04/07/18

הקמת ועדת היגוי ללימודי העשרה

ב-4.7.18 דנה ות"ת בהקמת ועדת ההיגוי ללימודי העשרה וזאת בהמשך להחלטתה מיום 8.8.2010, בה  הוחלט לעודד את פיתוחן וקיומן של תכניות ללימודי העשרה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת תוך הקצאת המשאבים לשם כך. בישיבתה ביום  5.3.18, החליטה ות"ת להמשיך ולתמוך בהרחבת לימודי העשרה ולצאת בשלב ג' של התוכנית.

במסגרת התכנית הנוכחית, מוצעים שני מסלולי תמיכה:

  1. פיתוח קורסי העשרה בין דיסציפלינריות (תכנית בסיסית).

לרבות אשכולות קורסים בנושאים:

  • מיזם "תקווה ישראלית באקדמיה".
  • חינוך ליזמות
  • מדעי הנתונים (Data Sciences)
  1. פיתוח קורסי העשרה תוך שיתופי פעולה בין מוסדות מתוקצבים.

 

בהחלטת ות"ת ומל"ג נקבע כי לצורך ליווי התכנית, קיום דיונים בנושאים עקרוניים הקשורים אליה ואישור בקשות לפתיחת תכניות שיוגשו על ידי המוסדות, תוקם "ועדת היגוי ללימודי העשרה".

התכניות שיוגשו על ידי המוסדות יישפטו ויאושרו על ידי ועדת ההיגוי על פי הקריטריונים הבאים:

רמה אקדמית של הקורסים, יעודיות הקורסים והתאמתם לתוכנית, פריסה ואיזון דיסציפלינאריים, מידת ההתאמה לחזון הכללי שהוגדר לתכנית וקריטריונים נוספים שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי בהתאם לצורך.

ועדת ההיגוי תדווח לוות"ת ולמל"ג על החלטותיה.

עוד הוחלט כי הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג.

 

בהמשך לכך, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לאשר את הרכב ועדת ההיגוי לתכנית "לימודי העשרה" כלהלן:

פרופ' אביבה חלמיש     המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה, יו"ר

פרופ' זאב ברזילי–           המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל

פרופ' רבקה גילת–          המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת אריאל

פרופ' אבנר דה שליט –    החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית

פרופ' רחל ארהרד         בית הספר לחינוך, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דורית פטקין–       המחלקה לחינוך מתמטי, מכללת סמינר הקיבוצים

פרופ' נעמה שפי           המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

פרופ' ברכה שפירא –       המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון

 

אלכס בוסלוביץ-ביליק – האגף להערכת איכות והבטחתה – מרכזת הוועדה