13/03/19

הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לצעירי החברה החרדית באמצעות תוכנית "הישגים" – מסמך מס' 4462

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לצעירי החברה החרדית וזאת באמצעות תכנית "הישגים". בהמשך להמלצת ועדת היגוי תכנית "הישגים" מיום 24.1.19 ולצורך הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית להשכלה הגבוהה מחליטה ות"ת :
לאשר את הרחבת תכנית "הישגים" לאוכלוסייה החרדית ליישובים בעלי צביון חרדי וכן לקיים הכשרה של רכזים קיימים הפועלים ביישובים אשר בהם יש ריכוז גבוה של צעירים חרדים. רכזי הישגים ילוו צעירים חרדים תוך התייחסות לחסמים ולמענים הייחודיים שקיימים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מימון הרחבת התכנית ייעשה ממשאבי התכנית הרב שנתית לחרדים, בהתאם לחלוקה הבאה: 42 אש"ח בתשע"ט, 595 אש"ח בתש"פ, 1,190 אש"ח בתשפ"א.

להלן אופן חלוקת התקציב:

 

*תעריף רכזים כולל שכר והוצאות פעילות