08/04/14

הרכב הוועדה לבדיקת בקשת "המרכז האקדמי עתיד" (בהקמה) לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון "בוגר במדעים" B.Sc. בהנדסת רכב

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת "המרכז האקדמי עתיד" (בהקמה) לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון "בוגר במדעים" B.Sc. בהנדסת רכב.  הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' ערן שר – המח' להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – יו"ר
  • פרופ' עמוס אולמן – המח' להנדסה מכנית, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' יצחק שמולביץ – הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון

הוועדה תחל בעבודתה לאחר שימצא כי המוסד עומד בהחלטת המל"ג בנושא "קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר ולהכרה במוסד להשכלה גבוהה"  מיום 8.4.2014.