05/04/17

הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית – מדיניות והתוכנית הרב-שנתית הבאה

בישיבתה ביום 4.5.17 דנה ות"ת במדיניות לתוכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, כפי שמוצגת במסמך מס' 4049 ולאחר שקבלה סקירה מפורטת על תהליך גיבוש המדיניות, על המלצות המדיניות ועל הדיון הראשוני שהתקיים בישיבת המל"ג בנושא.

 

ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את המדיניות לתוכנית הרב שנתית תש"ז-תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, כפי שהוצגה ופורטה במסמך מס' 4049. *

* בכפוף להטמעת הערות משרד המשפטים