03/03/15

הקמת פורום יו"ר ועדות עליונות למינוי פרופסורים

בישיבתה ביום 24.3.2015 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה להקים פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים שבראשו תעמוד יו"ר ועדת ההיגוי/איתור למינוי פרופסורים, פרופ' יהודית גל-עזר. את הפורום תרכז גב' סיגל מורדוך.

הפורום יתכנס כשלוש-ארבע פעמים בשנה בכדי לדון בנושאים הרלבנטיים לצורך יישום ומעקב אחר החלטות קודמות של המל"ג בנושא מינוי פרופסורים, כגון:

  1. בחינת דיווחי המוסדות המורשים להעניק פרופסור חבר באופן עצמאי ובדיקת בקשות חדשות בנדון.
  2. בחינת שינויים מבוקשים בתקנון למינוי פרופסורים.
  3. עדכון הרכבי הועדות העליונות למינוי פרופסורים.

בנוסף, ידון הפורום בסוגיות שונות שתעלינה מתוך הועדות העליונות למינוי פרופסורים בכל הנוגע למינויים (כדוגמת אחידות בפורמט המסמכים המוגשים לוועדה, מידע על מחקר ופרסומים, נוהל הדיונים, פרוטוקולים וכדומה).  בפני הפורום יוצגו נתונים על פעילות הוועדות וסטטיסטיקות של הוועדות בכל הנוגע לבקשות ולהמלצות הוועדות למינויים בחתכים של: תחום, מוסד, מגדר, דרגה מבוקשת ועוד.

פורום זה יחליף את הגופים שנקבעו בהחלטות קודמות של המל"ג בנושא מינוי פרופסורים כמפורט להלן:

  • החלטת מל"ג מאפריל 2005 בדבר מינוי דרגת פרופסור חבר באופן עצמאי;
  • החלטת מל"ג מדצמבר 2012 בדבר ועדת האיתור/ההיגוי לקביעת הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים;
  • החלטת מל"ג מיולי 2014 בדבר התקנון למינוי פרופסורים.

המלצות הפורום תובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ואח"כ לקבלת החלטה במל"ג.