17/12/19

הקמת צוות לטיפול במקרים של חשש לשימוש אסור בכינויים מוגנים

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא והיא מחליטה כדלקמן:

  1. להקים צוות לטיפול במקרים של חשש לשימוש אסור בכינויים מוגנים.
  2. הצוות ידון במקרים בהם מתקיים קושי להכריע בשאלה האם מוסד העושה שימוש בכינוי מוגן הינו "מוסד חינוך" או לאו על פי הקבוע בנוהל הטיפול במקרים של חשש להפרת סעיף 21ח(א) לחוק.
  3. בנוסף, הצוות יגבש הצעה למל"ג לכללים לאישור כינויים מוגנים על פי סעיף 21ח(ג) לחוק.
  4. לצוות יתמנו שלושת חברי המל"ג:

א.           פרופ' אלי פולק – יו"ר

ב.            פרופ' דודי שוורץ

ד.            הגב' עדי משניות

את הצוות ירכז ממונה בקרה, אכיפה ורישוי ובדיוניו ישתתף באופן קבוע נציג מהלשכה המשפטית במל"ג.