11/04/19

הקמת מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות (IQA) במוסדות להשכלה גבוהה להם אוטונומיה להענקת תואר שני – פיילוט

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במערכת ההשכלה הגבוהה, ועל מנת לייעל את תהליכי הערכת האיכות והבטחתה, מחליטה המל"ג לערוך החל משנת 2019 פיילוט שבמסגרתו כלל המוסדות להשכלה גבוהה שקיבלו מהמל"ג אוטונומיה לתואר שני, יוכלו לבצע תהליכי הערכת איכות פנימית באמצעות ועדות בינלאומיות, תוך בנייה מסודרת של מנגנוני הבטחת איכות פנים מוסדיים (IQA-Internal Quality Assurance). במקביל, תבצע המל"ג במוסדות אלה הערכת איכות ברמה המוסדית (EQA) כדי לבחון כיצד המוסד מבטיח את האיכות האקדמית שלו, תוך התמקדות בבחינת מנגנוני ה IQA. הצעה זו עולה בקנה אחד עם החלטות קודמות של מל"ג בנושא (נספח א'), כמו גם עם פרקטיקות בינלאומיות מקובלות בתחום.
היתרונות והתמריצים העיקריים למודל המשולב המוצע בפיילוט זה הינם:

  • העצמת האחריותיות (Accountability) של המוסדות האקדמיים אשר ינהלו ויבצעו בעצמם את הבטחת האיכות במוסדם.
  • פיתוח תרבות של שיפור איכות תמידי כחלק אינטגרלי מהתנהלות ואסטרטגיית המוסד.
  • התאמת הערכת האיכות והבטחתה לאופי המוסד, חזונו מטרותיו וצרכיו.
  • הכוונת תהליכי הבטחת האיכות באמצעות ועדות בינלאומיות, בהתאם לצרכים הייחודיים של המוסדות והנהלותיהם.
  • הכרה והתאמת תהליכי הערכה לשונות והגיוון בין המוסדות ( (one size doesn’t fit all
  • התבססות והתאמה לסטנדרטים בינלאומיים של הערכת איכות.
  • מעורבות רגולטורית מופחתת מחד ומערך פיקוח ובקרה אפקטיבי, מאידך.
  • אפשרות להתמקדות בנושאים רוחביים ומהותיים ברמה הלאומית.

מוסדות בעלי אוטונומיה לתואר שני הוכיחו עמידתם בקריטריונים קפדניים של מל"ג/ות"ת להתנהלות פנימית תקינה ואחראית ורמה אקדמית נאותה.

מוסדות אלה עברו מספר רב של הערכות חיצוניות על ידי ועדות איכות בינלאומיות של המל"ג מתחילת פעילותה של המערכת, וצברו ניסיון רב בתהליכי הערכת איכות חיצוניים.
במהלך שנות הפעילות של תהליכי הערכת האיכות מטעם המל"ג, כוננו מוסדות אלה תהליכי עבודה סדורים, הבאים לידי ביטוי בהתייחסות לתהליך הערכת האיכות, לדוחות וליישום ההמלצות.
תהליכי עבודה אלה נבחנו במסגרת הבקשה של המוסדות לקבלת אוטונומיה לתואר שני מטעם המל"ג.
במשך תקופת הפיילוט המוצע, המוסדות יידרשו להוכיח ולקבל אישור המועצה כי הם מקיימים מנגנון פנימי מתאים להבטחת איכות (IQA) אשר כולל בין היתר תהליכי עבודה סדורים (המבוססים על סטנדרט אירופאי –ESG), כולל הערכות איכות חיצוניות תקופתיות, בדומה להערכות שמקיים כיום האגף להערכת איכות.
התהליך יתבסס על עקרונות מנחים כמקובל בעולם ובאמצעות ועדות בינלאומיות. במהלך התקופה, המוסדות המשתתפים בפיילוט והאגף להערכת איכות והבטחתה יפעלו בהתאם לעקרונות ה ESG (מצורפים כנספחים ב' וג'), ובמסגרת הפיילוט תבחן מידת התאמתם למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
ועדת מומחים בינלאומית מטעם המועצה להשכלה גבוהה (EQA) תבחן את המנגנון הפנים מוסדי (IQA) שיוקם ויופעל. המלצת הוועדה הבינלאומית תועבר לדיון בוועדת המשנה להבטחת איכות ולהחלטת מל"ג האם להכיר במנגנון ה-IQA העצמאי המופעל במוסד.
החלטה זו תשמש כפיילוט זמני לארבע שנים. לקראת סיומה תבחן ההחלטה על משמעויותיה.
במהלך 2019, כלל המוסדות להשכלה גבוהה (לרבות מוסדות ללא אוטונומיה לתואר שני) יוכלו לקבל ליווי והכשרה על ידי הצוות המקצועי של האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג (בהתייעצות ושיתוף מומחים בינלאומיים), בתהליך הבניית המנגנונים הפנים מוסדיים והכשרתם לפעילות. הליווי יכלול סדנאות והדרכות מקצועיות.