25/11/15

הרחבת התכנית למעורבות אקדמיה בקהילה – יצירת קהילות סטודנטים, והרחבת תכניות ייעודיות במסגרת חונכות פר"ח

א. ביום 25.11.15 קיימה ות"ת דיון בהרחבת התוכניות למעורבות אקדמיה בקהילה.

 

ות"ת מחליטה לאשר את הפרויקטים דלהלן:

 1. יצירת קהילות סטודנטים – כמפורט בקול הקורא המצ"ב.
  ההצעות תוגשנה על ידי המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת לשנה"ל תשע"ו ותתייחסנה לשנים תשע"ו-תשע"ח.
 2. תכניות ייעודיות אשר תופעלנה במסגרת פר"ח כדקלמן:
  2.1 פרויקט מדברים ערבית – העצמת סטודנטים ערבים, ע"י יצירת קבוצות לימוד השפה הערבית לסטודנטים דוברי עברית, בהן הם ישמשו כמורי השפה והתרבות
  2.2 פרויקט חינוך פיננסי – מטרת הפרויקט היא להעלות את המודעות בקרב סטודנטים לחשיבות של התנהלות פיננסית מושכלת ונבונה.
  2.3 פרויקט מאבק בגזענות בבתי הספר – מטרת הפרויקט הינה להפגיש בין סטודנטים ותלמידי בית ספר – יהודים וערבים – לסדרת שיעורים בנושא גזענות בחברה הישראלית, במטרה לפתח חשיבה ביקורתית בנושא.
  2.4פרויקט הכנה לבגרות – מודל בו סטודנט חונך תלמיד תיכון ועוזר לו בלמידה לבגרות במקצוע בו צריך התלמיד עזרה.
 3. הקמת תת ועדה למעורבות אקדמיה בקהילה:
  לטובת הפרויקטים הללו, תוקם  תת ועדה של ועדת ההיגוי למעורבות אקדמיה בקהילה אשר תורכב מיו"ר ועדת ההיגוי וחבר ות"ת, פרופ' פייסל עזאייזה, מנציג הסטודנטים בועדת ההיגוי ומנציגי הצוות המקצועי של ות"ת.
  תקציב התוכניות:
  יצוין כי התקציב לטובת הפרויקטים עומד על 6,334 אש"ח בשנה"ל תשע"ו וצפוי לעמוד על 11,284 אש"ח בשנה"ל תשע"ז ועל 16,234 אש"ח בשנה"ל תשע"ח. התקציב לסעיף "מעורבות אקדמיה בקהילה" יגדל בהתאם, בשנה"ל תשע"ו ויעמוד על 17,610 אש"ח.

 

ב. ות"ת מחליטה לאשר את הקול הקורא דלהלן:

קול קורא

להגשת תכניות ליצירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל , במסגרת תכנית ות"ת למעורבות אקדמיה בקהילה

בשנה"ל תשע"ו תתמוך ות"ת במוסדות המתוקצבים על ידה, במסגרת פעילותה למעורבות האקדמיה בקהילה, בקורסים משלבי עשייה, בפרויקטי דגל ובפרויקטי חשיפה לאקדמיה. בנוסף לתכניות אלו תתמוך ות"ת גם בקידום פרויקטים ליצירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל.

מוסדות ההשכלה הגבוהה מהווים פוטנציאל עצום להשפעה על הקהילה המקומית ולעזרה בקידום תכניות ארוכות טווח של הרשות המקומית שבתחומה הם פועלים. לצד תרומה אקדמית לקהילה מהווים המוסדות גם כוח משיכה לקהל צעיר, משכיל ואקטיבי. יחד עם זאת, פעמים רבות מהווים המוסדות רק כ"תחנת מעבר" לסטודנטים המתגוררים ב"ערים האקדמיות" בזמן לימודיהם ולאחר 3-4 שנים עם סיום הלימודים עוזבים הסטודנטים לישובים אחרים. מתוך המחשבה כיצד ניתן יהיה לגבש סט כלים אשר יסייע בעיקר לפריפריה הגיאו-חברתית להשאיר את בניה הצעירים בעיר גם בסיום התואר האקדמי וכיצד לסייע להשאיר בה סטודנטים נוספים אשר הגיעו לעיר למטרת הלימודים גם בסיום התואר, גובשו מטרות הקול  הקורא: קהילות הסטודנטים (להלן "התכנית").

מטרת התכנית היא ליצור קהילות סטודנטים אשר יתגבשו יחדיו במהלך תקופת הלימודים באקדמיה ויהפכו עד לסיום לימודיהם לקהילה מגובשת שתבחר להשתקע בעיר גם בסיום התואר לטווח הארוך. קהילות אלו יהיו קהילות משימתיות אשר לצד המגורים בעיר יפעלו לייצר שינוי בסביבה בה הם חיים בדרך להפיכת העיר למקום טוב יותר ולבית עבורם ולצעירים נוספים אשר יבחרו להשתקע בה. הקהילות תהיינה מעורבות ומשפיעות בכל תחומי החיים הרלוונטיים לקידום צעירים לרבות חינוך, תעסוקה, תרבות פנאי, העצמה אזרחית וכל תחום אשר אופיין על ידי המוסד והרשות המקומית כמנוע צמיחה עירוני להתחדשות ומשיכת צעירים.

לתפיסתנו, שנים אלה של עיצוב העתיד המקצועי, תחילת בניית התא המשפחתי ולצד זה בחירת מקום המגורים העתידי, יש בהן הזדמנות להיות כר פורה לשינוי כיוון של צעירים אקטיביים ומוכשרים שיחליטו באופן מודע לאמץ חיים קהילתיים ומעורבות ברשויות ושכונות המשוועות לכוח צעיר, משכיל ויוזם.

לפיכך, אנו קוראים למוסדות להגיש תכנית מוצעת אשר במסגרתה יוקמו קהילות סטודנטים שיתגוררו ברחבי הרשות המקומית בו פועל המוסד, כאשר הסטודנטים יחוייבו להשתתף בפעילות חברתית לאורך השנה ויתגבשו כקבוצה במטרה, כאמור, להשאירם כתושבי הרשות גם לאחר סיום לימודיהם (להלן "התכנית").

 

הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) תתמוך במוסדות  ובסטודנטים באופן הבא:

 • ות"ת תשתתף במימון התכנית לפי מפתח של מספר הסטודנטים הפעילים בו כאשר בגין כל סטודנט יתוקצב המוסד עבור התכנית בסכום של עד 22,000 ₪ לשנה. סכום זה כולל, בין היתר, מלגה שנתית שיעניק המוסד לכל סטודנט שיקח חלק בתכנית בגובה 16,000 ₪ (המחושב לפי גובה שכ"ל שנתי לתואר ראשון) וכן סבסוד שכר דירה בגובה 500 ₪ לחודש. בנוסף, כולל הסכום גם מימון לתפעול התכנית ולליווי מקצועי, כך שכל קהילה תלווה ע"י מלווה קהילתי בהיקף של כחצי משרה, בנוסף למנהל תכנית.
 • המלגה השנתית בסך 16,000 ₪ תחולק לסטודנט המשתתף בתכנית לתקופה שלא תעלה על שנתיים וחצי (5 סמסטרים).
 • הסעיפים שפורטו לעיל התייחסו להפעלה בשנת לימודים מלאה. גובה המלגה ומספר שעות הפעילות השנתית יותאמו בשנה"ל תשע"ו לחלקיות התכנית.

 

תנאי סף

על מנת שהצעת המוסד תישקל עליה לעמוד בתנאים הסף הבאים:

 • ההצעה תוגש על ידי מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת[1] הפועל בתחום רשות מקומית שהינה פריפריה גיאוגרפית או חברתית.
 • הרשות המקומית שבה פועל המוסד מדורגת עפ"י דרוג למ"ס כאשכול סוציו-אקונומי 5 ומטה בלבד.
 • ההצעות תוגשנה לשנה"ל תשע"ו ותתייחסנה לשנים תשע"ו-תשע"ח.
 • התכנית המוצעת תכלול תכנון לפיו יתגוררו הסטודנטים בקהילות (20-25 סטודנטים בקהילה) בדירות שכורות בתחומי הרשות לצד יתר תושבי הרשות, תוך שהם מתערים בקהילה הסובבת אותם, זאת בשונה ממגורים ייעודיים (דוגמת מעונות סטודנטים או מודלים דומים).
 • התכנית המוצעת תכלול תכנון לפיו הסטודנטים שייבחרו יפעלו לא פחות מ-250 שעות שנתיות במסגרת התכנית, כך שהפעילות השבועית תעמוד על 7 שעות לפחות, בחלוקה לפעילות חברתית במסגרת הרשות המקומית ולגיבוש קהילתי (שילווה על ידי גורם מקצועי). תתאפשר פעילות גם במהלך חופשת הקיץ.
 • התכנית המוצעת תכלול בנייה של מסגרות קהילתיות מגוונות, לדוגמא קיום שבתות יחד על ידי הסטודנטים, קיום סמינרים בפתיחת השנה ולאורכה וכדומה.
 • על המוסד להתחייב למנות איש סגל אשר ילווה את התכנית לאורך כל השנה בין בנוסף לתפקידו כמנהל התכנית ובין בנוסף למנהל תכנית נפרד.
 • על המוסד להתחייב להעסיק מלווה קהילתי בהיקף של כחצי משרה לפחות.
 • אישור השתתפות בתכנית יינתן לשלוש שנים (תשע"ו, תשע"ז ותשע"ח), לפיכך, המוסד נדרש להצהיר על גיוס , לטובת התכנית בשנה"ל הראשונה, של לכל הפחות 50 סטודנטים ובכל שנה להגדיל בכ- 75 סטודנטים נוספים, כך שמספר הסטודנטים בתכנית בשנת תשע"ח יעמוד על כ- 150-200.

 

תוכן ההצעה:

התכניות המוגשות חייבות לכלול את המרכיבים הבאים ( אנא הקפידו על דיווח ענייני ותמציתי באשר לכל אחד מהסעיפים הבאים):

 • ההצעה תכלול מכתב נלווה החתום ע"י הראש האקדמי של המוסד או סגנו המאשר את פרטי התכנית המוצעת.
 • פירוט מהותי ותקציבי של התכנית המוצעת: מדיניות המוסד, אופן השתלבות התכנית במדיניות, פירוט לגבי תוכן התכנית, בעלי התפקידים הלוקחים בה חלק, שותפויות חיצוניות, היקף פעילות, תקציב התכנית וכו'.
 • ההצעה תכלול מכתב המאשר את כל הדיווחים התקציבים המצורפים להצעה, החתום ע"י מנכ"ל המוסד או הממונה על התקציבים במוסד.
 • ההצעה צריכה לכלול את הפוטנציאל לגיוס הסטודנטים לתכנית תוך התייחסות לנגישות לתחבורה ציבורית, היצע הדירות ברשות, פרויקטים מקבילים ברשות ועוד.
 • לא תהיה השתתפות תקציבית בתכניות בהן מופרשת תקורה למוסד. לפיכך, המוסד נדרש להתחייב בחתימת מנכ"ל המוסד או הממונה על התקציבים במוסד, שלא לגבות תקורה מן התכניות המוגשות לוועדה.

 

במסגרת הליך הבחירה יושם דגש על הקריטריונים הבאים:

 • מדד פריפריאלי של הרשות המקומית בה פועל המוסד (עדיפות ראשונית תינתן למוסדות הפועלים בפריפריה הגיאוגרפית).
 • מדד אשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית בה פועל המוסד.
 • נכונות הרשות וראש העיר לשיתוף פעולה.
 • יכולת התכנית לייצר השפעה קצרה וארוכת טווח על הרשות באמצעות התבססות קהילות צעירים.
 • פיתוח קורס אקדמי משלב עשייה שילווה את התכנית החל משנה"ל תשע"ז.

 

הגשת ההצעות:

המוסד המציע יגיש את הצעתו בצירוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים להוכחת הנדרש בתנאי הסף ובסעיפים שפורטו לעיל.

את ההצעות יש להגיש עד ליום 17.12.2015 בקובץ סרוק לדואר אלקטרוני:  ornanf@che.org.il..

ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד ליום 13.12.2015 לכתובת הדואר האלקטרוני שלעיל או בטלפון: 02-5094470.

 

בחירת ההצעה הזוכה

ההצעות המקיימות את תנאי הסף, תיבחנה על-פי מידת התאמתן לתהליך בשלב זה על ההיבטים השונים כמפורט לעיל, ובמסגרת קול קורא זה יבחרו עד 5 הצעות זוכות.

 

 

[1] המוסד רשאי לשתף פעולה עם ארגונים חיצוניים על מנת להפעיל, למנף ולשפר את התוכנית.