19/03/14

הקמת תשתית לשירותי "מחשוב ענן"

  1. ות"ת מאשרת הקמתה של תשתית לתמיכה ב"מחשוב ענן" במסגרת מרכז ידע ושירות במחב"א, בהתאם לתנאים המפורטים במסמך 3573 שהופץ לחברי ות"ת , בעלות הקמה חד פעמית של עד 8 מלש"ח לשנים 2014-2015.
    א. המרכז יתחיל לפעול מתאריך- 1.4.2014, החל מאוקטובר 2015. באחריות מחב"א להביא לכך שהמרכז יהיה עצמאי מבחינה כלכלית ללא תמיכה נוספת מצד ות"ת.
    ב. עלויות ההקמה ימומנו מהתקציב שיועד לתשתיות מרכזיות במסגרת עדכון התקציב לשנת תשע"ד. מימוש התקציב מותנה באפיון מפורט שיוגש לצוות המקצועי בות"ת/מל"ג ולתת הועדה לתחום מחשוב ותקשורת של הועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה.
  2. ות"ת מבקשת מתת הועדה לתחום מחשוב ותקשורת של הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, לדווח על התקדמות הקמת התשתית וכן בתום תקופת ההקמה (אוקטובר 2015) להציג ולהעריך את פעילות המרכז.
  3. מובהר כי מחב"א תמשיך לספק שירותים ותמיכה ב"ישראגריד" כמוסכם וכפי שמצוין בחוזה עימם למשך שלוש השנים הבאות מתקציב מחב"א.