24/03/15

מועמדים חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה לצורך הקמת ועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008 – החלטת מועצה מיום 24.3.2015

א.         בהתאם לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח- 2008, פנה שר החינוך אל המל"ג בבקשה כי תמליץ על 6 מועמדים חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים, שהם בעלי ידע, מומחיות והשכלה בתחומים שלהלן, אחד מכל תחום: תחום הפסיכומטריקה, תחום לקויות הלמידה, תחום הרפואה, תחום הריפוי בעיסוק, תחום קלינאות התקשורת ותחום הפסיכולוגיה, לצורך מינוי וועדת המומחים המוזכרת בחוק.

ב.         בישיבתה שהתקיימה ביום 24.3.2015, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לאחר שהובאו בפניה המלצות למועמדים, שגיבש הצוות הקבוע של מל"ג המטפל בצורה שוטפת בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים (פרופ' שמואל האוזר, ד"ר לאה בם, ומנכ"ל המועצה מר גדי פרנק), אשר התבססו על מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה, מכתב ול"מ בנושא, ובחינת קורות-חיים של המועמדים, לאור קריטריונים מקצועיים שגיבשה ועדת ההיגוי של ות"ת לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה, כלהלן:

  • מומחיות בתחום לקויות למידה ( על פי ה- CV שלהם, המלצות המוסד והיכרותם עם עבודתם המקצועית)
  • פרסומים מקצועיים בתחום הידע של המועמד, הקשור ללקויות למידה.
  • מעורבות בתחום הבעיות בתחום לקויות הלמידה, בהתפתחות החקיקה ובעבודה הנדרשת בוועדות ( מעורבות המועמדים בעשור האחרון ולאורך תהליכי החקיקה).
  • וותק בתחום לקות הלמידה.
  • עמידה בדרישות החוק.
  • ייצוג הולם של המוסדות להשכלה גבוהה, בכפוף לדרישות המומחיות והחוק.

ג.           לאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה להמליץ לשר החינוך על רשימה של  6 מועמדים לוועדת המומחים ללקויות למידה, דלהלן:

 

  שם המועמד לתחום דרגה מומחיות מוסד
1. פרופ' מיכל שני לקויות למידה פרופ'-חבר-מומחה היבטים רגשיים בקרב לקויי למידה צעירים ומבוגרים אוניברסיטת חיפה
2. ד"ר קותייבה אג'בריה פסיכולוגיה מרצה-בכיר פסיכולוגיה חינוכית מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך
3. ד"ר נעמי וינטראוב ריפוי בעיסוק מרצה בכירה לקויות למידה האוניברסיטה העברית
4. פרופ' יהודית אהרון-פרץ רפואה פרופ' מן המנין-קליני נוירולוגיה קוגניטיבית הטכניון
5. ד"ר עמליה בר-און הפרעות בתקשורת מרצה בכירה הפרעות קריאה וכתיבה אוניברסיטת תל אביב
6. ד"ר דנה גנאור פסיכומטריקה מרצה בכירה קוגניציה נומרית – פסיכומטריקה המכללה האקדמית אחווה