08/07/14

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה, ניהול ומשפטים, והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
1.       פרופ' גבריאלה שלו- יו"ר הקריה האקדמית אונו משפטים
2.       פרופ' שושנה אנילי אוניברסיטת תל אביב חקר ביצועים, הפקולטה לניהול
3.       פרופ' ניצן שמואל אוניברסיטת בר אילן כלכלה
4.       פרופ' זאב נוימן המסלול האקדמי של המכללה למנהל מנהל עסקים
5.       פרופ' רון שחר המרכז הבינתחומי הרצליה מנהל עסקים
6.       פרופ' עמליה אוליבר האוניברסיטה העברית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
7.       פרופ' אריה נדלר אוניברסיטת תל אביב פסיכולוגיה
8.       פרופ' מירי כהן אוניברסיטת חיפה גרונטולוגיה
9.       פרופ' עקיבא כהן        המכללה האקדמית עמק

יזרעאל

תקשורת