21/05/17

הקמת מבנה ללימודי מורשת באוניברסיטת אריאל והצגת התוכנית הרב-שנתית שלה

א. בהמשך למסמך מס' 4074 שהציג לות"ת את התכנית הרב שנתית לבינוי באריאל ניכר כי היקף הבנייה באוניברסיטה בשנים הקרובות צפוי להיות משמעותי הן מבחינת עלויות והן מבחינת תשומות ניהוליות רבות. לאור זאת בחן הצוות המקצועי את מתווה תכנית הבינוי המוצעת על-ידי האוניברסיטה בקווים כלליים, במטרה לאפשר לאוניברסיטה לקדם את תכנית הפיתוח הפיזי שלה לשנים הקרובות תוך התייחסות לעקרונות מנחים כמפורט להלן:

  • בינוי מבנים בשלב ב' כפי שהוצע על-ידי האוניברסיטה יחל רק לאחר סיום בניית כלל המבנים במסגרת שלב א'[1] ויבחן לפי עיקרון המודולריות בות"ת. לפיו כל מבנה יוגש כשלב בפני עצמו בהתאם להנחיות בפיתוח פיסי בדגש על איזון תקציבי מלא. יודגש כי כל פרויקט יובא באופן פרטני לדיון בות"ת.
  • בכל הגשה של פרויקט משלב ב', האוניברסיטה תוסיף פירוט תקציבי וסטטוס כללי עבור כל הפרויקטים שכבר נמצאים בבנייה בדגש על העלויות בפועל שלהם ועל יכולת האוניברסיטה לבנות אותם במקביל.
  • אישור הפרויקטים יהיה בכפוף להתחייבות האוניברסיטה לסגור את הגירעון הצבור תוך 6 שנים החל מתשע"ח בשתי פעימות – הפחתת הגירעון הצבור ב- 20 מיליון ₪ לכל הפחות עד לסוף שנת תש"פ, וסגירת יתרת הגירעון עד לסוף שנת תשפ"ג.

ב. ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטה להקים את בניין מורשת כחלק משלב א' מתכנית הבינוי בכפוף לעמידה בכל הנחיות ות"ת כמפורט בסעיף א.

בניין מורשת יבנה בשטח כולל של כ-4,000 מ"ר ברוטו בעלות של 25.5 מיליון ₪. מלוא הפרויקט ימומן מתרומות כוללות בסך של 25.5 מיליון ₪.

האוניברסיטה מתחייבת לממן את התחזוקה השוטפת מתקציבה השוטף.

[1] כמפורט בנספח ב' – המבנים הכלולים בשלב א': בניין 2א ובניין המשטרה (מבנים בשיפוץ), מבנה מכונים פרה-רפואיים קהילתיים, מדעי הטבע שלב א', מדעי החברה שלב א', מבנה מורשת ישראל (בנייה חדשה). המבנים הכלולים בשלב ב': מבנה למדעי הרפואה, מדעי הטבע שלב ב', מדעי החברה שלב ב', בניין המאיץ, בניין היקב, תוספת בנייה לספרייה, פינוי חממה טכנולוגית (בנייה חדשה).