27/11/19

הקמת מעונות סטודנטים עבור מכללת ספיר בשיתוף עיריית שדרות – מסמך מס’ 4619

בישיבתה ביום 27.11.19 דנה ות”ת בהקמת מעונות סטודנטים עבור מכללת ספיר בשיתוף עירית שדרות וזאת בהמשך לקול הקורא של ות”ת מיום 6.4.2014, ולבקשת המכללה האקדמית ספיר לאישור תכנית להקמת מעונות בהיקף של 250 פתרונות דיור לסטודנטים בשיתוף עם עיריית שדרות, מחליטה ות”ת לאשר את תכנית הבינוי כלהלן:

 • הוספה של 100 פתרונות דיור במתחם מעונות סטודנטים פעיל בעיריית שדרות, שייבנו על-ידי החברה הכלכלית של העירייה, בעלות של 24 מיליון ₪.

 

 • מתוך סך התמיכה שאושרה למכללה האקדמית ספיר בהיקף של 7.5 מיליון ₪, יועבר סך של 3 מיליון ₪ עבור שלב ב’ שנבנה בתיאום עם עיריית שדרות בכפוף לעמידה בתנאים להלן:

השלמת מקורות המימון לסך 24 מיליון ₪ כמפורט:

 • משרד נגב גליל 15.83 מיליוני ₪
 • משרד השיכון 5 מיליוני ₪.
 • קרנות החברה הכלכלית 0.17 מיליוני ₪.

 

 • על מנת להבטיח את איתנות המכללה ועצמאותה רושמת בפניה ות”ת כי המכללה הציגה הסכם בהתאם לקריטריונים אלה (ההסכם מצ”ב להחלטה):
 1. שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית יתאפשר אך ורק כאשר לרשות המקומית ישנן זכויות קנייניות בקרקע ובכפוף להסדרת זכויות השימוש של המוסד על הקרקע ל-20 שנה לפחות.
 2. המוסד יהיה הנהנה מהפרויקט, ויהיה עליו להציג עקרונות כלליים לגבי שיתוף הפעולה חתום על-ידי הרשות המקומית ועל-ידי המוסד המתייחסים לנקודות להלן:
  • הפעלת מעונות סטודנטים לפחות ל-20 שנה לשימוש המוסד האקדמי.

2.2 נדרש מנגנון לפיו ההתקשרות מול הסטודנט תהיה באחריות המוסד לרבות מענה לפניות הסטודנטים.

 • נדרש מנגנון הבוחן את תקציב הפרויקט כך שלא תהיה חשיפה לפעילות האקדמית והתקציבית של המוסד. (כלומר, לבחון אפשרות שתקציב המעונות יהיה סגור).
 • נדרש מנגנון המאפשר שהמוסד יהיה מעורב בקבלת החלטות לגבי הפרויקט.
 • נדרש מנגנון הכנסות הפרויקט ישמשו לתפעול ותחזוקת הפרויקט.

 

 1. על הרשות לצרף הצהרת שיפוי, לפיה היא תשפה את המוסד על הכספים שהוציא לצורך בניית המעונות, היה ובניית המעונות לא תצא לפועל.

 

 • יתרת הסכום בהיקף של 4.5 מיליון ₪ משוריינים להרחבת התכנית אשר יובאו לדיון במליאת ות”ת רק לאחר העמדת מקורות מימון נוספים.

 

 • עמידה בהנחיות ות”ת בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן, וכן הפרדת תשלומים נלווים.

 

 

 • ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין, ימומנו על-ידי החברה הכלכלית ולא יוסטו לתקציב השוטף של המכללה.