22/01/14

הרחבת תוכנית המלגות וההלוואות לחרדים גם לנשים

ות"ת מחליטה להרחיב את קהל היעד לתוכנית המלגות וההלוואות של ות"ת לאוכלוסייה החרדית גם לנשים חרדיות. הגדרת קהל היעד עבור נשים חרדיות הזכאיות להשתתף בתוכנית המלגות וההלוואות, תהיה זהה להגדרת קהל היעד של פרויקט הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, כפי שנקבעה בהחלטות ות"ת ומל"ג. כמו כן, עבור נשים חרדיות לא תוחל הגבלת גיל מינימאלי להשתתפות בתוכנית.

עדיפות א' מועמדים העומדים בהגדרת קהל היעד לתוכנית המח"רים ושבמוסד הלימודים התיכוני שלהם לא נלמדים לימודי ליבה (בגרות או סאלד) .
עדיפות ב' מועמדים (גברים ונשים) העומדים בהגדרת קהל היעד לתוכנית המח"רים המבקשים ללמוד הנדסה מדעים או רפואה או תחומים יישומיים ונדרשים (רשימת התחומים ברמות א' וב')
עדיפות ג' יתר המועמדים (גברים ונשים) העומדים בהגדרת קהל היעד לתוכנית המח"רים (רשימת התחומים ברמה ג')

יצוין, כי בשלב זה לא מוקצים משאבים נוספים לתוכנית, ההרחבה מתבססת על עודפי התקציב הקיימים בתוכנית. כמו כן, יתר הקריטריונים לקבלה וכללי התוכנית יישארו ללא שינוי.