16/08/17

הקמת מרכז סגול – אגף חדש בפקולטה להנדסת חומרים בטכניון

ביום 16.8.17 דנה ות"ת בבקשת הטכניון להקים את מרכז סגול, אגף חדש בפקולטה להנדסת חומרים והיא מחליטה לאשר הבקשה בכפוף להתניות הבאות:

1. אישור לבניה בשטח של 2,800 מ"ר ברוטו, כולל חניון.

2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ-26,211 אלפי ₪.

3. מימון מלא של עלויות הבניה מכספי תרומות, (א) תרומה ייעודית של כ-17,725 אלפי ₪ (ב) מתרומת סמי סגול (ג) היתרה מתרומת לי קא שינג בסך של כ-8,486 אלפי ₪.

4. אישור ות"ת מותנה בהתחייבות המכון לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת האגף שנאמדות בכ-372 אלפי ₪ מתקציבו השוטף, וכן נתקבלה התחייבותו לממן עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.

5. יכולת הטכניון לממן את מלוא ההוצאות אשר עשויות להיווצר כתוצאה משינויים בשער החליפין של מטבע הדולר מתקציבו השוטף, לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.