30/01/18

הרחבת תוכניות לתמיכה וליווי סטודנטים ערבים בכלל תחומי הפסיכולוגיה לתואר ראשון ושני – קול קורא

ביום 30.1.18 דנה ות"ת בתוכנית לתמיכה וליווי סטודנטים ערבים בכלל תחומי הפסיכולוגיה לתואר ראשון ושני.

לאור הצורך בהרחבת ייצוג החברה הערבית בתחומי הפסיכולוגיה, ובהמשך לתכניות הקיימות, וכן בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית (להלן "ועדת ההיגוי") לאישור הרחבת התכנית הקיימת לכלל תחומי הפסיכולוגיה מחליטה ות"ת לתמרץ ולתקצב את המוסדות שבתקצובה בתכניות המאפשרות את הגדלת מספר הסטודנטים הערבים המשתלבים בתואר שני בהצלחה, בהתאם לעקרונות הבאים:

 

 

מטרת התכניות המבוקשות 

הגדלת מספר הסטודנטים הערבים המשתלבים בתואר שני בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים בישראל לצורך הגדלת מספר נותני השירותים מהחברה הערבית בכלל תחומי הפסיכולוגיה בישראל, תוך שילובם בתכניות הלימודים הרגילות. שילוב זה ייעשה תחת ההתאמות התרבותיות, החברתיות, האישיות והאקדמיות הנדרשות. הליווי הממוקד והייעודי עבור הסטודנטים הערבים לפסיכולוגיה יחל בתואר הראשון על ידי מתן מעטפת תמיכה מוגברת אשר תאפשר את הצלחתם בלימודי התואר. בנוסף תינתן תמיכה במסגרת הליך הקבלה לתואר השני, בכדי להגדיל את סיכויי הקבלה לתואר השני. בתואר השני לצד לימודי הליבה המשותפים יתאפשרו לימודים נפרדים העוסקים בייחודיות התרבותית של החברה הערבית, וכן מתן תגבורים, סיוע, ופיתוח מנגנוני ליווי בכדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של סטודנטים אלה.

 

רציונל ומאפייני התכניות בהן תתמוך ות"ת 

על התכניות שיוגשו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. התכנית תחל את ליווי הסטודנטים בתואר הראשון ותאפשר את שיפור סיכוייהם של הסטודנטים הערבים להתקבל ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה בכלל תחומי ההתמחות, המגישים יהיו מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה בעלי הסמכה להעניק תואר שני בתחום זה.
 2. התכניות המוגשות יעמדו בדרישות האקדמיות המפורטות בהחלטות המל"ג לקיום תכניות לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה. מעבר לכך, על הדרישות האקדמיות בתכניות המבוקשות להיות זהות לאלו הנהוגות בתכנית הרגילה וכך גם לגבי התואר המוענק בסיום הלימודים.
 3. התכניות המוגשות ישלבו את הסטודנטים הערבים בתכניות קיימות לתואר שני בפסיכולוגיה. מאחר ובתכניות המבוקשות עולה, ככל הנראה, הצורך בקיום של העדפה מתקנת בתנאי הקבלה לתכנית ובמערך התומך, אנו מביאים לתשומת ליבכם, כי עפ"י חוו"ד משפטית של ות"ת אין מניעה כי תינתן העדפה בתנאי הקבלה לתכנית לסטודנטים הערבים ובלבד שהעדפה זו תהיה מידתית וסבירה. 4.  המוסד, כאמור, יפעיל תמיכה ייחודית וייעודית עבור הסטודנטים הערבים בתחום הפסיכולוגיה בשלבים הבאים:

א.  תואר ראשון: בכדי לאפשר השגת ציונים גבוהים בתואר הראשון, אשר יאפשרו התמודדות על קבלה לתואר השני, על המוסד להכין תכנית ייעודית ומותאמת עבור הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר ראשון בפסיכולוגיה ושואפים להמשיך לתואר שני בתחום. על התכנית לענות לצרכים השפתיים, האקדמיים, התרבותיים החברתיים והאישיים הספציפיים של הסטודנטים הערבים לפסיכולוגיה.

 

ב.  תהליך הקבלה לתואר שני: זוהה כי שלב זה מהווה אתגר משמעותי עבור הסטודנטים הערבים המעוניינים להתקבל ללימודי התואר השני. תינתן אפשרות לתמוך בשלב זה על ידי סבסוד קורס מתא"ם וכן ליווי, סיוע והכנה נוספת במהלך שאר שלבי הקבלה כגון: בניית תיק אישי, ראיונות קבלה, מרכזי הערכה וכיוצא באלו.

 

ג.  תואר שני: בנוסף לתכנית הרגילה מערך תמיכה אקדמית נוסף לסטודנטים מקרב בני המיעוטים בהתאם לאחד משני המודלים האפשריים הבאים:

(1) .  מודל א': תכנית תלת-שנתית, המורכבת משנת הכנה, במהלכה יינתנו קורסי הכנה לתואר שני בפסיכולוגיה, במטרה לאפשר לסטודנטים הערבים לחזק את הכישורים והמיומנויות הנדרשים להתמודדות עם לימודי התואר השני וכן לאפשר בדיקה של מידת התאמתם לתכנית הכללית הרגילה. כמו כן, תינתן תמיכה אקדמית בשנים ב'-ג' באמצעות חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית. בנוסף לכך, תתאפשר הפעלת קורסים נפרדים ספציפיים בהיקף של עד %20 מכלל לימודי התואר.

(2)  מודל ב': תכנית דו-שנתית, במהלכה תינתן תמיכה אקדמית בשנים א'-ב' באמצעות חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית. בנוסף לכך, תתאפשר הפעלת קורסים נפרדים ספציפיים בהיקף של עד %20 מכלל לימודי התואר.

יצוין כי בהתאם לרציונאל קול קורא זה, מודל ב' יזכה לעדיפות שכן במסגרתו אין צורך בהכנה מסיבית לתואר השני, ובכך הוא מהווה המשך ישיר לתמיכות הניתנות בקול קורא זה בתואר הראשון והליך הקבלה. עם זאת אנו מבינים כי ייתכן וישנן אוכלוסיות בהן קיים צורך בהכנה משמעותית יותר ועבורן תתאפשר הפעלת מודל א'.

 

יצוין, כי ות"ת רואה חשיבות רבה בכך שהסטודנטים הערבים המשתלבים בתכניות הרגילות יסיימו את חוק לימודיהם לתואר השני בזמן סביר ממועד תחילתם.

 

התכניות תופעלנה כפיילוט לתקופה של שלושה מחזורים החל מתשע"ט, בהיקף מוגבל של עד 6 מוסדות, אך במידה ויתקבלו תקציבים נוספים ממשרדי ממשלה נוספים תישקל הגדלת התכנית כבר בפרק זמן זה. במהלך שנת תש"פ תיבחנה התכניות אשר ייבחרו במסגרת הקול הקורא הנוכחי, תיבדק נחיצות התכניות הללו ומידת האפקטיביות שלהן.

 

השתתפות ות"ת 

השתתפות ות"ת בתכניות תבוצע עבור הרכיבים הבאים:

הקצבה מיוחדת, אשר תינתן מעל ומעבר להשתתפות הישירה וכן בנוסף לתמיכה הקיימת עבור החברה הערבית, בגין העלויות הספציפיות הנוספות הנגזרות מהסיוע הנוסף בלבד כדלקמן:

 1. תואר ראשון: מתן ליווי וסיוע אקדמי, חברתי, אישי ותרבותי. יצוין כי תקציב זה ניתן בנוסף לתקציבי התמיכה הרגילים הניתנים לכלל הסטודנטים הערבים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים. על המוסד להציג תכנית כוללת לשלב זה המשתמשת בשני מקורות התקציב.
 2. הליך הקבלה: קורסי מתא"ם וכן כל סיוע נוסף אשר יינתן לסטודנטים בשלבי הקבלה השונים.
 3. תואר שני: קורסים ייחודיים, חונכות אישית, תרגול והדרכה במסגרת קבוצתית, אשר ישלבו את הסטודנטים הערבים בתכנית הרגילה לפסיכולוגיה לתואר שני.

 

פירוט השתתפות ות"ת: 

 1. תואר ראשון:

התקציב הבסיסי למוסד לסעיף זה יעמוד על 2,000 ₪ לסטודנט במוסדות העומדים בתנאי הסף למספרי סטודנטים בתואר הראשון כפי שפורטו לעיל, אך לא יותר מ150 אלף ₪ למוסד. המוסדות נדרשים להקצות תקציב נוסף מתוך תקציבי הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית (סעיף: קליטה באקדמיה).

 

 

 1. הליך הקבלה:

עבור תמיכות נוספות בשלב זה יכול המוסד לקבל עד ל90 אלף ₪ נוספים ובלבד שתמיכות אלו יסייעו באופן ישיר להגדלת סיכויי הקבלה של מועמדים מהחברה הערבית ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה.

 1. תואר שני:

(1) .  מודל א' – עבור תכנית תלת-שנתית הכוללת הפעלת שנת הכנה לקראת התואר השני וכן תמיכה אקדמית בשנים ב'-ג' באמצעות קורסים ייחודיים, חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית. ות"ת תשתתף במודל זה באופן הבא:

 בשנת ההכנה תשתתף ות"ת עפ"י סטודנטים לומדים X תעריף הוראה מלא של פסיכולוגיה לתואר שני, בגין קורסי הכנה לתואר שני בפסיכולוגיה.

 כמו כן, בשנים ב'-ג' תשתתף ות"ת עפ"י סטודנטים לומדים) שנים ב' ו-ג'( X תעריף פסיכולוגיה לתואר שני X 0.35, בגין חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית ובגין הפעלת קורסים נפרדים ספציפיים בהיקף של עד %20 מכלל לימודי התואר.

(2).     מודל ב' – עבור תכנית דו-שנתית, אשר במהלכה תתבצע תמיכה אקדמית באמצעות חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית. ות"ת תשתתף במודל זה באופן הבא:

ות"ת תשתתף בשנתיים של הפעלת התכנית בגין סטודנטים לומדים (שנים א' ו-ב') X תעריף פסיכולוגיה לתואר שני X 0.7, בגין חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית ובגין הפעלת קורסים נפרדים ספציפיים בהיקף של עד %20 מכלל לימודי התואר.

(3)      בהתאם, מחליטה ות"ת לצאת בקול קורא המצ"ב להחלטה זו, למוסדות המוכרים המתוקצבים על ידה בבקשה כי יציעו תכניות המחברות בין לימודי התואר הראשון לשני על ידי מתן תמיכה וליווי לסטודנטים מתחילת התואר הראשון ועד להשתלבות בתואר השני ובמהלכו. התקציב יינתן למוסדות אשר יצבעו מתוך תקציבי המוסד הכלליים לחברה הערבית תקציב ספציפי לסיוע לסטודנטים הערבים לפסיכולוגיה בתואר הראשון ובנוסף יקבלו תקציב תוספתי לשלב זה וכן עבור סיוע בתהליך הקבלה לתואר השני ולמתן ליווי בתואר השני. התכנית תופעל תוך שיתוף פעולה בין הממונה המוסדי על הרחבת נגישות ההשכלה לחברה הערבית לבין ראשי המחלקה לפסיכולוגיה במוסד.

תנאי סף להשתתפות בתכנית: 

א.         המוסד המגיש הינו מוסד מוכר המתוקצב ע"י ות"ת  .

ב.         במוסד מתקיימים לימודי תואר ראשון15 ושני בפסיכולוגיה.

ג.          מעל ל-20 סטודנטים ערבים הלומדים תואר ראשון בפסיכולוגיה16 בכל שנות התואר הראשון, ייבדק על פי נתוני למ"ס לשנת תשע"ז .

 • א. לפחות 10 תלמידים הנמצאים בשנה ב' ואילך בלימודי התואר הראשון לפסיכולוגיה, ייבדק על פי נתוני למ"ס לשנת תשע"ז.
 • ב. הצעת המוסד כוללת את שלושת רכיבי התכנית של ות"ת (תואר ראשון, הליך הקבלה ותמיכה בתואר השני).

ו.          במסגרת קול קורא זה יתמכו תכניות לימודים לתואר שני בהן לומדים לפחות שני סטודנטים ערבים בכל תחום התמחות בפסיכולוגיה.

קריטריונים לבחירה 

 • מידת יכולתה של התכנית להגדיל את מספרי הסטודנטים הערבים בלימודי התואר השני:

(1)מספר הסטודנטים הערבים בלימודי התואר הראשון בתחום במוסד כיום. (20%).

(2) איכות הסיוע המוצע על ידי המוסד בשלב התואר הראשון והליך הקבלה במסגרת קול קורא זה. (20%).

 

 • איכות המענים והסיוע הניתנים בתואר השני לסטודנטים הערבים ויכולתם לסייע לקבלת התואר השני.(30%).

 

ג.  בעת בחירת המוסדות המשתתפים, יינתן משקל לגיוון ההתמחויות בתואר השני אשר ייתמכו ולמספר המשתתפים בכל התמחות. (30%).

 

ד. התקציב יחולק על פי הניקוד המתקבל עד לחלוקת מלוא התקציב, על פי התקציב הקיים המספר המקסימלי של מוסדות אשר יוכלו להשתתף בתכנית יעמוד על 6, בכפוף למספר המשתתפים בתכנית התואר השני בכל מוסד זוכה.

 

התכניות יבדקו על ידי ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית של ות"ת