26/02/20

הרחבת היקף ההעסקה של מנהל תחום חרדים במסגרת תכנית "הישגים"

בהמשך להרחבת תכנית "הישגים" של ות"ת לאוכלוסייה החרדית, ובשל עומס רב שיש למנהל תחום החרדים, הכולל בנייה ופיתוח של התחום, יצירת שיתופי פעולה רבים עם מוסדות ותכניות רלוונטיות, הכשרה וניהול הרכזים החדשים ועוד, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 26.02.2020 לאשר כדלקמן:

א. להגדיל את שיעור העסקה של מנהל תחום החרדים בתכנית הישגים ל100% משרה החל מתש"פ.

ב. תקצוב הגדלת היקף ההעסקה הנו בגובה 85 אש"ח בנוסף לבסיס התקצוב הקיים וייעשה ממשאבי התכנית הרב שנתית לחרדים.