06/03/03

הקמת מערכת להערכת האיכות והבטחתה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 3.6.2003
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת המשנה לעניין הקמת מערכת להערכת האיכות והבטחתה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – בראשותו של פרופ' נחום פינגר – על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה וכן לגב' נעמה שקד על ריכוז הוועדה.
2. המועצה מאמצת את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ומחליטה להקים יחידה להערכת איכות והבטחתה במזכירות המל"ג, שתהיה אחראית על מערכת להערכת איכות והבטחתה במוסדות להשכלה גבוהה.
3. המועצה מבקשת מסגן יו"ר המועצה, יו"ר ות"ת, מנכ"ל המועצה ומזכיר המועצה לגבש תכנית אופרטיבית להקמה ולהפעלה של מערכת להערכת איכות והבטחתה תוך 60 יום ולהציגה בפני מליאת המועצה, והיא מצפה שהמערכת תופעל הלכה למעשה כבר בשנה"ל תשס"ד.
4. המועצה מחליטה להקים ועדה מלווה לנושא הערכת איכות והבטחתה בהרכב הבא: פרופ' תמר אריאב, פרופ' נחום פינגר, פרופ' אורי קירש ופרופ' אניטה שפירא.