24/03/15

הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לאוכלוסיה החרדית בתחום המשפטים – עדכון

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לאוכלוסיה החרדית בתחום המשפטים.  הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:

  • פרופ' אריה אדרעי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, יו"ר הוועדה
  • פרופ' ניבה אלקין-קורן – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' גדעון פרחומובסקי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

גב' תמר מעגן-אפרתי – מרכזת הוועדה