29/01/20

הרחבת רכיבי ההכנה הקדם אקדמית בתוכנית ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לערביי מזרח ירושלים – מסמך מס' 4642

בישיבתה ביום 29.01.2020 החליטה ות"ת בהמשך להחלטת הממשלה 3790 כי לאור החסמים הייחודיים של אוכלוסיית מזרח ירושלים וכחלק מתכנית ההנגשה להשכלה גבוהה לחברה הערבית ולמזרח ירושלים,   לרבות פנייה של המשרד לירושלים ומורשת בדבר הצורך בפתיחת תכניות לימודים גם בתוך מזרח ירושלים , על הוספת רכיב הכנה מקדמית ללימודים האקדמיים המתקיימים במזרח ירושלים והמיועדים לסטודנטים ממזרח ירושלים. רכיב זה מיועד למוסדות האקדמיים שבתקצוב ות"ת בירושלים, בהתאם לאמור להלן:

 1. רכיב ההכנה המקדמי יאושר כפיילוט למשך 3 מחזורים ובסיום התקופה ייבחן המודל ומידת הצלחתו.
 2. לימודי ההכנה המקדמיים מיועדים לתחומים מוטי תעסוקה אשר יארכו לפחות 2 סמסטרים מלאים (ובמידת הצורך יימשכו גם לסמסטר השלישי), ויכללו את הרכיבים הבאים:
 • לימודי עברית נרחבים והשלמת פערים בתחומי מתמטיקה, אנגלית ותחום הלימודים לתואר בדומה לנדרש במכינה קדם אקדמית תוך התאמה לאוכלוסיית מזרח ירושלים
 • פיתוח כישורי למידה – סדנאות והדרכות אישיות במיומנויות למידה אקדמיות
 • סדנאות העצמה אישית – סדנאות בנושאים כגון אפקטיביות בניהול זמן והתמודדות עם לחצים חברתיים
 • מעטפת סיוע שפתית, אקדמית, תרבותית וחברתית
 • למידה משותפת בקבוצות
 • ליווי אישי ותמיכה מתמשכת של צוות ייעודי בשלב ההכנה המקדמית אשר תימשך כתכנית הוליסטית גם בשלב לימודי התואר הראשון .
 1. מוסד יגיש בקשה מראש, הכוללת תכנית תקציבית, לרבות מספרי סטודנטים חזויים לפי תחום ושנת לימוד.
 2. לאור העובדה שהרכב העלויות של לימודי ההכנה המקדמית דומה להרכב העלויות של מכינה קדם אקדמית, עקרונות התקצוב של לימודי ההכנה המקדמית המיועדת לסטודנטים ממזרח ירושלים יהיו בהתאם לעקרונות תקצוב מכינה קדם אקדמית במוסדות שבתקצוב ות"ת הפועלים בירושלים, לפי מפתחות התקצוב שאישרה ות"ת לנושא. מוסד יוכל לקבל תקצוב בגין רכיב זה או בגין רכיב המכינה.
 3. המקור התקציבי לתקצוב לימודי ההכנה המקדמיים הינו תקציב תכנית ההנגשה להשכלה גבוהה למזרח ירושלים ותקציב תכנית ההנגשה הכללית לחברה הערבית.
 4. רכיב ההכנה המקדמית לסטודנטים ממזרח ירושלים ותקצובו במתכונת שפורטה לעיל, מהווה אפשרות נוספת להפעלה בתקופת הפיילוט בנוסף לתכניות הקדם אקדמיות הקיימות לכל מוסד בתקצוב ות"ת הפועל בירושלים, אשר יאושר לו להפעיל במזרח ירושלים תכניות אקדמיות לתואר ראשון, זאת בכפוף להחלטת המל"ג בעניין לימודים מחוץ לקמפוס.