10/07/19

הקמת ועדת שיפוט חדשה לבדיקת הבקשות שהגיעו בעקבות ה"קול קורא" לתחבורה חכמה

בישיבתה ביום 10.7.19 דנה ות"ת בהקמת ועדת שיפוט חדשה לבדיקת הבקשות שהוגשו בעקבות ה"קול קורא" לתחבורה חכמה.
ות"ת רושמת לפניה כי לאור המפורט בתזכיר בדבר ניגוד העניינים, יתקיים הליך שיפוט מחודש על בסיס ההצעות שהוגשו.
כמו כן, מחליטה ות"ת לאשר את הרכב הוועדה כדלקמן:

פרופ' יובל אלוביץ, אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר
מר שמעון יצחקי, חבר ות"ת – חבר בתוקף תפקידו.
פרופ' דניאל שפר, פרופ' אמריטוס בטכניון – חבר
ד"ר אירית יובילר, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון – חברה
ד"ר ענת בונשטיין, מנהלת התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד רה"מ – חברה.