05/11/02

הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה – אקרדיטציה לקורסים שנלמדו במוסדות על תיכוניים לא אקדמיים – החלטת מועצה מיום 5.11.2002

 

  1. המועצה להשכלה גבוהה תעודד מוסדות על תיכוניים דו-שנתיים או מוסדות המקיימים כיתות יג'-יד' (הנמצאים תחת פיקוח של משרד ממשלתי רלוונטי) לקיים מסגרת לימודים מיוחדת, שבה יילמדו קורסים ברמה אקדמית, שיהיו רלוונטיים בתכניהם לתוכנית הלימודים הנלמדת במוסד האקדמי שבו ימשיך התלמיד את לימודיו.
  2. א. מבחר הקורסים, תכניהם והמורים שילמדו אותם ייקבעו ע"י מוסד מוכר  להשכלה גבוהה, שהעמיד 4  מחזוריי בוגרים לפחות בתוכניות הלימודים הרלוונטיות. קורסים אלה יאושרו ע"יהמועצה האקדמית של המוסד והוא זה שיעניק עבורם נקודות זכות אקדמיות.
    ב. לחילופין, יוכל המוסד העל תיכוני או המכללה הטכנולוגית להנדסאים, להציע בעצמם מבחר קורסים שיעמדו לבדיקה של מוסד להשכלה גבוהה (באמצעות מועצה אקדמית/ועדה אקדמית), שיקבע כי תוכנם של קורסים אלה והמורים שילמדו אותם הם ברמה אקדמית, המצדיקה הענקת נקודות זכות אקדמיות משל אותו מוסד להשכלה גבוהה עבור קורסים אלה.
  3. נקודות זכות אקדמיות אלה תהיינה בנוסף ללימודים בהיקף של סמסטר אחד (שהיקפו 20 נקודות זכות), אשר מוסדות להשכלה גבוהה מכירים על פי החלטת המועצה משנת 1991, כאשר זו אימצה את המלצות ועדת נסים.
  4. על מנת לאפשר לתלמידים אלה (הלומדים במסגרת מיוחדת כמפורט בסעיף 1), להשלים את לימודיהם לתואר ראשון, במוסד מוכר במשך שנתיים, עליהם להשיג לפחות 20 נקודות זכות אקדמיות במהלך לימודיהם במוסד העל-תיכוני או המכללה הטכנולוגית להנדסאים.
  5. תלמידים שלמדו במסגרת הלימודים המיוחדת במוסד העל-תיכוני (כאמור בסעיף 1 לעיל) במהלך שנתיים ולא השלימו את מכסת נ.ז. הדרושה, יוכלו להשלים את נ.ז. החסרות להם במסגרת מוסד אקדמי מוכר, שבו ילמדו לקראת תואר אקדמי.
  6. למסגרת הלימודים הנ"ל (המזכה בנקודות זכות אקדמיות), יתקבלו מועמדים שהם בעלי תעודת בגרות או בוגרי מכינה קדם-אקדמית.
  7. המועצה להשכלה גבוהה ממליצה בפני המוסדות להשכלה גבוהה להכיר בנ.ז. אלו לסטודנטים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון.
  8. החלטה זו מבטלת את קיומם של הסדרי לימודים אחרים המתקיימים במוסדות אקדמיים מוכרים, עבור תלמידים של מוסדות על תיכוניים דו-שנתיים, או מוסדות המקיימים כיתות י"ג י"ד, והמזכים את התלמידים בנקודות זכות אקדמיות.

מוסד אקדמי, המבקש לקיים הסדר לימודים עבור תלמידים של מוסדות על תיכוניים, כמפורט בהחלטה זו (סעיפים 1-7), והסדר זה אינו עולה בקנה אחד עם החלטה זו על כל סעיפיה או מהווה תוספת לה, חייב לפנות למועצה להשכלה גבוהה לקבלת אישורה טרם הפעלת ההסדר המבוקש. ללא אישור המועצה להשכלה גבוהה, חל איסור להפעיל הסדר אחר כלשהו.

 

בכפוף לתיקונים אלה אושרו החלטות המועצה מס' (375)7 מיום 22.10.2002.