02/09/21

הרחבת תכנית מלגות מרום ליוצאי אתיופיה והגדלה חד פעמית במספר מלגות מרום לתשע"ב

בישיבתה ביום ה-2.9.2021 דנה  ות"ת בהרחבת תכנית מלגות מרום ליוצאי אתיופיה ובהגדלה חד פעמית במספר מלגות מרום לתשע"ב מחליטה כדלהלן:

1. האחריות על חלוקת המלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה במכללות האקדמיות המתוקצבות על ידי משרד החינוך תועבר ממשרד החינוך לות"ת, זאת בכפוף לחתימה על הסכם בינמשרדי.

לשם כך, החל מתקציב שנת 2022 (עבור שנת הלימודים תשפ"ב) יעביר משרד החינוך, בבסיס התקציב, את התקציב בסך 3.5 מלש"ח המיועד למלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במכללות להוראה, לשם הכללת סטודנטים אלו בתכנית מלגות ות"ת (תכנית מרום). לאור זאת, ובכפוף להעברת התקציב בפועל לידי ות"ת, מחליטה ות"ת כי החל משנה"ל תשפ"ב יוגדל מספר המלגות החדשות לתלמידי שנה א' בתואר הראשון ב-80 מלגות נוספות וכן יוגדל מספר המלגות לתלמידי שנה א' בתואר השני בהתאם למספר הסטודנטים בפועל שיעמוד בתנאי המלגה.

לאור העובדה כי ההרשמה למלגות מרום לתואר הראשון הנה בשנה א' בלבד ותקפה למשך כל שנות התואר התקניות, ועל מנת לאפשר גם לסטודנטים הלומדים בשנים מתקדמות לתואר הראשון במכללות שבתקצוב משרד החינוך להצטרף למערך המלגות, מחליטה ות"ת להגדיל את מספר המלגות החדשות בשנת הלימודים תשפ"ב ב-200 מלגות נוספות באופן חד פעמי.

המלגות לסטודנטים במכללות שבתקצוב משרד החינוך יחולקו בהתאם לתנאי הסף ולקריטריונים ולניקוד הקיימים של מלגות מרום. תחומי העדיפות לחלוקת המלגה, ככל שיעודכנו לעניין מקצועות נדרשים במערכת החינוך, ייקבעו תוך היוועצות עם משרד החינוך, באישור ות"ת.  כמו כן, בהתאם להיוועצות שנערכה עם משרד החינוך, מחליטה ות"ת להוסיף לרשימת המקצועות המועדפים של מלגת מרום תכניות בתואר מלא עם תעודת הוראה (B.Ed) בהתמחויות של שפות (אנגלית ועברית), הנדסה ומדעים, הגיל הרך והוראה כוללת.

2. להגדיל את מספר מלגות מרום לתואר ראשון בשנת הלימודים תשפ"ב ב-20 מלגות נוספות באופן חד פעמי. המלגות הנוספות ימומנו מהיתרה הבלתי מנוצלת מהתקציב הח"פ שהועבר ממשרד הקליטה בתשפ"א לטובת תמיכה כלכלית בסטודנטים יוצאי אתיופיה.

על כן, בהתאם לאמור בסעיפים 1 ו 2 לעיל, מספר המלגות החדשות שיחולקו במסגרת תכנית מרום לתואר ראשון יעמוד בתשפ"ב על 900 מלגות חדשות, ובכל שנה מתשפ"ג ואילך יעמוד מספר המלגות החדשות שיחולקו על 680.