס, פרופ' משה מאור, פרופ' עזרי טרזי, מר איציק שמולי, פרופ' שמואל האוזר, פרופ' משה מנדלבאום, גב' ריקי מנדלצוייג.

מרכזת הוועדה: ד"ר ורדה בן שאול.

5. הרכב ועדות המשנה התחומיות להסמכה, הכרה ורישוי:

 • מדעי החברה, ניהול, עסקים, שלוחות, רב-תחומי:

פרופ' משה מאור, פרופ' אלה בלפר, גב' פנינה גדאי אגניהו, ד"ר אופיר העברי, פרופ' שמואל האוזר, מר אורי קידר.

מרכזת הוועדה: גב' סיגל מורדוך.

 • טכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פרה רפואי, ביולוגיה, חקלאות:

פרופ' רוזה אזהרי, פרופ' יונינה אלדר, פרופ' רחל בן אליהו זהרי, ד"ר לאה בם, פרופ' פואד פארס, פרופ' יעקב ויה, פרופ' צילה סינואני שטרן.

מרכז הוועדה: ד"ר ורדה בן שאול.

 • חינוך, הוראה, רוח, אמנות, משפטים:

פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, ד"ר רבקה ודמני, ד"ר שמשון שושני, פרופ' אורציון בר תנא, פרופ' חיים זנדברג, פרופ' עזרי טרזי, פרופ' אורה לימור.

מרכז הוועדה: מר מרק אסרף.

הערות:

 1. השם הראשון, המודגש בכל ועדה, הינו שם יו"ר הוועדה.
 2. מנכ"ל מל"ג, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים,  והיועצת המשפטית יוכלו להשתתף בישיבות של כל ועדות המשנה של המל"ג, בתוקף תפקידם.
 3. הוועדות והרכבן באים במקום הרכבי הוועדות שהתקיימו עד כה ומחליפים אותם .

 

 

ג. שינוי שם ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה:

התנהל דיון על הצעת המנכ"ל להמיר את שם הוועדה להערכת איכות ל"הערכת איכות ובקרתה".

הועלו 2 הצעות

הצעה א' – שם הועדה יישאר כשהיה, ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה.

הצעה ב'  – שם הוועדה יומר ל"וועדת המשנה להערכת איכות ובקרתה".